Hägerstens hembygdsförenings överklagan av rivningslovet för Nitrolack har bifallits!

Hägerstens Hembygdsförening kämpar för ett bra "nya Lövholmen", en ny stadsdel men med bevarad industrihistoria på denna för oss historiskt viktiga plats. Nitrolackfabriken har ett särskilt högt kulturhistorisk värde enligt Stockholms stadsmuseum och Stockholms översiktsplan.

Nitrolack och Lövholmen listades i slutet av förra året av Europa Nostra som ett av 12 mest hotade kulturarv i Europa. Stadsmuseet och Skönhetsrådet har avstyrkt en rivning av byggnaden.

Det har varit många turer. I december förra året kom ett beslut från Mark- och miljödomstolen som gav oss klagorätt. Nu har länsstyrelsen gett oss rätt i sak. (Dnr 403-82310-2021)

Länsstyrelsen anser att det är ostridligt att Nitrolackfabriken besitter ett högt eller till och med mycket högt bevarandevärde. Då krävs det ett fullgott beslutsunderlag för att göra en rimlig avvägning mellan de allmänna intressena att bevara byggnaden och det enskilda intresset som talar för en rivning. De skriver att det kan starkt ifrågasättas att byggnadsnämnden i detta fall beviljar rivningslov i ett planområde med så stora allmänintressen under pågående planprocess och med ett så bristfälligt underlag.

Ytterligare information:
Susanna Eschricht 070-697 1310
Karin Schibbye – 070-648 1443

Nitrolack 2022 – foto Catharina Högstedt

Bild mot Liljeholmen och Nitrolackfabriken, foto Catharina Högstedt, 2022

Förening:

Hägerstens Hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Bergstrand (2022-02-08 13:22:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Liselotte Bergstrand (2022-02-08 13:36:36) Kontakta föreningen