1713 Lägersmål och Barnamord


Lägersmål och Barnamord

Anno 1713 d. 6 Martÿ Höllts extra ordinarie Ting I Tuhna Lähns Häradh på Hägerúms gårdh öfwer Barnamörderskan Kirstin Jönsdotter i Ramnebo närwarande Cronans Ländsman Hans Effert och Efterskrefne af Häradsnämnden

Ställdes för Rätten Kånan Kirstin Jönsdotter en 25 åhr gammall, som Cronans ländsman Hans Effert anklagar att hafwa födt äkta barn och det sedan mördat, hwar widh Kirstin úppå Rättens tillfrågan, ock före ställande, tillstår att drängen Anders Bengtsson henne besofwit, som tiendt i Ramnebo förlidin wåras derest hon nú på 6te åhret tient hoos drängens fader Nembdeman Bengt i Ramnebo ock fick hon barnet d. 4 febrúarÿ sidstl. för middagen i Swÿnhúúset Hwillket som war ett flickebarn, hon straxt efter födslen tog för múnnen ock i hallsen och den dehls afwred ock dels ellierst till döds qwafde, sedan undlade hon det i Swÿne böthan, ock kastade Bås úppå.

Do om det war fullgånget i Resp: så, ock säger hon att det grät en gång,

Do om hon för någon úppenbarat att hon war hafwande, Resp: Neÿ eÿ häller har som Nembdeman Bengt i Ramnebo ock hans hustrú Karin Bengtsdotter berättar kúnnat sÿns på henne, att så wara fatt med henne, man dock Säger Hústrú Karin att sedan Britesmässe sidstl: har hon fattat några misstankar Kirstin efter hon såg henne intet hafwa sine tÿder, då hon hänne sådant före Hållit, med förmaning att bekänna húrú tillstodh ock om hon war med Barn, men Kirstin alldeles förnekade, Sägandes att hennes moster likaledes warit af med sina tÿder ock efter 1 åhr fått dem igen, äfwen så skúlle det wara medh henne,

Berättades i Öfrigit Bengt i Ramnebo att Hans Hústrú kom till Kirstin i Swÿnhúset strax sedan hon fådt Barnet då hon wähl tÿckte att det intet stodh rätt till med henne, men wiste intet att hon fådt barn, då hústrú Karin sade till henne att hon skúlle gå inn, kallades sin Sonahústrú Sara till sig så wähl som hennes piga Karin, då Kirstin sadt på tröskelen, befallandes Pigan Karin icke gå från henne útan noga see hwadh hon skúlle taga sig före, hwar efter hústrú Karin och Sara gingo inn, emedlertýdh tilltahlade Pigan dhenna Kåna att hon skúlle säga húrú det stodh till ock bekiänna men hon förplicktade sig ock förnekade högaC: att hafwa något sådant att meddragas, som de misstänckte henne för, hwarefter Mattmodern ock hennes Sonahústrú åhter gingo út till henne, då de förnimmo att hon war blodig på fötterna, då dhe äfterbado henne bekiänna hürú det stodh till, men hon wille intet säga, hwar på Mattmodern tog en pinne och rörde i Swine Böthan, då Kirstin begÿnte gråta ock bedia henne intet gå dÿt, ock så fant hon barnet i bossen dödt hwar efter Kirstin allt bekände då dhe búro inn barnet, ock Kirstin föllgde dem äfwen inn i stúgan, men blef strax mycket sjúk ock swag,

Dito säger Bengdt i Ramnebo alt när Kirstin sidsta Bönedagen förlidet åhr fådt ondt i Kiörkian, förehöllt henne sådant måndagen derefter, medh allwarlig förmaning att säga húrú medh henne woro fatt, ock om hon medh någon haft beblandellse, hotandes henne medh Húgg sådant att bekiänna, men hon allt HögaC: förnekade, hwillket allt Kirstin tillstår så i Sanning wara, bekäiännandes ock att hon i från första början då hon märkte sig wara hafwande, haft i sinnet till att förgiöra barnet, tänkandes sedan att det úppenbara för Prästen, ock således skúlle det wara försonat,

Do om intet drängen som henne besúfwit wist af att hon war hafwande ehr warit medh henne i Rådh om denna Giärningen? hon swarade att hon det hwarken úppenbart för honom eÿ heller hon warit i Rådh här om, eÿ häller hafwa Mattfader ock mattmoder eller någon annan dhet af wettat,

Do húrú hon sig åth búrit, medan det inte kunde sÿnas att hon war Hafwandes? Resp: hon spänt kiortell giorden ganska hårdt om sig att det intet skúlle sÿnas hon war tiock, beklagandes dhenna sin olÿcka;

Kirstin tillfrågades om hon har någon ånger öfwer denna giärning, hwartill hon medh Gråtande tåhrar swarar Ja, ock att hon derföre intet will lefwa;

Do om hon intet Hördt Kongl: Barnamords Placatet úppläsas, hwar af till föllie, hon bort taga sig för sådan giärning till wara? hon swarar det hon wähl det hört, men beklagar att hon sig icke dher efter rätta wettet.

Ting Rätten frågade henne om Hon har något mehra att bekiänna, om någon warit henne i Rådh om dhenna giärning, men hon swarar neÿ,

Ländsman tillfrågades om hon här widh hade något mer att Påminna, men swarar att han ingen mehra Kúnskap här om hafwer, än dhet Kånan sielf bekiänt ock hennes Mattfader och Mattmoder nú berättat, det ock nämbden medh dhe flere tillstädes arande bewittnade sant warit,

Sedan dhenna Barnamördeska fådt barnet, är hon strax úppå fäst giörning grepne, ock warit únder fängsligt förwar,

Do om drängen Anders Bengtsson som ock är tillstädes, tillförne försonadt sig medh Lägersmåhl, hwartill swarade Neÿ, eÿ häller har något medt om henne för detta försports.

Resol: Ting Rätten tog dhenna högmåhls saak i öfwerwägande, ock befinner húrú såsom Kånan Kirstin Jönsdotter i Ramnebo så wähl tillförne som nú inn för Rätten frÿwilligt tillstådt, det hon af Brådde mod mördat sitt eget foster, som warit fúllgånget, ock hon ifrån första börian haft i sinnet att förgiöra hwillket således skiedt att hon det samma strax efter födslen dehls qwaft ock dels halsen afwritit, wharefter hon det afsides ock å löhnlagdt, men icke för någon úppenbarat, att hon hafwande warit útan sådant, ehúrú efter hon der om af sin Mattfader och Mattmoder warit åthspordh ock förmant att bekiänna, stadigdt förnekat ock dollgdt, kúnnandes icke heller säga, att någon warit med henne i Rådh om dhenna ogiärning, mindre henne till slÿk grÿmhet, mot sitt foster intahlat, allt så dömmes hon till föllie af 2 Cap: Högmålsb: samt Kongl: Placatet om Barnamordh de Ao 1684 att Lÿf sitt mista ock i båhle brännas, ock drängen Anders Bengtsson i Ramnebo som Kirtin besúfwit sakfälldes efter 3 Cap: giftb. samt Kongl: Mss förordning de Ao 1694 för samma Lägersmåhl såsom första gången till 40 P Smts böter, ock úndhergå úppenbara Kÿrkioplickt sedan han en Söndag stådt på Plickte pallen, dock Súbmitteras dhenna Ting Rättens Ransakning och doms hwadh Kånan angår den HögL: KongL: HåffRättens widare Högrätt wÿsa skärskådande admin ...

Actu út Súpra.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:37:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:51:51) Kontakta föreningen