Varför planterar föreningen så mycket blommor?

Föreningens arbete med att berika ängsfloran i reservatet

Vårt kulturarv ”slåtterängarna” håller på att helt försvinna. Enligt Jordbruksverket fanns det 1911 ca 1,3 milj. hektar ängsmark i Sverige. I dag finns bara 7000 hektar kvar. Slåtterängen är skapad av människan sedan flera tusen år, då gräset behövdes till vinterfoder på grund av att vintrarna blev kallare och djuren behövde stallas in under vintern. Denna ängsskötsel skapade en unik flora och fauna i form av konkurrenssvaga växter och pollinerare som var specialiserade på dessa växter.

Föreningen försöker därför bevara och restaurera ängarna som finns på Fröbergets tomt – detta med fagning, slåtter samt plantering och sådd av ängsväxter. Men detta är bara en liten åtgärd – det behövs mycket mer om våra barnbarn ska kunna glädja sig åt den naturtyp som vår generation (medlemmarnas medelålder är hög) som barn hade en chans att uppleva.

Slåtterängarna inom reservatet är tyvärr till stor del förstörda på grund av tillförsel av konstgödning och även plöjning. Det som under hundratals år skapats till att bli en unik äng har på grund av några få års vanskötsel raserats. Tyvärr går det inte lika snabbt att restaurera ängarna igen. Detta tar många år om man inte hjälper naturen på traven.

Glädjande nog planerar kommunen att återskapa de unika slåtterängarna i reservatet. Det gäller främst Smedstad storäng, Hammarlyckan, Hästängen (vid Sveden) och ängen vid jaktskyttebanan.

Föreningen har beslutat att hjälpa kommunen med att återskapa det gamla ängslandskapet, som ju är så karaktäristiskt för det forntida Tinnerölandskapet. Vi vill att kommande generationer ska kunna glädjas åt den unika ängsfloran och ängsfaunan som håller på att utrotas.

Därför har föreningen även år planterat ängsväxter i form av åkervädd, ängsvädd och gullviva på de slåtterängar, som kommunen försöker återskapa. Växterna har vi själva drivit upp i krukor från frön, som vi samlat in lokalt. Sammanlagt har vi i höst planterat ca 1200 plantor på de ovan angivna ängarna.

Vi har även sått en stor mängd frön av 18 olika ängsväxter på dessa ängar. Dessa frön har vi skördat lokalt för att gensammansättningen ska stämma med reservatets naturtyp.

Vi har i höst sått frön, från nio olika ängsväxter, i krukor, som vi under kommande vår kommer att driva upp för att nästa höst plantera på de slåtterängar, som håller på att restaureras i reservatet.

Vi rekommenderar våra medlemmar att vid turerna i reservatet vandra ut på ängarna för att studera resultatet av denna plantering och sådd. Förra årets plantering och sådd lyckades bra och förhoppningen är att årets arbete ska ge samma goda effekt. På sikt bör vårt arbete hjälpa till att återskapa det unika kulturarv som slåtterängen innebär.

Vi vill också passa på att tacka alla medlemmar, som deltagit och som framöver kommer att delta i detta arbete. Arbetet berikar inte bara naturen utan också föreningskassan, för kommunen har tidigare år ersatt föreningen med 16 kr styck per planta och vi räknar med att få lika mycket, om inte mer, detta år.

 


Editerad av: Anna.Lena Wenner (2019-12-02 14:33:46)