Välkommen till hemsidan!

Edsleskogs Hembygdsförening blev bildad 1. dec. 1955 och har per i dag ungefär 100 medlemmar. Hembygdsföreningen är aktiv i socknen, men har också många utflyttade som sina medlemmar.  (under”Litteratur” i menyn till vänster ligger utdrag från ”Sockenboken del 3”. Här finns protokollet från stiftelsesmötet och historik fram till i dag)

Enligt Hembygdsrörelsens grundsyn är den en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtiden. Edsleskog Hembygdsförening ska i detta syfte arbeta för:

Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

Kartläggning av Torpruiner

NY TORPINVENTERING

Åren 1974 – 1984 utförde Dalslands Skogskarlars Klubb Åmålskarlarna en inventering av Edsleskogs samtliga torpruiner – ett omfattande arbete som gick ut på att kartlägga, sätta upp minnespålar och samtidigt presentera viss historik. Resultatet blev boken Torpruiner i Åmåls kommun.

Efter detta stora arbete har tyvärr ingenting gjorts för att fortsättningsvis bevara dessa gamla boplatser. Skog har vuxit upp, avverkats och gamla stigar körts sönder vilket gör att torpruinerna i många fall numera är hart när omöjliga att hitta utan en god lokalkännedom. I de allra flesta fall finns minnespålarna kvar men då de är tillverkade i trä borde de för framtiden ersättas med ett mer bestående material.

I avsikt att för denna framtid bevara och för nya generationer kunna hitta dessa kulturskyddade boplatser, är vi några medlemmar ur Edsleskogs hembygdsförening som utfört en ny inventering och då med hjälp av den moderna teknik som numera finns att tillgå. Detta innebär att alla torpruiner har koordinerats och lagts in på Google Maps – en elektronisk karta som har den fördelen att alltid kunna uppdateras. Samtidigt presenteras också en mindre textinformation hämtad ur sockenböckerna.

Många – särskilt bland den unga generationen – äger numera en smartphone. Där kan man lätt få fram den elektroniska kartan genom att kopiera en streckkod och därefter med hjälp av GPS leta sig fram till respektive ruiner och dessutom få information.

Vår förhoppning är att dessa nya hjälpmedel ska bidra till att intresset för våra torpruiner bevaras och hålls i minnet inom överskådlig framtid.

 

Edsleskog november 2012

Dieter Wilhelmy

Jan-Erik Thorslund

Torsten Fransson

Olle Thorstenson

Baggerud
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter