1645 Trolldom i Baggemåla


Trolldom i Baggemåla

Anno 1645 then 11 Marty Ordinarie Tingh

Höllts medh Thúna häradh åå Rättan Tinghstadh Krockstorp

öfwerwarandeh wälld: Hans Philipsson mädh Efters:ne Härads Nämbdhemän.

Nämbdhen I Thúna L: Hdt.

Ärende 2:

Angaf för Rätten Prophoßen Peer Olufß; at een Lÿthen Poÿcke, Om sina - 8 åhr, úthsprÿder om sin Mooder Gúnnel Anderß:d: i búggemåla åå frällße, dhet hon Modren kan Trolla, och giöra Biärar som Molcka ihiäll boskap, Och hafwer såå beÿynt detta sitt Taal Nembl. j höstas sÿdst förflúthen, gick denne Poÿcke i Jöns Larß: i Mißterhüllts Klåckargårds fhähúús, dher fick han see een Lÿthen kallf, och sadhe, dhetta ähr een wacker kallf, Mhän han Lefwer icke länge,

Nhär han spordeh, hwarföre, eller húrú han dhet wÿßtte ? Hafwer han swarat : Min Moder Molckar honom ihiäl, som Och

kalfwen några dagar dher efther ähr döödh blifwen, Giemena Man befallttes taga afträdh

Modhren Gunnel Anderß dotter, och Poÿken Jöran Anderß: Inkallades, och tillspordes, hwadh han hafwer sagdt, om sin Moder? Swarade; Sigh inthet mheer hafwa sagdt, ähn han kan beståå, Och weeth, att hon /: Sadhe Poÿcken :/ Trollar och giör biärar, dher medh begyntte således : För någon Tÿdh sedhan, badh hans Modher honom Poÿken hålla Liúß för sigh i fhörstúfwan, Och tåå hadhe hoon fhääbeen, fhårakiöt, SkinLappar, sylfwegarn, och gråå Uhllstrumpor, dher af giorde hon biärar, Således fääbhen giorde hoon till Reef, af fhåra kiöt giorde hon Näsor, Öhron och Mhún, af SkinLappan giorde hon Skrofwet, och Sömmade ihoop med Sölfwegarnet, Och drogh sedan dher påå een gråå Úhllstrumppa, Och Ladhe dhem påå golfwet, och blåßtte i Näsan påå dhem, Såå at dhe begyntte Lÿthet Ragha, Sedhan Lägger hon sina Händer i korß öfwer dhem, bedher dhem fhara i fanners Nampn till Plåttörp, Plÿttörp, Mancketörp St : Eeller hwart hon will, the skúlle fahra, och Súghe Miölken af booskapen, Och när dhe hafwa een stúndh warit bortta, komma dhe heem stinna, Och tåå ähr Mhoor i fharstúfwan för dhem, baak döören, Och hafwer een stor skåål, dhen spy dhe fúll mädh grÿnigh Miölck, Och sedan pläger Moor taga till at kierna och fåår Smör, Och när iagh åther kierna Miölken får iagh /: sadhe poÿcken :/ såå Ondt i búken;

Modhren swaradhe Inthet Annat, uthan sadhe Joran Jööran, hwadh sager tú? Thú Liúger påå thin Mhoor, Poÿcken Geen swarade, strax iagh Liúger inthe, i wethen wäll siälfwe Moor, i hafwen till búdhet eder walladt Lhera migh, och sagdt Lhär dhetta, Såå kan tú hafwa godt dher af, när tú blifr thin egen Karll, Män /: sadhe Poÿcken :/ Såå wethen i Mhoor, iagh badh Gúdh bewara migh därföre, Modren swarade, Tú Liúger, Jööran,

Poiken Sadhe åther, Moor badhe i icke migh een Affton seent föllia edher påå Kyrkiogården, Och när iagh swarade, dhet ähr såå seent, gaßtarna komma åt migh, Och sporde hwadh iagh Skúlle dher, Sadhe i till migh tåå, Jagh skúlle see igiönom Nyckla hoolet påå kyrckiodöören, Och gifwa fhanen mina Christendom stycken, Såå skúlle iagh sådant Lhära; Män iagh /: Sade Poÿcken :/ badh Gúdh bewara migh därföre; Här mot Modren inthet annat swarade, ähn Nekade, och sade till Poÿcken, Jööran du sager mycket;

frågades Poÿcken huru många biärar hoon giordhe, swarade - 4 .

