Om oss

Nyköpings hembygdsförening bildades 1977. Under denna tid förändrades staden kraftigt. Flera gamla, vackra och historiskt intressanta hus revs. Allt flera av stadens invånare protesterade mot vad de upplevde som en hänsynslös förstörelse. Ett av de gamla hus som stod på tur att rivas var Storhusqvarn. En kraftsamling gjordes av flera olika grupperingar för att förhindra att också denna byggnad skulle försvinna. Detta engagemang tog sig som ett uttryck att Nyköpings hembygdsförening bildades. Storhusqvarn finns kvar som ett resultat av detta engagemang. Men även fortsättningsvis finns ett stort behov av att bevaka stadens utveckling i detta avseende.

I slutet på 2023 hade föreningen 584 medlemmar. Vi arbetar för att förändringar ska ske men med stor hänsyn till den historia staden har. Dit hör också att lyfta fram och vidareförmedla kunskap och engagemang för vår vackra stads miljö, historia och traditioner. 

Föreningens syfte och aktiviteter

Föreningens ändamål är att sprida kunskap om staden Nyköping och utveckla känslan för dess historiska och kulturella värden. För att nå dessa ändamål skall föreningen arbeta för att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer, t ex byggnader och olika verksamhetsmiljöer, tas tillvara och vårdas samt görs tillgängliga.

Nyköpings hembygdsförening är remissinstans till kommunen i byggplaneärenden.

Föreningen skall också verka för att hembygdskänslan och kulturarvet förs vidare till kommande generationer. Detta skall i första hand genomföras tillsammans med olika skolor.

När så är lämpligt skall föreningen samarbeta med andra kulturorganisationer samt regionala och kommunala organ.

Föreningen anordnar föreläsningar, bildvisningar, stadsvandringar, studiecirklar, utställningar och utflykter med syfte att öka kunskapen om kulturarvet. Vi har normalt ett omfattande program med flera aktiviteter per månad.

I menyn finns också separata flikar för beskrivning av styrelse och funktionärer för 2023, liksom av de aktiviteter som  genomförts under 2023. Beskrivningar av vad som hänt under åren 2014 -- 2022 finns Under fliken "Nyköpings hembygdsförening, aktiviteter och styrelse 2014 -- 2022".

Föreningen ger vartannat år ut en bok "Nyköping i våra hjärtan" vilken innehåller artiklar som beskriver intressanta händelser och företeelser i Nyköpings historia. Den första utgåvan gavs ut till föreningens 20- årsjubileum 1998. I samband med Hembygdsföreningens 40-årsjubileum gavs en jubileumsutgåva ut (2018 års utgåva) och i denna finns en mera utförlig berättelse om Nyköpings hembygdsförenings historia. Boken delas ut gratis till våra medlemmar. I januari 2024 började den senaste utgåvan att delas ut.

För böcker utgivna av Nyköpings hembygdsförening och andra böcker med nyköpingsanknytning se flikar i menyn