1652 Ivägkörande av hustru Sisela


Ivägkörande av hustru Sisela

Anno 1652 dhen 9 Martý ordinarie Tingh Hölts medh Túna Härad å Rättan Tingstad Krogstorp, i Närwaro på Cronans Wegnar Wtt Befallnings M. Knút Månsson, med dhe 12 Edsworne Nämbdemän.

Ärende 8:

Dito framtedde Sig Hustru Sissela i Lilla Gesshúlt, anklagandes Hr Gen. Adj. Pher Hammerskiöld, att samma dag henne Man begrofz, så hafúer Hr Hammerskiölds karlar Isräel, Abram, Anders, Påvel och Oluf draget till Gesshúlt och alt thett hon åtte både Sädh Pgr Silffer Kopper, Kläde, Kiöt, Flesk, Smör etc kjört ifrån gesshúlt till Tiústgiöl med hennes egnese paar Oxar och henne i Gesshult slaget i Jernen, och fört henne uthan Jern på wägen emällan missterhúlt och Gesshúlt och straxt Uttför misterhultz port slaget åter them på henne till thess hon kom in Uthi Stúfwan till Hr Hammerskiölden, toges the straxt af och sedan fördes hon Uthan Jern till Tiústgöll, och ther slogs hon i Jern och dúbben slogz i bordsänden, att hon sattes i högsättet. bekenner och sig siälf hafúa draget handklofúerne af händerne och gått ther med till Götebo, Húarest hon säger Karlarne af Tiústgöl, Nilss, Amund och Larss hafúa straxt rest efter henne i then acht the henne å nyo fängsla wille och hústrún i Götebo nekade henne wara ther, therförer reste the 2 karlar till Gesshult och then tridie till Misterhúlt. Hústrú Sissela bekenner sig Wara befalt af H.K. Höghet att sökia Wälb.ne Hr Landshöfd. och tingsrätten att låtha notera thet henne händt War. Thetta Uppskiöts thill Wederpartens ankomst, och henne bewilliades Citation till Hr Hammerskiöldh.

 

Anno 1652 dhen 28 Maý ord. Tingh Hölts medh Tallmoden å Rättan Tingstad Krogstorp, öfwer warande Cronans Befallnings M. Knút Månsson, Sampt dhe 12 Edsworne Nämbdemän.

Ärende 13:

Dito Uptogs H. Sisselass klagemål mot Wälb.ne Per Hammerskiöldh, efter then Kongl. Hofrätz befallningh hvilkett hon inte framdraga willia Utthan beroppade sigh på een fullmägtig som hennes saak Uttföra Kúnde. therför Upskiöts det till den 25 Juny och pålades då parterne änteligen Comparera; Begärte så Hr Hammerskiöld sin Witne Jon i Plitorp, Hr Nils ... Anders i Jemserum och Swen i Tiústgöhl som Wittna skúlle húrú the tienarne Wore Uttsende och húad order item protesterar Hr Hammerskiöld på omkostnatt.

Dito Inlade Hr Hammerskiöld ett genswar emot H. Sissela.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:36:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:49:54) Kontakta föreningen