Bli medlem

Knivstas Hembygdsgilles ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt föra detta vidare till nya knivstabor och kommande generationer.

Gillet vill nå detta syfte bl a genom:

  • att främja intresset för och kunskapen om hembygden och dess historia, fornminnen, natur och miljö.
  • att vårda, bevara och dokumentera byggnader, föremål. Handlingar och skeenden med anknytning till bygden både i gången tid och nutid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturinstitutioner samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att anordna eller medverka vid information om bygden för att öka kunskapen om dess natur och historia.
  • att bevaka och syna och lämna synpunkter på kommunens översiktsplaner, detaljplaner m.m. gällande kultur, historia och miljö, och ibland överklaga vissa beslut som strider mot lagar och förordningar.

Knivsta Hembygdsgille äger Sockenmagasinet, som är Knivstas hembygdsmuseum med bruksföremål från slutet av 1800-talet och framåt, och fastigheten Kvarngården med alla dess hus.Där ordnas olika aktiviteter av Gillet såsom midsommarfirande, friluftsteater, trädgårdsfest m.m.

Den hyrs också ut till andra föreningar och privatpersoner.
Intresserad av äldre hus och byggnadsvård?
Till Kvarngården har flyttats äldre rivningshotade byggnader.

Tidigare har årsskriften Magazinet givits ut. Det vill vi göra igen. Har du idéer, material eller lust att vara med i redaktionen?
Gillet är medlem i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Vi vill bli fler – både aktiva och stödjande medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 kr. Hembygdsgillet har plusgiro
46 75 73 – 2. Uppge namn och adress och gärna även e-postadress.

Bli medlem för 100 kr/år
Pg 46 75 73-2

För mer information
[email protected]

GDPR
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen - GDPR
Nedanstående text kan användas vid tecknande av medlemskap, på inbetalningskort eller formulär på hemsidan.
För att kunna tillhandahålla medlemskap sparar vi följande: namn, tel.nr. adress och e-postadress
Detta är info från Sveriges Hembygdsförbund. 
Nya lagen gäller från 25/5 2018 ( EU-lag) /Knivsta HBG