Välkommen till vår hemsida

Brämhults hembygdsförening.

Föreningen startade sin verksamhet 1980 och har idag ca 300 medlemmar.

Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen arbetar för att:
aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt att i möjligaste mån medverka vid samhälles- och miljöplanering.
- dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och från gången tid
- samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
- organisera studiecirklar, utflykter i olika former och annat som öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
- känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner skall befrämjas och bevaras.

Brämhult

Roland Persgården
Ordf.1980-2013 i Brämhults Hembygdsförening


Editerad av: (2015-02-04 16:40:50)