Filminsamling


Digitalisering av film


Beskrivning: Projektet är ett pilotprojekt i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Svenskt Filmarkiv, Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund och Örebro Läns Hembygdsförbund.

Projekttid: 2020 - 2021

Syfte: Syftet med projektet är att bevara och tillgängliggöra film som ett nationellt och kulturellt viktigt material i hembygdsföreningarnas samlingar.

Mål: Målet är att samla in 500 filmer i tre de tre deltagande länen för förvaring i filmarkivet i Grängesberg. Pilotprojektet ska ge erfarenheter som leder till utvecklade strategier för fortsatt arbete med att samla in film i övriga landet.

Bakgrund: Den rörliga bilden är ett fantastiskt verktyg för att dokumentera samtiden. Genom förmågan att föreviga både ljud och rörelse på samma gång går det att i efterhand uppleva situationer som hände för länge sedan. Många filmer har bevarats och 2013 hade hembygdsföreningar över hela landet över 26 000 filmer i sina samlingar.

Filmer har kort livstid i jämförelse med andra samlingstyper och är för en hembygdsförening ofta svåra att bevara på ett bra sätt. För att kunna visa filmerna utan att nöta på originalen krävs att de digitaliseras, en process som inte alla har möjlighet att genomföra. Svenska Filmarkivet, idag en del av Kungliga Biblioteket, har i uppdrag att bevara intressanta filmer för evig tid. Hembygdsföreningar har ofta filmer med ett lokalt innehåll, ett material som normalt inte samlas in av Filmarkivet då det inte är känt utanför den lokala orten. Detta projekt ger hembygdsrörelsen en möjlighet att bevara ett kulturarv som, om det förstörs, inte går att hitta någon annanstans.

Tillvägagångssätt: Föreningarna i de tre länen ska uppmärksammas på att film i originalformat har låg hållbarhet och måste prioriteras i digitaliseringsarbetet. Föreningarna ska lämna in sina filmer för förvaring i Filmarkivet och får i utbyte köpa digitala kopior av filmerna, vilka levereras på en hårddisk. Med filmerna lämnar föreningarna relevant information om innehåll och produktion. För att underlätta arbetet har Svenska Filmarkivet tagit fram lathundar och manualer.

Material: Nedan finns information och blankett att använda vid inventering och insamling av filmer.

Informationsbrev från Filmarkivet i Grängesberg

Beställningsformulär

Inventeringsblankett

Inbjudan uppstartsträff för filmprojektet

Editerad av: Susanne Cassé (2020-09-28 08:18:29)