”Offentlig debatt” den 3/5

Offentlig debatt om

● ÖVERENSKOMMELSEN OM FYRA SPÅR

● DEN IFRÅGASATTA ÖVERSIKTSPLANEN

3:e maj kl. 19-21, Kommunhuset Knivsta, Tilassalen

Läs mer
Offentlig debatt

Samrådssvar på Detaljplan på Södra AR etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl.

Knivsta Hembygdsgilles samrådssvar på utställd plan Detaljplan på Södra AR, etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl.

Årsmöte

Gillets årsmöte går av stapeln måndagen den 9 april i Kvarngården kl. 1830.
Motioner emotses till ordf. ([email protected]) senast den 16 mars.
Mer information och rapporter till medlemmarna skickas ut senare.

Välkomna
Styrelsen

Synpunkter på utställda handlingar rörande förslag till Översiktsplanen för Knivsta kommun

Knivsta Hembygdsgille med synpunkter på utställda handlingar rörande förslag till Översiktsplanen för Knivsta kommun ”BMK 2017-000234”.

 Inledning.
Knivsta Hembygdsgille vill börja med att framhålla att det delar alla de synpunkter som lyfts fram i vilja att skapa en positiv samhällsmiljö för kommande innevånare i Knivsta kommun. En utbyggnad bör vara försiktig och ’organisk’ dvs. beakta att utbyggnad och infrastruktur hänger samman, för att innevånarna inte ska mista den känsla för årsringar och stadsbild som är ett bärande moment i ett samhälle med egen identitet.

Gillet vill framhålla att denna ambition endast kan tillgodoses genom ett strikt ansvarstagande för vad det är som anses bevarandevärt, i förhållande till det utbyggnadstryck som förutses. När det finns en politisk förankrad vilja att fördubbla innevånarantalet inom den i ett historiskt perspektiv korta tiden av säg tio år, så hotas en mångfald värden i närsamhället.

Gillets hållning är att Översiktsplanen inte bara ska tjäna utbyggnad, utan i lika grad bevarandevärden. Denna vilja ska återspeglas i ÖP genom restriktioner, dvs. överenskommelser om fasta gränser för det bevarandevärda. Alltså är poängen med en ÖP inte handlingsutrymme för ett gränslöst ambitiöst byggenskap, utan värden som inte får försvinna, och gränser som inte får överskridas, i kommande utveckling.

Det är alltså synnerligen oroande att nuvarande kommunledning tycks önska sig en ÖP som lämnar gränser svävande, och ett tolkningsföreträde för kommunledning i senare förhandlingar med statsmakter och exploatörer. Detta bäddar erfarenhetsmässigt för återkommande överklaganden på grunder som en väl genomförd och väl förankrad ÖP skall undvika. Läs mer »

Gillet angående Översiktsplan för Knivsta (ÖP).

Gillet angående Översiktsplan för Knivsta (ÖP).
Knivsta kommun, BMK 2017-000234, 741 75 Knivsta.

Knivsta Hembygdsgille har i ett flertal remissvar m.m. under det senaste året uttryckt sin oro över kvaliteten på planeringen av samhällets utbyggnad i Knivsta. Sålunda inledde Gillet samrådsremiss beträffande Centrala Ängby 1:1 med följande:

Gillets grundläggande kritik gäller att planförslaget inte avspeglar en helhetssyn på hur Knivstas centrala delar i framtiden ska utvecklas till en arkitektonisk sammanhållen helhet. Förslaget bryter mot befintlig översiktsplan. Därmed sviktar grunderna för en samhällsutbyggnad tänkt att anknyta till modern, nutidsorienterad debatt om den moderna stadens utformning som gagnar en hälsosam boendemiljö för dess medborgare.

Gillet ser risker i att planen är en konsultprodukt av flera exploatörer istället för en plan förankrad i en sakkunnig kommunförvaltning med god lokalkännedom och god kontinuitet. Läs mer »

Debattartikel i UNT 2017-05-23

Hembygdsgillet har 2017-05-23 fått in en debattartikel i UNT. Den lyder som följer:

Att detaljplanen för Margarethahemmet är upphävd är en stor framgång för kulturmiljön.

Knivsta kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Margarethahemmet stoppas i en dom i Mark- och miljödomstolen, MMD, vilket framgår i UNT 23/4. Planen upphävs efter att ha överklagats av Knivsta Hembygdsgille och flera grannfastighetsägare. Domen visar att detaljplanen strider mot miljöbalkens strandskydd.

I artikeln uttalar sig dock Anders Eskhult (C) för Knivsta kommun med vilseledande och felaktiga påståenden om domens innehåll med mera.

Knivsta Hembygdsgille kritiserar planen för bristande respekt för platsens stora miljövärden, kulturvärden och parkens biotopskydd. Strandskyddet påpekas särskilt. Gillet hävdar att Knivsta kommun hävt strandskyddet med felaktiga motiv, när kommunen påstått att den planlagda delen av skydds­marken redan är ianspråktagen, trots att den i verkligheten inte är det. Hembygdsgillets syn på värdet av strandskyddet framgår tydligt i överklagandet. Läs mer »

Yttrande ang. Detaljplaneprogrammet för Nydalsområdet

Yttrande från Knivsta Föreningsråd/Föreningslivet i Knivsta över Detaljplaneprogrammet för Nydalsområdet   Dnr BMK 2015-537, SUN 2016-533

Knivsta Föreningsråd (KFR) har 31 medlemsföreningar inom idrotts- och kultursektorn och följer tillsammans med dem den planeringsprocess som genomförs för stadsdelen Nydal.

Detaljplaneprogrammet för Nydal utgår från den vision för Nydal som Kommunfullmäktige antog den 16 februari 2016.  Från föreningslivets sida får vi dock konstatera att programmets förmåga att fånga upp innehållet i visionens olika punkter är ojämn och varierar kraftigt. Särskilt efterlyser vi en tydligare uttolkning i Detaljplaneprogrammet av vad som avses med följande punkter i visionen och hur de ska komma till uttryck i den kommande planeringen:

  • Samla målpunkter och flöden av människor för att skapa möjlighet till möten och aktivitet.
  • Utgå från barns perspektiv och en mänsklig skala. Plats för idrott och kultur är viktiga delar i staden.

Läs mer »

Skräddartorp – kulturpärla eller bensinmack?

Torpet Skräddarbo invid infarten från E4 har varit uppe för beslut i Knivsta kommunstyrelse (ks) 30 januari. Det enhälliga beslutet blev ”att uppdra åt förvaltningen att lägga ut byggnaden till försäljning för demontering och bortforsling”, samt ”att i ett första steg ska lokala föreningar, t.ex. Knivsta Hembygdsgille, tillfrågas för att få till stånd en bevarandelösning inom Knivsta kommun”. Läs mer »