Om Poÿcken hadhe seedt hänne giöra sådant förr ? Sadhe Neij, Inthe hafr han seedt förr;

Modren befallttes taga afträdh, Och poÿcken förhördes, om någor hafwer honom Túbbadt eller Lockadt såådant säÿa Then /: Sadhe poÿcken :/ Gúdh will hafwa sådant úppenbartt, Eefther dhet ähr een stoor syndh, Sade och at Moor ofta hafwer bådhe hootadt och Lockadt migh, dhet iagh skúlle säÿa, at een båtsman Anders Strömmingh hafwer dhetta för migh sagdt, Och bedhet migh Liúga påå Mhoor, Mhän iagh kan inthet Liúga påå honom, Uthan moste hålla migh wed Sanningen,

Her emot swarade Prosten Her Johan i Wimmerby /: Som nú till stedes war :/ När iagh sådant Taal hördhe i gåår påå Proßtatinget, Let iagh kalla Modren och Poÿcken till migh, Och när iagh först sporde Poÿcken här om, wille han giärna efther som Modren, hafwer Lockadt för honom skylla påå Strömmingen, hafr honom Lärdt, doch sadhe poÿcken Jagh kan icke Uthan moste Sanningen bekiänna, Mhoor badh migh seÿa påå Strömmingen, Män iagh hafwer seedt Moor såå giöra, Och tåå för proßten samma ordh berättadhe, som nu här wed Tinget;

Ähn sprodes Poÿcken, Om icke fleere sågo Modren dhetta giöra? Poÿcken sadhe sigh icke wetha, doch tiäntte dher een Piga Elin bedh: kansker hoon sågh et, Hwilken nú icke war tillstädes, Modren Gúnnel åther inkallades, och förmanttes bekiänna, Swaradhe : sigh icke kunna bekiänna, dhet hon icke giort hafwer, Spordes där före hwar Poÿcken sådan ord tagit hafwer, Ty eet barn kúnde aldrigh sådant dÿcktta; Modren swarade Poÿcken wißerligh wara Túbbadt, af Anders Strömmingh, båtzman; Poÿcken swarade hänne straxt i Ögonen dhet hon hafwer bedit honom seÿa sigh wara Lockadt af Strömmingen, såå säÿa, Spordes ähn Poÿcken om icke flera pläga wara med hänne, swarade, Ingien hafwer han seedt,

frågades húrú många städes hon plägar molcka, swarade, Plýttörp, Plåttörp, Mancketörp, Mißtterhúllt, Ölfwedaal, St : Baßhúllt och giötheboo

frågades om dhet Molckades hoos dhem, giemena Man swarade allt för mycket, Och dhe hafwe ingien Annan Mißtänkt, ähn dhenna Gúnnel,

Saaken skiötz till nästta Tingh, Och Eelin pÿgan, skall hafwas fram.

 

Anno 1645 then - 13 Júny Ordinarie Tingh

Höllts mädh Thúna Lhäns H:dt åå Rättan Tingstah Krogstörp närwarandes i wälbrne Landshöfdingens ställe wälld: Petrús Vetzeliús Medh föreskrne - 12 Nembdhemän

Ärende 4:

Hades för Rätten dhen Pÿgan Elin som Poÿcken å sidsta Tingh skiööt påå skulle tiänt hoos hans Mhoor, när hon giorde biörarna, hwilken inkom och spordes hwadh hon sågh mädh sin Matmoder, hon swarade sigh inthet see medh hänne något, Uthan allt hwad hon giorde, hadhe hon hembligen i farstúgú kammaren,

Spordes om hon sågh henne offta kierna ? Swarade, När hon skulle kierna, eller giöra något, Såå wÿste hon hänne bort, Ähn förmanthes hänne bekiänna, Om icke hon hafwer seedt Matmodren giöra biärar, dher till hon Alldeles nekade, sigh hafwa seedt,

Och efter hon inthe wille bekiänna för Rätten, Befallttes - 2 af Nämbden gåå afsides uth med hänne, Och Leetha hembligen, om dhe inthet kundhe fåå wetha, om hon något wÿßte dher af, Thet the och giordhe, doch inthe annat bekiände hon, Uthan Matmodhren hadhe allt i kammaren, och inthe sågh hon hänne giöra något.

