1691 Försummelse under resa


Försummelse under resa

20 jan 1691, ärende 14:

Dito Bookhållaren Clas Weideman framträdd för Rätten berettades húrúledes han wore befalt af sin Herre Baronen och Kammarherren Högwälborne Hr Hans Rolamb och tingföra och taga domb, på Simon i L. grönöö, för det han med sin Försúmmelse förledne Höstas ett åhr sedan, bracht wälbrte herre på stora Omkostnadh, I det han på Resan till Stockholm, försúmmat wäder och wind, at Fahrkosten blef infrúsen 4 Mÿl ifrån Stockholm, at heela Lasten, måtte hämptas till Staden, med hästar, Uppwÿsta een Extra Júdioial Ransakning i Stockholm, af Rådmannen där Sammanstädes Wälb. Christopher Brúnell, hwilken Upplästes och Simon då tillstått alt, som den Innehåller, Men nü föregaf dem skrifwit, som der welat, och Jäfwade samma Ransakning, williandes genom falla till föga och afbedia, om något wore igenom hans Förwållande skedt, efter han ingen stünd med wett och willia försúmmat sig; han hade een swår last Inne, der han genom som een trogen tienare wille han behållen, och som dee weittna som den tÿden foro till Siös, at det war hwarachtig och hård wäderleek, at han intet meer kúnde winnie, än det han wann han heer tient och seglat på Wÿrboo bååtar i 40 åhr, och aldrigh fúnnits någon för súmmelse hoos honom förhappas hwars trogna tienst och Ofta Uthstúnden lÿfsfahra, på sidsto, och nú han är gammal warden Icke nú blÿ med Onådh belönt.

Rätten Öfwerlade detta ährendet, och som Simon Jäfwase bede Sin sakning, och der úthi samma Ransakning Examinerade wittnen, som war der flere bååtsmänner på Fahrkosten intet äro till städes at dee kunna Eederligen afhöras, fant Rätten skiäligt och trÿggast låta anstå med Afdömmandet här Öfwer, till des O... wittnen komma tillstädes.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:31:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:52:31) Kontakta föreningen