Ny årsskrift ute – Från By sockengille 2018 !

Nu har den 44:e årgången av By sockengilles årsskrift, ”Från By sockengille” utkommit! Det är den tredje någonsin som trycks i färg! Förändringen utgör ett led i en modernisering av skriften, ett av flera sätt för Sockengillet att möta en ny tid. Rent allmänt har det känts angeläget med en förändring, i synnerhet en önskan om att nå en bredare läsekrets och, inte minst, en yngre sådan.

Övergången till färgtryck skapar även förutsättningar för tekniska och upplevelsemässiga förbättringar av såväl bildmaterialet som layouten i stort. Det kommer dock, av naturliga skäl, att finnas ett stort antal äldre svart-vita bilder även i fortsättningen i en lämplig mix av nytt och gammalt.

Ur innehållet:
Årskrönika 2017 (Börje Björkman)
Folkskolans skolplanscher (Ronnie Jensen)
Fakta och sägen om ortnamnen i By socken (Lars-Olof Lindmark)
Grön vårtbitare – nu vanlig i By (Mats Forslund)
Horndals IF 100 år  (Stig Stjärnesund)
Pristagare och stipendiater från vår bygd 2017 (Börje Björkman)
Ny bygdelitteratur (Bengt Söderqvist & Ronnie Jensen)
Stolarna på hembygdsgården (Lena Ericsson)
Årsberättelse 2017 (Tolvmannanämnden)

Boken kostar 100 kr och kan beställas hos By sockengille, e-post: [email protected]

Välkommen till By sockengille!

… och välkommen att besöka vår vackra hembygdsgård – ”porten till Dalarna”!

By hembygdsgård är under år 2018 öppen under midsommar 22-24 juni. Torsdagar-söndagar, 28 juni-12 augusti, mellan kl. 13.00-17.00. Under Slånkvicku är det öppet alla dagar 11.00-17.00.

År 2018 är det 90 år sedan Gammelgården uppfördes som första byggnad på By hembygdsgård. Gården, Matses, stod ursprungligen i Norra Strandmora. Gammelgårdens historia, målningar, textilier och andra föremål kommer därför att särskilt uppmärksammas i form av sommarens utställning 2018.

Gården Matses, By hembygdsgård. Foto: M. Björk.

Beställning av luncher och middagar och bokning av gården kan göras året runt på tfn 073-045 51 49, Bysjöns café & catering. Hembakat bröd, sköna sittmöbler och vacker utsikt över Bysjön! E-post: [email protected] För övrig information ring 0226-700 34 och 070-254 66 17.

På Hembygdsgården har vi även By hemslöjd. I butiken kan Du hitta hemvävda alster såsom löpare, gardiner och trasmattor. Även keramik, träslöd, kyrkstakar i smide, dalahästar, silversmycken och inte minst – material till By sockendräkt. Tfn 0226-701 66, 0226-701 41.

Visning – Servering – Hemslöjd

Sockengillet har beviljats stöd inom ramen för ”Skogens miljövärden”

Skogsstyrelsen har beviljat Sockengillets ansökan om miljöinvestering inom projektet ”Skogliga miljöinvesteringar vid By hembygdsgård” inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Det ekonomiska stödet innebär skogliga åtgärder i främst skogspartiet intill och norr om hembygdsgården, men också viss röjning inom de nedre delarna av hembygdsgårdens område ned mot Bysjön. Stödet ligger inom satsningen ”Skogens miljövärden” och finansieras som sagt med pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020, delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling (Europeiska landsbygdsfonden).

Syftet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen för att uppfylla miljömålet ”Levande skogar”. Satsningen består av följande åtgärder:

– Barrträd, i praktiken gran, borttas för att främja lövträden. Lövträdsbeståndet glesas ut och äldre, grövre lövträd såsom asp, björk, rönn och sälg kvarstår generellt.
– Den gamla markvägen från hembygdsgården, som löper förbi järnåldersgravfältet, görs tillgänglig utmed den aktuella sträckan genom bortröjning av träd och sly och borttagning av ris.
– Aspdungar sparas i sin helhet.
– Enstaka befintliga döda träd sparas.
– Enstaka befintliga ekar frihuggs runt ikring för att släppa in ljus, så att ekarna kan utveckla en kraftigare krona.
– Stenmuren som avgränsar hembygdsgården mot skogspartiet hålls fri från träd och buskar.
– Avverkningsrester borttas.

Ny informationsskylt vid hembygdsgården!

Den 6 juli 2016 uppsattes en stor informationsskylt vid hembygdsgården. Skylten sitter bredvid den befintliga anslagstavlan, till vänster om portlidret, på den ärrade, faluröda timmerväggen.