Poÿcken Inkom och spordes hwarföre han hafwer såå Liúgit påå sin Moder om biärarna? Han swarade sigh icke hafwa Liúget, Uthan Modren hafr såå giordt, Och úppreppade åther nú samma ordh som i förne Ransackningh, Och inthe Lade dher till, eller togh ifrån, doch sadhe nú, Modren och Kúnna giöra wäder, när hon sätter een knif i Taaket, Och när knifwen Låther stir, stir kommer sådant wäder at Taket måå gåå af Stúfwan, Och dhet giöör hon när hon will någon skulla fara illa på siöön.

fram kom Peer i Mancketörp, hos dhen poÿcken nú ähr, och berättade at för een Tydh sedan war Skomakare hoos honom, och Skomakar poÿken hade een knif, Samma knif begiärtte Jöran Poÿcken af Skomakare Poÿcken, Tåå sadhe han till Jööran med Narri, Lhär migh Molcka skal tå fåå knifwen, Poÿcken sadhe Mädh knifwen plägar Moor giöra weder, när hon sätter honom i Taaket, begynner Knifwen Rúnga, Och Låther stirr, Och tåå bläser úthe,

Ähn spordes Poÿcken om han kan såå giöra ? Swarade sigh inthe kúnna giöra, efther han icke weet húrú hon säger, när hon komm wädret åstadh, dhet hafwer han inthet hördt, Män fúller hafwer han seedt Modren sättia knifwen i Taket, och dhet begynnner blåsa

Modren inkallades och förmanttes bekiänna Sanningen, hon swarade som tillförende, och Nekadhe, Spordes Moodren húrú hon plägar giöra wäder, när hon sätter knifwen j Taaket ? dher påå Låts hon wara mäcktta oklook och inthe wisste dher af, Poÿcken sadhe hänne húrú hon plägar sättia knifwen i Taaket, och giöra weder, Män hon Aldeles nekade,

Spordes Poÿcken om han weet hwad Modren hafwer förtiänt, om dhet ähr sant som han sagdt hafwer? Swarade Eelden hafwer hon förtiänt, Ty dhet ähr een diäfwúlls Konst:

Ähn spordes Poÿcken, om honom inthet giör ondt, at han skall komma sin Moder till dööden igiönom sin Angifwelße, Poýcken swarade; Gúdh will inthe sådan diefwúlls konst hafwa ostraffat, därföre hafwer Gúdh, som iagh troor, in gifwet migh sådant úppenbara,

Ähn sadhes till Poÿcken, och frågades hwad han hafwer förtiänt, om han Liúger påå sin Moder? Swarade sigh inthet Liúgha, Och om han sådant påå sin Modher Lúgo, woro han een som döden wärdh woro, Män Modren nekade, allt stadigdt, Mheer kúnde dänna Saaken icke företagas, Uthan hemskiutas Underdånligh únder dhen Högdt: Kongl: hofräts Nådige förklaringh, húr wiÿdare här Uthinnan Procederas skall, om dhenna pÿjcke skall gifwas witsord eller ey.

 

Anno 1645 then - 29, 30 Octobris: Extra Ordinarie

Tingh Höllts medh Thúna Lähns häradt Wederwarandhe effterskne Nämbdhe Män,

Samma dagh effter dhen Högdt: Kongl : Hofräts Nådige Resolutioin Upptogs till wÿdere Ransackningh om Gunnel Anderßd: i Búggemåla åå frällße, som beskylles af sin egien Shon Jöran Anderßon : /: - 8 åhrs gammel poÿcke :/ för Trúlldom som föllier Nämhl:

1) Inkom be:te: Gúnnella och tillspordes húrú Länge hon hafwer bodt i Thúna lhän, swarades i - 11 åhr, Om hon dåå stadigdt hafr boodt i búggamåla, Swarade: dher hafwer hon bodt i - 3 näst förledhne åhr, Och förr boddhe hon i 3 åhr i Speckemåla,

