Biologisk mångfald

Eklandskapet är en levande historiebok där djur och växter berättar om forna urskogar och slåtterängar. Området är en del av eklandskapet, Sveriges största sammanhängande ekdominerade odlingsandskap och ett av de största ekområdena i Europa. Den biologiska mångfalden är mycket stor och de många jätteekarna är områdets skattkistor. Titta lite närmare på den rikedom av liv som finns i och på ekarna, bland annat sällsynta och hotade insekter, lavar och svampar!


Eken i eklandskapet (klicka för större bild)

Det stora antalet av dessa djur och växter – knutna till gamla ekar – gör Eklandskapet unikt i Sverige och i världen. Ett stort antal rödlistade arter har upptäckts här. Eken är det trädslag i Sverige som hyser flest arter. Över tusen djur- och växtarter är beroende av att leva på eller i ekar. Områden med många grova ekar är således i regel oerhört artrika. Ekoparkens närhet till de exceptionellt rika ekområdena i Sturefors och Bjärka Säby innebär att arter därifrån med tiden kan kolonisera ekarna även här. Det är därför mycket viktigt att det finns ett sammanhängande ekstråk söderut.

För det kommunala naturrerservatet finns en skötselplan upprättad.

Länkar med mer information om Tinnerös biologiska mångfald djur och natur

Ämne Läs mer (klicka för att öppna pdf-fil)
Skalbaggar Läderskalbaggehttp://www.linkoping.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/naturreservat/tinnero/rodlistade-skalbaggar-i-tinnero-eklandskap.pdf?49c9d1 Ekhttp://www.linkoping.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/naturvard-och-parkskotsel/naturreservat/tinnero/skalbaggar-i-ek-2008.pdf?49c9b3 Hassel Asp Björk Ek Sälg
Fåglar Göktyta Mindre hackspett Skogsduva Törnskata
Träd Ek (trädinventering) Ekar (hålstadier) Klassning av hålstadier
Fjärilar Dagaktiva storfjärilar 2000 Nattfjärilar 2007
Kärlväxter Kärlväxter 1997 Vägkantsflora 2005
Svampar Inventering av svampar hösten 2008
Hotade arter Rödlistade arter i Tinnerö
Fladdermöss Fladdermöss i Tinnerö

 

Hitta aktivitet
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Planerad holkuppsättning 28 mars 10.00

  28 mars 2018
 • Slåtterkväll på Fröberget
  Visa aktivitet

  Kom och var med på vår årliga slåtter på torpet Fröberget. Ta gärna med dig lie och räfsa. Det finns redskap att låna också. Vi bjuder på sill,och potatis!

  16 augusti 2018
 • Medlemskväll på Fröberget
  Visa aktivitet

  Passa på att träffa andra medlemmar och få information om aktuella aktiviteter. Vi kommer även att göra en del arbete i trädgården. Föreningen bjuder på fika.

  20 augusti 2018

Se alla aktiviteter