1616 Dräpande av Joan i Ramnebo


Dräpande av Joan i Ramnebo

Anno Domini 1616 then 26 Februarii

Uthi wälbördigh Peer Michilsons till Thúna, så och häradsfougdens Johan Stares närvarelse, såto dhesse i Nemdh widh Krockstårp

Ärende 7.

Samma dagh kom för rätta Peer Olúfsson i Plåttårp, och klagae att Botolf i Melingerúm úthi Krÿstdaall sochen hadhe dräpit Joen i Ramneboda, hwilket sigh sålundes tilldrgit hafwer, Nemligen att förde Botolf frågade Joen, som dräpin blef särandes, när will Dú betala migh minr fÿre daler. Var úpå Joen swarade honom ganska illa, och i dett samma gick Botolf ifrån honom. Men Joen togh ehn steen i sin högra handh, och en yxa hadhe han i dhen wänstra handh, och gick efter Botolf.

Och när som Botolf wille stÿga till sin hest, och hadhe shen nher foten i stigböglen, så kastade Joen till honom medh steenen, doch drabbade han intet. Då togh Botolf sin foot af stigböglen, och hölt för sigh sitt spiutt. Men Joen rúsade in under Botolf, och wände sielf inpå spiutett, så att han blef skadat uthi búken, och lefde der efter halfannan dagh, och blef sedan dödh.

Och efter förde Botolf giorde detta dråp att úthi nödhwärn, såsom Olúf Gúmúndsson i Hälleúm och Steen i Mälingerúm medh ehn swore medh witnande, hwilke och woro tillstädes när dråpett skedde, så hafwer förde Joens hústrú benemndh Karin, inlåtitt sigh úthi förlikningh medh förde Botolf om ett húndrade och tiýgo daler för målsägande saken.

Men heradh konúngs och härads saken ähr belangandes hafwa Nemnden skútitt till dhen Konúngslige hofrätten húr stoor dhen boten wara skall.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:30:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 11:23:11) Kontakta föreningen