1701 Slag och hårdragning


Slag och hårdragning

1701, 21 okt, ärende 2:

Anders Simonsson i lilla grönöö kiärade till Anders Nilssons hustru i Mellangården grönöö, Maria Svensdotter, at hon slagit hans hústrú gúnilla Jönsdotter och kallat henne tröllúnge, Bedrifwa Pasklåra, och mahra, bad hon må plichta.

Maria med hennes man Anders Nillsson wore tillstädes, tillstod at hon slagit och här rifwits med H. gúnilla, hwar till hon sielf gifwit orsak hemma úthi hennes egen gård, tÿ H. gúnnilla kallat H. Maria land strÿkerska.

Jöns Knútsson i samma gård framkallades som warit tillstädes och sedt på húrú alt gått till,

då tillstod H. Maria at hon öfwerfallit H. gúnnila och skält henne, först slagit hennes Man 2 slagh, ett slag med en Häsle, och ett med en bräda och sedan Swúngit gúnilla i Håret. Kúnde och intet förneka úthan hon i sin Ifwer, När gúnnila Sade hon skúlle Swara för lag och Rätt, tagit úpp kiortel och Sarck, och wist henne Rúmpan, och Sagt, där är lagh och Rätt.

 

Resl: H. Maria Swensdotter i grönöö, som tillstår slagit Anders i lilla grönö 2 slag úti sin wrede plichta 2 gånger 3 dr. Saken för det hon hårrifwit H. gúnila 3 dr och för det hon kallat henne Trollúnge, Bedrifwa Paskelåra, 3 gånger 3 dr Smt, men för det hon oförnúftigt wist bara rúmpan, och Sag der úthi wara lago och Rätt, Sitter hon 2 Söndahr i Ståcken wid Misterhúlt i en Swed der till, at Anders Nilsson är en fattig karl, och har intet at böta medh.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2018-10-20 23:17:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 12:52:58) Kontakta föreningen