MUSEUM - Medeltida Packhus och Gårdskors vid Lauks i Lokrume


Image

Muséet är öppet lördagar mellan 12:00 - 18:00 under sommarperioden, fr.o.m. midsommar t.o.m. vecka 32

Huset kan öppnas för besök under andra tider efter bokning hos Lokrume Hembygdsförening på något av telefonnumren 070-7820175, 070-6127407 eller 070-3687518.


Packhuset vid Lauks

Lokrume hembygdsförening äger det medeltida packhuset vid Lauks. Huset och gårdskorset skänktes 1918 till föreningen Gotlands fornvänner av bönderna vid Lauks i Lokrume.

Sommaren 2010 återskänkte Gotlands fornvänner packhuset till Lokrume hembygdsförening, som nu övertagit uppgiften att vårda och bevara det gamla huset (som är samtida med Gotlandskyrkorna Visby ringmur). för framtida generationer.

Huset har haft två förrådsrum i varje våning. I höjd med de övre portarna har funnits en svalgång av trä som föreningen har lyckats återskapa och inrätta ett mindre museum på övervåningen. Det berättas att på 1700-talet stod där ruinerna av ett medeltida hus, 4 våningar högt, och nästan lika stort som en kyrka. Det som finns kvar av medeltidsgården är packhuset av sten, ett gårdskors och rester av medeltida murverk i form av fint huggna stenar i 1700-talshuset intill.

Image
Bild av packhuset som det såg ut 2011

I det snart tusenåriga packhuset vid Lauks i Lokrume förvarar nu hembygdsföreningen ett sjuttiotal äldre bruksföremål som föreningen fått sig till skänks av Lokrume bor.
Lokrume hembygdsförening fick huset till skänks av Gotlands Fornvänner efter ett initiativ av en boende vid Lauks. Intill packhuset står även ett gårdskors på Sveriges minsta tomt.
Välkomna!

 

2010 sålde Gotlands museum en del av de fastigheter de hade i sin ägo bl.a. packhuset här vid Lauks.

På ett styrelsemöte som Lokrume hembygdsförening hade i Församlingshemmet kom en av de boende vid Lauks dit och ville säga några ord, det gällde Packhuset. Han tyckte att hembygdsföreningen skulle lägga ett bud. Inget beslut togs då men på ett styrelsemöte lite senare beslöts att sända ett brev till Fornvännerna .

Brevet:

”Till Styrelsen för Gotlands Fornvänner.

Med anledning av försäljningen av gårdskors och packhus vid Lauks i Lokrume vill styrelsen i Lokrume Hembygdsförening betona följande.  Nämnda packhus och gårdskors har sedan sekler tillbaka tillhört olika samfälligheter vid Lauks. Vid förra sekelskiftet skänktes dessa till fornvännerna för att bevaras för framtiden. Vi ser det som utarmning av bygden när historiska byggnader på detta sätt ska säljas ut på öppna marknaden, som ideell förening har vi inga resurser att bjuda på detta.

Vi tycker att objekt som detta ska bevaras för framtida generationer.

Lokrume hembygdsförening kan tänka sig göra en plan för underhåll. Tjärsmörjning av tak, luckor och gårdskors efter behov. Reparationer i samråd med Riksantikvariska myndigheter. På sikt är vi även villiga att återställa loftgången om medel därför kan erhållas.

Lokrume hembygdsförening önskar få en dialog med styrelsen för Gotlands Fornvänner innan en eventuell försäljning sker på öppna marknaden.

Styrelsen för Lokrume hembygdsförening”

Efter ett tag blev Styrelsen kallade till ett dialogmöte på Gotlands Museum. Där framkom att Fornvännerna hade för avsikt att skänka Packhuset 1:8 till Lokrume hembygdsförening om viljan fanns att sköta om det och ville att vi presenterade en handlingsplan.

Resultatet blev att föreningen fick huset i gåva och i Lokrume hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2010 finns följande Paragraf:

”Packhuset vid Lauks:

 Gotlands fornvänner har givit packhuset vid Lauks i gåva till Lokrume hembygdsförening. Gåvobrevet har undertecknats och Lokrume hembygdsförening har ansökt om lagfart. Därmed har Lokrume hembygdsförening åtagit sig att vårda och bevara detta snart tusenåriga byggnadsminne för framtida generationer.”

2017 fick Lokrume hembygdsförening även Gårdskorset vid Lauks 1:9. i gåva av fornvännerna, med förbehållet att föreningen sköter det annars tas det tillbaka. Fundamentet där korset står är en av Sveriges minsta tomter endast 6 kvadratmeter stor. Lokrume hembygdsförening har beviljats lagfart även på denna lilla tomt.

Vad föreningen har gjort fram till nu är att lägga nytt golv i andra våningen. Det blev klart hösten 2013. Putsat väggarna i andra våningen med gotländsk kalkputs. Blev klart hösten 2014. Taket har smorts 3 gånger med sojdesbränd trätjära, och år 2016 blev svalgången byggd. Allt har skett med tillstånd av kultur & miljöenheten på länsstyrelsen och med tillsyn av byggnadsantikvare från Gotlands Museum. Vi har sökt och beviljats bidrag för kulturmiljövård för samtliga åtgärder och inget bygge har fått starta innan bygglov och bidrag har beviljats av länsstyrelsen.

Föreningen har även med tillstånd av Trafikverket ordnat en vägvisningskylt till medeltidshuset vid nerfarten till Lauksgårdarna.  

I huset förvarar nu hembygdsföreningen ett sjuttiotal äldre bruksföremål som föreningen fått sig till skänks av Lokrumebor.

Förening:

Lokrume Hembygdsförening

Skapad av: (2019-06-13 07:02:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lokrume Hembygdsförening (2024-04-04 18:32:54) Kontakta föreningen