Vaxholms kajer


 
 
 

Inför ombyggnad och reparation av stadens kajer visar hembygdsföreningen här några historiska bilder om Vaxholms hamnanläggningar.

Österhamnen

 
Image
Vy mot strandgatan från fästningen.
Det vita tullhuset till vänster, kronans magasinsbyggnad i mitten samt Wirströmska gårdarna till höger.Målning av Louis de Pienne år 1810 som befann sig på Vaxholms fästning tillsammans med Axel von Fersens syster Sophie Piper.
Originalmålningen hänger på Löfstads slott i Norrköping som ägdes av släkten Piper.
 
Image
Spången från Strandgatan mot Cronhamnsplan. Till vänster kronans magasinsbyggnad.
Till höger det vita tullhuset. Därefter låg bl.a. krogen trehoppan och handl. Åkerbergs brygghus.
I och med 1880-års stadsplan fylldes området igen.
Målning av konstprofessor Nils Andersson 1860.
 
Image
 Del av karta från 1876
1  Wirströmska gården
2  Spången
3  Magasinsbyggnaden
4  Tullhuset
      
 
Image
Falkens trädgård. Målning från 1854. Trädgården tillhörde tavernan som låg till vänster i bilden.
Stamtillhåll för officerare och societeten innan badhuset kommit på plats i Norrbergshamnen.
"Tullhusbron" var angöringsplats för kronans roddbarkasser.
På denna plats byggdes Falkens salonger upp 1856 och idag är platsen Vaxholms hotell
 
 
Image
Strandgatan omkr.1868. Längst till vänster fröknarna Falks salonger uppbyggda 1856.
Den vita gamla tavernan till vänster och det vita tullhuset till höger.
Snett framför tavernan och framför tullhuset de nedsänkta angöringsplatserna för bl.a. fästningens roddslupar.
Till höger kronans magasinsbyggnad som togs bort 1884.
 
Image
Utsikt mot Cronhamnsplan där den gamla spången låg. Kajen mot fästningen utfylld 1887 till 15 m från befintliga magasinsbyggnader som låg på Strandgatans vänstra sida i bildriktningen.
 
Image
Magasinsbyggnaden längst till vänster revs 1981. Nybyggnationen, försäkringsbolaget Internationell Assurans kontorsbyggnad  klar 1982.
Från år 2001 bostadsrättsföreningen Kronan. Nedgången i kajen framför tullhuset ändrades vid utfyllnaden år 1887 och flyttades något norrut.
Foto: 1909
 
 
Image

Österhamnen år 1965. Kajen efter Strandgatan fylls ut och får det utseende som den har idag år 2021.
Foto: Vaxholms stad

Image
Resterna av steningen till den gamla nedgången syns mitt i bilden.
Arbetet med den nya kajen vid Österhamnen pågår oktober 1965. Foto: Vaxholms stad
 

 

Söderhamnen

 
Image
Handelshuset, längst till vänster, med sin gamla magasinsbyggnad mitt emot, invid den
s.k. handelsbodens brygga som år 1893 köptes av det första Waxholmsbolaget bildat 1869.
Ångbåten Tenö, byggd 1875, blev bolagets flaggskepp och har här angjort bryggan.
Ombyggd kring 1890 med nytt överdäck och tak samt vitmålad till mer traditionell ”Waxholms-båt”.
Arbete med utfyllnad vid kajen pågår. Foto omkr.1888
 
Image
I vänstra huset stod skomakare Brolin ensam i dörren till sitt skomakeri på den plats där
”Sportbaren 10” ligger år 2021. I mittenhuset hade Gerhard Röhl sitt första bageri på Hamngatan.
Huset längst till höger var gamla handelsboden, stadens centrum under 1800-talet.
Kajen är här träfordrad. Foto från 1890-talet.
 
Image
Wibomska huset, längst till vänster, uppbyggt 1903/1904 på platsen för skomakeriet och Röhls bageri. Därefter den gamla handelsboden där Helmer Gustafsson var innehavare. Längst till höger, före hotellet, låg automaten, ett café där man i en automat kunde köpa en bulle och en kaka för 15 öre.
Båtmagasinet framför handelsboden revs med början i december 1905.  Foto från 1905
 
Image
Vy mot Söderhamnsplan. Från vänster repslageriets häckelbod där man häcklade lin.
Huset på höjden ägdes av brädgårdsägaren Carl Eriksson. Mitt i bilden låg kabinettet,
stadens avträdeshus. Längan i bakgrunden var bazaren, en länga av småbutiker,
samt repslagare Fredrikssons hus med gavel och torn. Kajen till höger är träfordrad
men i fonden ännu inte iordningställd. Man kan gå ned till vattnet.
 
Image
Samma vy på 1980-talet. Söderhamnshuset till vänster färdigställt 1958.
Det s.k. Bonniershuset uppfördes 1950. I mitten ligger brädgårdsägaren Carl Erikssons
hus kvar på berget. Stor del av vattenområdet är nu utfyllt.
Foto: Urban Fredriksson
 
Image

Plankarta från 1955 inför byggnationen av hyreshusen vid söderhamnen 1957/1958

1 Shells pontonbrygga   2  BP och Standards bryggor    3 Taxibåtsbryggorna   
4 Ångbåtsbryggan    5  T-bryggan
 
Image
Vy över hamnområdet under slutet av 1920-talet med T-bryggan längst bort,
här fortfarande en träbrygga, och ångbåtsbryggan med det lilla grönmålade godsmagasinet.
T-bryggan gjordes om till en betongbrygga och var färdig i juli månad 1933.
Ångbåtsbryggan revs 1932 och blev nybyggd även den 1933.
 