1 åhr i Långöö, - 3 åhr i Marsjöö Och - 1 åhr i Öseboo j Thuna S;

Spordes ähn wÿdere, om hon tillförende hafwer Lagh fördh warit, för Trúlldom eller Mißtänckt där före? Nämbdhen swarade, Aldrigh hafwer hon förr warit Lagh fördh för Trúlldom, Eeÿ heller hafwa dhe hördt något Rycktte om hänne,förr ähr hännes shon detta úppenbaradhe, om hänne, Män hännes Swärmoder Bÿta Nillßdotter i Mharsiö hafwer warit Mißtänckt för Signerÿ, Och hon hafwer Lúget af sombliga kläder, somblige Kiööt, sombliga fläsk, sombliga pänninger,

och Lofwet dhem Lycke påå sitt godz doch Lúgidt,

Nämbdheman Lars i boteßtörp berättade, at af hans Swär Moor Lögh hon eet förkläde och húfwúdh kläde, Och Lofwade sigh willia hiälppa hänne till Hällßan /: Ty hon war hallt :/ Män hon bleef sedhan allt wärr och wärr, Och halp hänne inthet:

Af Olúfs hústro j daalßboo, Lögh dhenna Brÿta - 1 Skiortta, och een Särck, dher medh hon sadhe sigh kunna see om hännes Man Olúf Lefdhe, i fiändhe Landh, /: efther han Länge hadhe warit bortto :/ eller Uthe LänßMan och Prophoßan berättade hänne många fleere hafwa såå fixerat hafwer tagit Lhön, doch ingien wißtte om hon här mädh något uthrättadt hafwer,

dhet hafwa dhe inthet hördt, dätta bekiände Brijta sigh hafwa giordt, doch för många Åhr till förende, Och ingien Skadha hafw hon här medh giordt: denne Brijta ähr för - 20 åhr förwÿst H:dht af /: dhen Tydhen :/ kyrkioherden hr Christopher för hon såå bedrogh folcket, Och war bortto någon tydh, Och kom igiän, doch sedan hafwer inthet hördts af hänne :

2) Sprodes grannarna hwadh Lÿcknellße dhe hafwa seedht och förnúmmet till hennes Trúlldom och hwadh Skada dhe Lýdit hafwa, Ländsman Joon i Plittörp /: hoos hwilken poÿcken säger Modren hafwa Molckad:/ bekiände sigh dhen Lÿcknellße

hafwa seedt, till Trúlldom, Att Trúll Smöör saat allestädes påå wäggerna, Och i fhähúset medh hans gårdh, och i förra Åhren hafwr han stoor afsaacknadt seedt påå Miölckningh fram för i dhetta åhr, Män ingän booskap bleef ihiäll molckat för honom,

Peer Eerichß : i Manckatörp framkom, klagandes bekiände sigh och hafwa seedt påå sina weggar Trúllsmör, Såsom och ähro nu i 2 eller - 3 åhr - 10 klöf búndne Nööth för honom dödha blifne, 2 koor Midßommers tÿdh, något efther the hadhe varit dödde och kalfwarna mädh, dher doch ingien boskaps Siúka hördhes wara nagor städes Och at han inthe niúther, Hwadh hon eller een Annan hafwer dhet giordt weet han icke, män af ondha Människior ähr dhet skiedt, Poÿcken säger Modren dher Molcket hafwa,

Håkan i Ölfweedaal bekiände at i fiol klagade hans qwinfolck, at dhe inthet gagn hadhe af sin Miölck, Uthan war som Watn, och Lúktadhe illa, kan inthet säýa hwem dhet giordt hafwer, täncker dhenna till efther poÿckens ordh, Hela Häradhe Önskade dhem fåå skam som sådant giöra, Noch Molckes bådhe här och ther,

3) Spordes Poÿcken om icke Strömmingen hafwer Lockadt och Uppäggadt honom sådant säÿa påå sin Moor, Poÿcken swarade, Ingien hafwer Lockadt eller Lhärdt honom såå säÿa, Uthan han hafwer seedt af sin Moder thet han säger, Och om han ähn skall döö därföre /: Sadhe Poÿken :/ Liúger han inthe, Modren sadhe till poÿcken : Sadhe tú icke för migh at