Den nya informationsskylten. Foto: Ronnie Jensen.

På skylten, som är hela 1,5 meter lång, kan man läsa om Sockengillet och hembygdsgården, och även om Carl Larsson i By, som var en av grundarna av såväl Gillet som hembygdsgården. Alla byggnader presenteras med bild och text, som har en återkoppling till en situationskarta över området. Även konstnären Malin Ingvar-Nilssons fina illustration över hembygdsgården i fågelperspektiv, som tidigare finns publicerad i Sockengillets guideskrift över hembygdsgården, finns med. Även järnåldersgravfältet strax norr om hembygdsgården presenteras kortfattat. Slutligen finns sammanfattningar på såväl engelska som tyska.

Tag gärna en titt på den nya skylten om Du har vägarna förbi!

Arkeologiskolan i By -utställning på Dalarnas museum

Nu visas utställningen om Arkeologiskolan i By för tredje gången – den här gången på Dalarnas museum under tiden 20/10 till 25/11 2018. Passa på Du som ännu inte har sett utställningen!

En besökare tar intresserat del av utställningen på Dalarnas museum

Arkeologiskolan var ett samarbete mellan tre parter: Kultur- och fritid i Avesta kommun; By skola, Avesta kommun samt By sockengille. Ansvarig organisation var kultur och fritid, Avesta kommun.

Mynt, daterat 1892, under Oscar II:s tid, med valspråket ”Brödrafolkens väl”. Foto: Ing-Marie Pettersson Jensen.

Under en vecka i april 2016 deltog samtliga elever i By skola i en arkeologisk undersökning av husgrunden och tomten till färjkarlens stuga öster om det norra brofästet vid Näsbron i By. Av barnens arbete gjordes en utställning i By hembygdsgård, där den utgjorde sommarens utställning i Gammelgården. Under några veckor under hösten 2016 vandrade utställningen vidare till Verket i Avesta.

En av eleverna vid sållet. Det är viktigt att sålla jorden från undersökningsgroparna, så att inga fynd missas. Foto: Ronnie Jensen.

Syftet med undersökningen har varit att låta skolelever i By skola vara med och ”kulturarva” och hitta sin historia. Genom att själva få ta del av och genomföra en arkeologisk undersökning i fält, arbeta med fynden, i diskussion med andra barn liksom vuxna, kommer deras förståelse och intresse för hembygdens historia att öka, och ge möjligheter att förstå sig själv och sin värld. Samtidigt får de andra deltagarna, arkeologer och medlemmar i By sockengille en möjlighet att utforska sin lokalhistoria, men med ett nytt grepp. Den arkeologiska undersökningen har därmed ett pedagogiskt syfte som metod i skolans undervisning liksom ett arkeologiskt/historiskt syfte med att ta fram historisk kunskap.

Ett av de många fynden, en parfymflaska! Foto: Ronnie Jensen.

För Sockengillet är projektet ett viktigt led i att få kontakt med den yngre generationen i bygden och på så sätt förhoppningsvis få till stånd ett ökat intresse för hembygden och Sockengillets arbete.

Mängder av fynd har gjorts i husgrunden och utanför denna: Mynt, bl.a. ett daterat 1892, delar av kritpipor, en stor mängd järnföremål såsom knivar, smidda järnspikar, hankar till lådor och kistor, lås m.m. Vidare en stor mängd glas, såväl fönsterglas som glas från buteljer, porslin- och keramikskärvor, ett bronshandtag med dekor etc. Sist, men inte minst, har en stor mängd djurben påträffats. Även den gamla landsvägens sträckning med vägvisarstenar m.m. kommer att redovisas.

 

Ny utgåva av ”Bergsmanshistorier”

By sockengille utkommer härmed med en ny upplaga av ”Bergsmanshistorier”, en samling bygdeberättelser i två delar, skrivna av Carl Larsson i By. Denna nyutgåva med mustiga bygdeskrönor har varit efterlängtad under en lång tid, och Sockengillet betraktar därför tillkomsten av denna nya upplaga som ett stort fall framåt i den strävan som alltid finns inom Gillet att värna om bygdens och socknens kulturella och historiska kvaliteter.

Att nyutgåvan ser dagens ljus i år, 2015, är synnerligen passande eftersom det just i år är hundra år sedan den första samlingen av ”Bergsmanshistorier” utkom, dvs. år 1915. Den andra delen publicerades år 1918. I den nu aktuella nyutgåvan utges de två delarna som en, gemensam volym.

Boken kostar 220 kr och kan beställas hos By sockengille, e-post: [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter