1616 Nämnande av kung Sigismund


Nämnande av kung Sigismund i kyrkan

Anno Domini 1616 then 21 Junii

Úthi wälbördigh Peer Michilsons till Thúna, så och häradsfoúgdens Johan Stares närvarelse såto thesse i Nemdh widh Krockstårp.

Ärende 1.

Samma dagh kom här Lars Kÿrkioherde i Misterhúlt sochen för rätta, och blef tilltalt för dett han úpå Júledagh, tå han skúlle bidia för Öfwerheten hafwer nemndh konúngh Sigismundum, i den stadh han skúlle nempna K. Gústaf Adolph, tå ladhe han fram i rätten ett wittnesbref, som hans åhörare hade gifwit honom, hwilket så lydde, att här Lars hawwer altidh bidit på predikstolen för alles wår nådigeste útkorade konúngh, k. Gústaf Adolph och för hans Maÿstts frú moder och älskelige sÿskon, Män úpå Júlrdagh, nar han skúlle bidia för Öfwerheten, så nemnde han K. Sigismundum för konúngh Göstaf Adolph, dogh fúlföljde han sin Böen, och badh för H: Matts frú modher, och hans Matts broder och sÿstrar, och sålundes úthi glömsko och förgätenheet stält samma böneform. Der efter blef almogen tilltalat, om dhe hadhe någon tÿdh förnimmait att han hafwer warit på Sigismundi sÿdha: Men dhe ropade alle att dhe aldrigh det förstädt hadhe. Här Lars han giorde och sin eedh på lagboken att han úthi sine bönne aldrigh hafwer ment k. Sigismúndúm, oansedt att han obetänckt nämnde honom på predikestolen.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-21 00:04:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:35:03) Kontakta föreningen