Strömmingen Lockadhe, och Lärdhe tigh så säÿa, på migh: Poÿcken geenswarade, sin Moor strax, och wände sigh moot hänne och sadhe, i bannadhe och hotade migh at iagh skúlle såå säÿa,

Peer Eerichßon i Mancketörp hoß dhen poÿcken sedhan hafwer warit berättade, at een gångh i Wåras kom Modren till Poÿcken medan han Lågh, och badh honom säÿa at Strömmingen hafwer honom dhet Lärdt, Poÿcken sadhe Länge Ney, Sigh inthe såå kunna säÿa, doch Omsidor Jackadhe Poÿcken, sigh såå willia säÿa till deß han kom úthúr Sängien, Män strax han kom upp och fick kläderna påå sigh, Sadhe han ginast, fast Moor badh migh säÿa, Strömmingen hafwer migh túbbadt, kan iagh doch icke Liúga, Uthan moste hålla wed Sanningen: Noch bekände Peer Eerichß: sigh hafwa ofta och Åthskillige Reesor bådhe Lockadt och trúgadt, hafwandes Rÿs i handen, Och poÿcken slagit at han skúlle bekiänna, om någon hafwer honom úppäggiadt, sådant Taal komma påå son Moor, män poÿcken hafwer Alltÿdh hållit sigh dher widh at Modren såå giordt hafwer, som han säger, Poÿcken hafwer och sagdt för honom, Om bödelen stoge öfwer honom, kan han inthet Liúga thet : Jagh taladhe bådhe hembligen, och úppenbarligen med poÿcken hotandes honom mädh fängslande, och Eldhen, at han skúlle säÿa, om han war tübbadh, Män han swarade: dhe män giöra af migh hwadh dhe willia, Jagh talar Sanningen och Liúger inthe,

Änh spordes hÿj han sådant uppenbarar påå sin Moder? Han swarade, Om iagh tÿger medh hänne och hon kanske Lärer migh, och dhet tåå úppenbaras framdeeles, Såå fåå wÿ bådha skam, Modren sadhe Jöran tú weet icke hwadh tú seger, Poÿcken swarade, iagh weet iagh säger sant, och hafwer godt Samwet: Modren sadhe, tú weet inthe hwadh Samweet ähr, Poÿcken sadhe iagh weet, och iagh Liúger inte:

4) Spordes Poÿcken húrú Modren gjorde biärar? Swarade nú som tillförende, Ordh ifrå Ordh, och inthet fallerade, Nembl: först /: sade Poÿcken :/ Toogh Moor fhäbeen, och giorde Reef af, fårhakiööt giordhe hon Näsor Mhún och Öron af, Skin Lapper war Skrofwet, och sömmade ihop medh Sylfwe garn, och drogh een gråå úllstrumpa dher påå, blåßte i Múnnen påå them, Slogh dhem wedh Öra, Tåå begyntte the Lÿhet raga, Och Ladhe händerne i Korß öfwer dhem, Och badh dhem faara i fanners Nampn dÿt eller dÿt, hon wille, dhe skulle miöllcka,

Modren swarade, och sadhe Aldrigh hafwer hon såå gjordt, ey heller hafwer Poÿcken dhet seedt, Poÿcken sadhe, Joo i hafwe såå giordt, Modren sadhe, tú Liúger påå thin Moder, Poÿcken swarade Neÿ iagh Liúger inthet; Sadhe och Poÿcken Moor Minnas i bådhe migh föllia eder påå Kyrkiogården, om een afton, Och när iagh sadhe, iagh törß inthe, gaßtarna komma åt migh Sadhe i tåå till migh, Neÿ, Neÿ, min Shon, Och som iagh frågadhe, hwadh iagh skulle dher, Sadhe i, Jagh skúlle see igiönom Nyckle holet, och gifwa fanen min Cristendombs stycken, Såå súulle iag fåå hwadh iagh wille, Modren swarade, tú Liúger påå migh, Poÿcken sadhe iagh Liúger inthet

