1671 Drunkning vid Mörtfors


Drunkning vid Mörtfors

Anno 1671 d. 27 July hölls ordinarie Sommar Tingh med menige Allmogen afh Túna Lähns Häradh, å rättan Tingstadh Krokstorp, öfwerwarandes Cronans befallningsman Wählb. Per Werner och Christopher EdhCrona, Härads Nämbdh samt Gode Männ flere.

Ärende 9:

Dito förståndighe Länsmannen Lars Botwidsson i Plittorp uppå Gunne i Grönarph wegnar i Sundarbo häradh och Slätte Sochn, húrú Som een hans Sohn Daniel Gunnesson som tiente Jöns Skomakare i Misterhult drúnknadhe i Mörtfors Ström och som den giärna Isach Hansson i Torshult och Simon Jönsson i Arfwemåla hafwer súmmet Medh den döde tillhopa uthi åhn, så drager then aflednes Fadher någon misstancke till them, som skúlle inte alt wara rätt dher medh tillgånget, begärandes thet then thar öfwer beggie måge redeligen examineras och afgörah på thet han sitt Samwete desse bättre må kúnna stilla.

Isach Hansson och Simon Jönsson, efter förestafwad och ordh å book sampt flitigh förmaningh till Sanningars betiennelse, bodhe sigh så sant Gudh till hielp Som tehr icke rätligen weeta att Säÿa, húrú han omkom úthi Mörtfors Ström, annorledes ähn han måst fördränkt sigh sielf, eller som han intet kúnde Simma, uthan hölt sih för sigh sielf af sÿdes när thee Súmmo uthi een diúphåla i åhn; älliest refererade Nämndemannen Måns i Bodha och åtskillige fleer Menniskior aff närwarande Tings Allmoge, det Näcken har der Sammanstädes sitt tillhåld och ähr thet bådhe förr och sädan, uthi únderlige skepnader Sÿnter, hwar aff prasúmmeres, när poiken ähr gången úthi watnet, thet han har dödat honom, annan efterrättelse kúnne för denne gången inthet uthsprÿas.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:28:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:51:21) Kontakta föreningen