1677 Silvertjuvar i Målbäcken


Silvertjuvar i Målbäcken

Anno 1667 den 6 Martÿ Stodh Laga Tingh i Thuna lähns Häradt och Tingstaden Krokztorp medh menige Almoge der sammanstädes, öúerwarandes Ehreboren, Wälachtigh och Wälförståndigh Knúdt Månson Wälförordnat Borgmestare i Wimmerbÿ och Cronans Befallningzman öfúer Thúna häradt sampt Häradsnemb.

Ärende 4:

Samma dagh framstegh för Rätten Cronans ländsman Lars Botwidsson i Plittorp och anklagade Anders Jonsson i Målbäcken torparen på frelse, att han ifioll Sommar herbergerade och hÿste hoos sigh en förrömdt östgöte soldatt Johan Pehrsson bo:d i 14 dagar först gångh, och andre gångh i 18 dagar, och ware i rådh och Masscopie my be:de Soldatt, att stiäla här och der omkringh i sochnarna och dolde och bÿtte der emillan samma tiúfwe godz, som i hoos Ehrligt folk stúle,

och hwar som Anders wiste någott fans tilbästa, efter han war här heema i bÿgden och kende folket, så gaf han anledningh, och i sÿnnnerheett hoos Swen Nilsson Rÿttare i Hwerfwehúlt, så hafúa ofwanbe:de tiúfwar Anders och Johan stúlit efterskrefne saker 2 st: sölfbälte om 40 lodh, hwardt lodh sölfúer werderat för 20 öre sölf, 3 st: sölfstoopar om 28 lodh, 7 st: sölfskedar om 23 lodh, en sölfkädia om 5 lodh, en sölfskåll om 14 lodh, 12 Rÿkzdhr in Specie och halfcronor till 4 Rÿkzdhr, detta detta ofwanbe:de tiúfwerÿ, så hafúa ofwanbe:de tiúfwar bÿtt sin emillan, som östgötesoldaten nekoendt hade, då han blef fängslat, som en lÿthen attest betÿgar.

5 Rÿkzdhr och en sölfskål om 14 lodh äre igenfúndne och aftagne Anders i Målbäcken torpare, endell af ofwanbe:de sölfe heembar Anders hustro till hwerfwehúlt, och werderades detta sölfúer och pengz tilsamman i reda penningar till 49 Dr sölf och 24 öre,

des uthan stúlit i Biúrwÿk hampn en túnna tiärú och ett nÿtt werderade tilsamman 2 Dhr sölf noch stúlit peningar och tobak af Måns i Tiúrshúlt till 6 dhr sölf noch stúlit en nÿ lerftskiorta i fårbo gods om 2 daler sölf.

för uthan mÿckit mehra tiúfwerÿ, af samma tiúfwar föröfwat och begått, både till watn och landz och gortiúfnat, som ännú icke är uppenbart eý heller will denne tiúf Anders i Målbäcken torparen mehr bekenna, undantagande ett får godt om 24 öre, som han stall ifrå sin egen swärmoder förleden sommar,

dessuthan äre Anders och Johan mÿcket misstänkte för mehr gortiúfnat i sÿnnerheett för 4 st: gitter i mistrehúlt prestegårdh, som och ifioll sommar bortkommo: dock icke ännú äre be:de gitter spejade, eÿ heller will Anders tiúfwen gitterna bekenna.

ofwanbe:de heela tiúfnaft belöpen i reda penningar werderat 110 dhr sölf

Heela almogen här i häradt beder ödmiúkligen, att Anders tiúfwen i Målbäcken, måtte uthan Nåde uphängias, Elliest begifúer han sigh till skogzröfware strax jorden blifwer bar, och begår tÿo reesor större sÿnder: fördÿ han är en öfwergifúen skalk och att sitt lista husgerådh förwent i penningar, och achtar flÿ sin koos, detta är gemene mans witnesbördh här i häradt och beröm om oftabe.de tiúf Anders i Målbäcken torparen på frelse

Resolútio: af Kongl: Maÿ:tz Straford: 3 púnct dömbdes Anders Jonson torpare i Målbäcken på frelse för 110 dhr sölf att hängas som han ifioll Sommar mäst i Sölfúer och penningar stall som ransakningen utwÿsar: dock af denne Rätten öfúersändes denna ransakningh och domb höglafh: Kongl: Göta HofRätt pådett underdånineste och ödbiúkeligeste, Nådest att iptaga, revidera och Censúrera.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:42:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:52:14) Kontakta föreningen