Image
Hotellhörnan år 1950. Gamla färjeläget (1) vid hotellhörnan trafikerades av i tur och ordning av ångslupen Saga, Rindön även kallad ”Gula faran”, samt av Vaxholmen kallad för ”Platta-Anton”.
 
Image

Kronoångslupen Saga trafikerade hotellhörnan, fästningen och Rindö mellan åren 1893 till 1912

 

Image

Rindön även kallad "Faran" eller "Gula faran" då den var gulfärgad trafikerade samma rutt 1912-1950. Idag används fartyget enbart till festvåningsarrangemang i Stockholm under namnet M/S Gustaf III i Strömma Kanalbolaget.

Image

Vaxholmen, i folkmun kallad "Platta Anton" kunde ta 4 bilar och gick i samma trafik 1950-1958. Trafikerade därefter överfarten vid Oxdjupet några år.

Image
I juli månad 1958 startade färjetrafiken vid Västerhamnen. Den nya färjan kunde ta 12 bilar men saknade personutrymme.
Foto: W-foto 1958
 
 
Image
År 1968 togs ångbåtsbryggan, T-bryggan samt taxibåtsbryggorna bort och man påbörjade
utfyllnaden av Söderhamnen.
Foto: Vaxholms stad
 
 
 
Image
Våren 1969 hade man helt fyllt ut området över ångbåtsbryggan och T-bryggan.
Foto: Arne Sundberg
 
 
Image
Samuelsson & Bonnier hade kommit så långt att de kunde ställa byggbarackerna utanför den gamla kajkanten nedanför Söderhamnsplan.
Foto: Vaxholms stad
 
 
Image
Ett tappert försök för att försöka få de styrande i staden att tänka om vad det gällde den nya kajen.
Demonstration den 14 december 1968 från Söderhamnen upp till torget.
Foto: Torbjörn Wilén 1968
 
 
Image
Chefredaktören Hans ”Håven” Nilsson kåserar ”att det som började med en bagatell, reparation av en liten kaj för Waxholmsbåtar, gick inte för opinionen att stoppa när den vaknade 1965, då var det redan för sent”. Karusellen var redan igång och Vaxholmsborna stod där med sin ödemark.
Foto: Ur tidningen Waxholms-Karusellen utgiven av Kulturföreningen i Vaxholm 1974.
 
 
Image
Ett trädäck monterades på utsidan av nya kajen för att skapa angöringar för småbåtar.
Foto: Torbjörn Wilén 1969
 

 

Image
Angöringsplatserna för småbåtarna togs senare bort. Den vita baracken till vänster utgjorde turistbyrån.
Oljesanering pågick fortfarande efter oljeutsläppet 1969
Foto: Urban Fredriksson 1970
 
 

Västerhamnen

 
Image
Karta över del av Västerhamnen år 1880.
Tomt 139-140 är år 2021 parkeringsplats efter att Shells bensinstation revs år 2015.
 
 
Image

Bokstäverna visar ungefär platserna för Shell bensinstation (A), idag parkering samt Hamnbaren och Systembolaget (B) år 2021.
Foto över Västerhamnsplan taget innan utfyllnaden av kajen var klar 1928.

 

Image

Linjerna visar gamla strandlinjen (1) före år 1927 och nya strandlinjen (2) efter år 1927.

 

Image

Utsikt från Shells pontonbrygga med Västerhamnsplan och Stora Vattugatan i fonden. De två nedre vänstra husen, den vita ”Villa Japan” revs 1960 för att skapa nya Parkgatan och ”Nyberska fastigheten” , längst till vänster, revs 1973 för att ge plats till en breddad "väntplan" för biltrafiken till färjan.

 

Image
Hamnpiren fotograferad dagarna före invigningen den 30 april 1936. Till vänster den 11 m höga signalmasten på Shells långa pontonbrygga.
Foto: Erik Håkansson april 1936.
 
Image
Shell bensinstation var en central plats i Västerhamnen mellan åren 1928 och 2008.
Foto: Urban Fredriksson 1963
 
Image
Stationen byggdes om 1969 och stängdes i februari år 2008.
Man erbjöd drivmedel via sedel- och kortpumpar fram till år 2015 då hela stationen revs efter att ha legat på samma plats i 87 år.
Tomten är idag upplåten till parkeringsplats men har ett läge väl synligt  från inloppet till Vaxholm.
Foto: Lars Lindström 2003
 
Image
Det vänstra av dagens två färjelägen anlades på platsen för gångbron till gamla kallbadhuset och invigdes i juli 1958. Den nya färjan tog 12 bilar istället för tidigare 4 st. År 2021 tar de två färjorna 50 respektive 70 st. bilar. Här utvidgas till flera filer för väntande bilar.
Foto: Vaxholms stad 1973
 


Initiativtagare: är Robert Klingvall från Vaxholms Stad och Åke Hedhammar Vaxholms hembygdsförening

Producent: är Urban Fredriksson Vaxholms hembygdsförening

Bilder: Där inget annat angives är bilderna från Vaxholms hembygdsförenings bildarkiv

 
Förening:

Vaxholms Hembygdsförening

Skapad av: Urban Fredriksson (2021-01-18 18:28:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Urban Fredriksson (2023-06-20 17:36:02) Kontakta föreningen