5) Spordes Poÿcken efther han sågh húrú Modren giorde biärar? Om han kan giööra såå effter, Poÿcken swarade : Inthe kan han giöra såå wäll, Eeý Häller kan han blåsa Lÿf i dhem, Män fúller will han giöra som han Kan till Morgons

Dagen efther hades Modren och Poÿcken för Rätten, Och tåå ladha poÿcken påå Tingsbordet, dhet han hadhe giordt, efther som han sadhe Modren giordhe biärer, hwilkeet iagh och med dhenne úthskickade /: dhen Kongl. Hofrät at see :/ Öfwersänder, Och tåå Läth poÿcken see, på golfwet, húrú hon blåßte Lÿf igiönom Múnnen, och Slogh dhem wedh öra, och badh gåå i fannens Nampn till Plåttörp, eller Plýttörp, eller hwart hon wille,

Her emot Modren swarade, Jöran alldrigh sågh tú migh såå giöra, Tú Liúger påå thin Moder, Mher sadhe hon inthe, poÿcken sadhe allt fort, iagh Liüger inthe, uthan i Moor giören såå, thet weethen i.

6) Nu befallttes Modren omständeligän swara till sinh Shons berättellße, dher medh Saaken åther úppreppades, Män hon swarade såå för eet som för Annat, at poÿcken Liúger, och ähr Túbbadt af Strömmingen, såå säÿa, och honom där före wara Rymbdh, Seÿandes och dher hoos, at een båtsman: be:dh Påfwel Matzson i Ström, wara hem kommen, han hafwer sagdt at Strömmingen sadhe för honom, han skúlle Rymma, för dhet Talet, han hafwer túbbadt Poÿcken komma påå sin Moor, strax framkom Påfwell och Nekadhe Strömmingen såå säÿa, för honom, Uthan sadhe sigh hafwa stúlet i kyrkiohärbärge, Och derföre torde inthe hÿt neder:

7) Sadhe åther Poÿcken, Moor i plägen giöra wäder medh, När i settien knifwen i taket, tåå Låther knifwen stirr stirr, dåå begynnar Blåsa, at taaket måå gåå af Stúfwan,

Modren swarade nú som förr dú Liúger, och sadhe sigh aldrigh sättia knifwen i taaket, Poÿcken sade Joo, Och hon Neÿ, in Súmma hon nekadhe till allt poÿcken sadhe.

8) Spordes Modren, Om Strömmingen war hännes Owän, efther hon såå täncker honom hafwa túbbat poÿcken, thet hon icke bewÿsa kúndhe, Uthan sadhe Strömmingen Sendhe heem några Saker, dhem han fick igien, för uthan een Skiära, hafwer hon ifrå honom, och - ½ Ta kiöptte hoon af honom, Sadhe och, dhe hadhe stadt hemmandet ihoop hennes S: Man och Strömningen, af Wälbr:de Peer Michellß : Spordes om ingen Annan Owänskap war dhem emillan, sadhe Neÿ!

Hwÿ hon täncker honom därföre, Swarade, Efther han war een Ogúdhachtigh och ilack Sälle, dy menar hon, han dhet Talet hafwer Lärdt poÿcken, Spordes hwÿ hon dhetta icke sadhe, medan han war hemma, Sade sigh såå mycket icke komma till Rådha,

9) Spordes Poÿcken om Modren hafwer någon sin warit ondh emot honom, Slagit eller bannadt, Poÿcken swarade, förr ähn han detta úppenbarade, war hon good moot honom, Män sedan blif hon ondh, efther han detta sadhe, och Upptäckte, Modren Sahde hadhe hon sådant tänckt, hoon skúlle wäll Låthet honom kiänna sina Näfwar, hwar hon war, Mheer sahde hon inthe

10) Förmanttes Gúnnella bekänna Sanningen, Och icke såå hårdt Neeka, bediandes Gúdh om Syndernas förlåthellße, Och Lÿda för sina Synder, Såå kan hon blifwa Gúds barn, Män dher hon Nekar till Synden blifwer deß wärre, hoon swaradhe, dhet måå giöra, iagh kan inthet bekänna, dhet iagh inthe hafwer giordt,

