1622 Ihjälslående av man i Plittorp


Ihjälslående av man i Plittorp


Åhr 1622 den 14 Octobris hölts Laga Tingh wedh Lilla fihúlt Närvarande hans K: May högbetrodde Man och ståthollare på Calmar slott E. och W. Ifúar Christersson till hiortedh och gúrsten och Manhaftigh Captain Erich Bergsten

Ärende 2:

Samma dagh kom för Rätta Brÿniel Kopparslagare och ahn klagadhe Súen Trúlssons tiänare be hemmingh Andersson att han hadhe Slagit hans brohson ihäl uthý Plitorp

dertill berspades på Jon i plitorp och Jöns i manketorp som på den tidh till städhes woro, hwilken han sålúndha wittnadhe medh Súren Edh den tidh hans Maÿ I drothningh drogh igenom wemmerbÿ så hadhe Súen Trúlsson för sk..hat sin tiänare hemmingh uth till alla Sochnar här uthÿ häraden och Ransaka om någon skúlle wara hemma och icke wara medh och skiúttza hans May drottningh,

då kom förbe Súens tiänare till Jon i Plitorp och sadhe húre troo jagh skúlle få een hest åt Wemmerbÿ och efther inge hestar wore hemme Jonses ý Gösshúbo och han war inthet hemma uthan han då wiste för shi hústrúns sin Mans brodher som slagen

blef Christofer till plitorp medh een hest när han kom så såto dhe till Måltidh och han satt sigh medh och fick sigh mat medh de andre, då sadhe Christofer till hemmingh skal iagh Skútza tigh

då swaradhe hemming wilrú skiússa migh så råder tú iagh hafúer inthet medh tigh uthan medh Ländzmannen och skiúss rätta een för migh och hemmingh stogh op och gick uth

enz der samma då gick strax Christofer ut efther honom och de det der inne såto wiste icke ähn han wille göra honom een tienst der medh,

det de andra såto inne finge de höra att de bådha som uthe wore talte hartt till húar annan, då kom Jons hústru i Plitorp uth och hördhe att Christofer sadhe till hemmingh iagh hafúer tienet så godh hosbondhe som dú iagh Skiússar tigh inthet

der till han Swarade wilrú icke skiússa migh så lät blifúadh

då wilde hemmingh gå in ý Stúfúan igen och när han lútade sigh och skúlle stiga genom dören så fathadhe Christofer Hemmingh back på Skúldran och Ristadhe honom

då wende hemmingh sigh om och slog Christofúer i marken och slogh honom et slagh widh öra

då kom Jons hústrú och skildhe dem åth, då gick hemmingh i Stúfúan och sadhe sigh willia taga sin wäria och mente han wille icke låta slå sigh och när han kom och medh sin wäria så war Christofer bortgången och ingen wiste húar han war

då gick hemming in igen och wende sigh åth dören och wildhe färdhas

i det han wilde färdhas kom Christofer igen medh een long stongh 5 aln widh pass och stegh i stúfúns dören och mante hemmingh uth

då språngh hemming till sin wäria och stegh så till Christofer och slogh stongen undan sigh och skarh Christof fram i pannan húrú diúper det war skúrhet wiste Jon i Plitorp inthet

i det han skarh pannan fúlfölgdh han Christofer så han fick honom kúll i farstúfúan och slog honom medh knogen 2 slagh för ähn Jon kom och skildhe dem åth,

då gick hemmingh in och Christofúer barss bort och ladhes i een sängh och Hemmingh skedh sin koss

om Morgonen när han upstodh tilfrågade Jon i plitorp húrú det tillstodh medh honom

då swarade han finge iagh bättre i mitt öga så ginge nog till

Såssom den E: och W: Nils Knútsson witnadhe att den tidh krigs folchet drogo uth fölgde Christofer dem till Callemar och aldrigh klagadhe sigh hafúa mer utaf det húgget han hafúer fått af hemmingh, uthan wore lústige och drúchen de medh kolamen hos een bondhe och om Morgonen lågh han stúpadh på Marken och war dödh och der war altid ¾ åher imellom han fick húgh och han blef dödh efhter

Men nú inthet annat skall eller beúiss för .úm.it ähn som honom till …. Baneman binda kan hafúr wÿ Efter denna Súrna mäns Eedh icke meer kúnna uthan giort honom det frý förr och efter Membhdens mening och dom afsaget att hemmingh skall betale bårdskäro lönen och böta 10 dhr Rågh sedan roohre de hender ihop och worde förlichto

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:34:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 11:33:03) Kontakta föreningen