Några anteckningar ur Funbo skolhistoria


Texten är kopierad ur första kapitlet i skriften.
Författare: Ad. Henriksson med några tillägg av Carl A Wahlgren.
Skriften nedtecknades vid Folkskolans 100-årsminne 1942.

Skolväsendets uppkomst och utveckling inom Funbo socken.

Den första underrättelsen vi äga behållen i skrift angående folkets undervisning inom Funbo socken daterar sig från den 27 Juli 1740. § 1 i sockenstämmoprotokollet av denna lyder sålunda:
"Som framlidne klockaren Jan Ers’ änka cederade de 2:ne nådar som
K. Consistorium henne beviljat, medan hon ej förmådde underhålla någon, som gör klockartjänsten, blev Comministern Swedbelius tillsagd, att med allra första skaffa en skicklig dräng, som kan sjunga och skriva samt läsa för barn, vilken och först i församlingen skall låta sig höra för dess approbation och med vilken därpå herr Comministern kan accordera om viss lön, som han bäst gitter, medan han därför njuter klockarebordet och får av församlingen uppbära klockaremåhlan, som klockaren efter förordningen tillkommer."
- Detta komministerns åliggande att skaffa någon, som uppehöll klockaresysslan, daterar sig från den 24 maj 1738, då han fick klockarbordet att bruka till förbättring i sina knappa villkor, mot det han för en anslagen lön av 3 tunnor säd, skaffade någon, som bestridda klockarens åliggande.
Komministern antog sid broder, som dock snart antog annan, troligen förmånligare anställning som - rättare vid Broby.
- Mot detta sätt att uppehålla klockarsysslan gjorde "allmogen" anmärkning den 23 december 1753, men "voterades omkull av herrskaperna och ståndpersonerna”.

Den 17 juli 1763 sammanträdde socknemännen i sockenstugan, då av Praspositus D:r Nils Wallerius gjordes en öm föreställning angående socknens barn, att föräldrarna böra vara därom angelägna att deras barn måtte för klockaren lära sig läsa.
Sedan församlingen därtill bifallit och nästkommande höst ville göra därmed en be-gynnelse, frågade Hr. Doctorn, vad de tyckte klockaren borde hava i betalning för sitt besvär, om icke de voro nöjda att giva honom 6 dlr kopparmynt för varje bok, näml, A-B-C-boken, Gråbergs katekes och psalmboken, "vartill alldeles bejakades".
- Klockaren Halling nämnde härvid, att om han skall läsa för socknens barn, så borde sockenstugan så lagas, "att barnen därinne om vintern kunna sig begå för kölden", samt "att de hava med sig något ved till värme, då de komma dit, vilket utlovades, att så skulle ske".

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2016-02-10 14:05:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2022-11-12 13:33:28) Kontakta föreningen