Poÿcken straxt åther swarade, i hafeen såå wÿst giordt, som iagh ståår här, och dhet ähr godt i Lÿden i dhenna wärldh

Gúnnella war Mecktta hårdh hiärttat fälltte icke een Tåhr,

11) Många åtskilliga förmaningar stellttes och till Poÿcken hotande honom medh Järnen, at han skulle bekiänna, om någon hafwer honom túbbadt, eller om han Lögh påå sin Mhoor

Poÿcken stodh frÿst dher på dhe måga giöra med honom, Hwadh dhe willia slåån eller fängslan, hon hafwer såå giordt, och ingen hafwer sagdt för honom, Uthan han hafwert dhet af sin Modher seedt,

Sprodes om han meer hadhe i dhänna Saaken berätta, Swarade Neÿ inthe, dher mädh togs Saaken af Nämbden i betänckiande, och för dhe Skiääl som in Actis finnas,

1) At hoos Åtskillige ähr molikadt, och Licknellße till Trúllsmör

2) klagar hännes egit barn påå hänne, hwilket synes wara emot Natúren.

3) Läth Poÿken see húrú Modern giordhe biärar, dher af Synthes han dhet seedt hafwer,

5) Ståår poijcken allt stadigdt wed sin ordh, och inthet wÿker dher ifrå,

6) bewijsas ey hä'ller henne hafwa warit ondh emot Shonen, at han därföre skulle Liúga påå hänne,

7) Ähr Poÿcken icke såå stor han kundhe sådan Lögn dichtta af sigh siälf, Kúndhe Nämbden hänne icke wäria, uthan dömma efther Gúdz Lagh, Exod -22 Cap, doch Nådhen i Underdånigh Ödhmiúckheet dhen Högdt : Kongl : Hofrätt Hemställt,

Således wara Ransakadt , fúnneet, wittnat och dömbdt som foreshn Acta úthwijsa, betygas mädh Thúna Lhäns Sigillo jämpte mit egit Nampn och Signat här under Actum

ut Supra

Johann Erichßonn

Roßenlundh

 

Anno 1646 den 4 Maÿ Jagh Únderskrifwein Laga Tingh Höll

med menige Man af Túna Lähns H:dt å rettan Tingstad, wedervarandes Landshöfdingen öfwer Calmare Lähn och Öland, Edle och Wälb:ne Hr Gabriel Gÿllenankar till Ankarsnääs och brúnsholmen, med N:dhs som föreskrifwits ståhr.

Ärende 1: Stöld

Samma dag kommo för retten Körkians Sexmän i Misterhúlts Sochn, klagandes att för 3 åhr tillförande beehstals úthúr derse Körkio Herbre - 32: Rogh, deth dhe inte hafwer wethat húru som giordt Hafwer, för än nú för om tÿdh sedan när Gúnilla Andersdotter i baggemååla war i rÿchte för Trúldom, då berettade hon, det båtssman Anders Strömmingh som rÿmder är, och hennes man som döder är, hafwa stúlit úhr Körkioherbre - 22:dr Rogh.

Gúnilla framkom och bekände ath Strömmingen och hennes Man stal een gångh Rogh i KörkioHerbre, doch ware hon inthe då Hemma eller Wiste der af ath do Rogen stole först utan dee sade sigh, Hafwer hoo lånath, men som rogen war mästadelen förstördt, bekände hennes Mann för henne att dee rogen hafwer stúlits, då sade hon sigh blifwa bekÿmbrad, att hon skúlle der af ätit, doch sade hennes man till henne om han skúlle röÿas skúlle han hoo slå, och derföre dristade sigh icke úppenbarha för än Man war dödh, Man sade Gúnilla Strömmingens hústro Gertrúdh wiste dee stolo rogen, húilken nú inthe war tillstädes. Efther denna Gúnilla inthe hafwer warÿ medh ath stiola, hafwer eÿ heller bekänds för henne, dhet dhe rogen stúlit hafwa, för än rogen war mästadelens förtärdh, hafwer och dessa Tiúfwerÿ Úppenbaratts, Vÿ förfrågades únder Tienstligh om hon går för som för annars dölgdt Tiúfwerÿ plichtas skall

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 22:45:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:49:29) Kontakta föreningen