Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med...

Läs mer >

Nyheter

Referat 

Söndagen den 19 februari samlades mer än 50 personer, ombud och övriga intresserade till ordinarie årsstämma för Gotlands Hembygdsförbund i Gothems bygdegård. Roligt att se så många glada deltagare från hela Gotland i bygdegården.

Inledningsvis bjöds på ”otendag” som serverades av medlemmar från Gothems sockenförening. Under kaffedrickandet fick vi också lyssna...

Läs mer >

Erbjudande till Gotlands hembygdsförbunds medlemmar

Vi på Energicentrum Gotland sträcker härmed ut en hand till Gotlands alla hembygdsföreningar och bygdegårdar. Vi är en del av Region Gotlands satsning på att nå öns uppsatta klimatmål. Vårt uppdrag är bland annat att bidra till att underlätta och öka gotlänningars möjligheter till att ställa...

Läs mer >

Den 20 februari 2022 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Vänge bygdegård. På grund av att pandemiregler ännu gällde vid kallelsen var det möjligt att delta såväl personligen som digitalt. Av samma skäl hölls ingen föreläsning eller kaffi. Utöver styrelse och funktionärer var 28 deltagare, samt 15 deltagare på länk närvarande.

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Östergarn prästänge

Alltid tillgängligt.


Prästänget i Östergarn omges av igenväxande lövlundar i norr och öster, i söder av landsvägen och i väster ligger Östergarns kyrka med kyrkogård. Största delen är en enda öppen slätt, med enstaka yngre björkar och ut mot kanterna spridda dungar av hassel, ask, tall och björk. Här finns en rikedom...

Läs mer >

Öja prästänge

Alltid tillgängligt.


Runt omkring Öja kyrka slogs förr nästan all mark. På skattläggningskartan från 1702-03 kan man dock se att en del av dagens prästänge var åker då. Men idag har marken hävdats som äng sedan länge. Klockareåkern i norra delen införlivades med änget 1979-80 i samband med utvidgningen av kyrkogården....

Läs mer >

Idrottsänget i Väte

Alltid tillgängligt.


Åren 1701-02 redovisas marken som “Rannarfwen hårdvallsäng beväxt med småtall och hassel”. Någon gång under 1930-talet skänktes marken av Sorby gård till idrottsföreningen i Väte. Änget stod senare ohävdat under ungefär trettio år, fram till 1970-talet, då en mindre del åter började slås. 1988 röjdes hela änget igenom, och...

Läs mer >

VISA MER

Kontakta oss