Torstensonmonumentet


Image

 

Lennart Torstenson, 1603-51, greve, fältmarskalk, riksråd, var under 30-åriga kriget en av Sveriges främsta fältherrar. Han var en mästare i snabba, överraskande operationer och att utnyttja artilleriet. Han ledde svenska trupper på slagfälten i Baltikum, Polen, Tyskland och Danmark och bidrog starkt till segrarna vid bl.a. Breitenfeld 1631 och Lech 1632.

Lennart Torstenson föddes på gården Forstena (ca 400m SV om monumentet). Föräldrarna, Torsten Lennartson och Märta Posse, kom dock i onåd hos hertig Karl och tvingades i landsflykt. Sonen fick då växa upp hos släktingar men redan som 15-åring anställdes han som kammarpage hos Gustaf II Adolf. Föräldrarna benådades så småningom och återkom till bygden. De är begravda i Västra Tunhems kyrka.

Under krigen på tysk mark blev han överbefälhavare och även fältmarskalk. Vid återkomsten till Sverige 1641 utnämndes han till riksråd och 1647 till generalguvernör för Västergötland, Värmland-Dal och Halland. Hans hälsa var dock bräcklig under många år efter en fångenskap i Tyskland och han avled 1651 i Stockholm och ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

Image Monumentets framsida

När Lennart Torstenson skulle föräras ett minnesmärke till sin 300-årsdag (1903) valdes en plats med stor omsorg. På höjden mellan gårdarna Forstena och Nygård hade redan någon vikingatida storman fått sin grav med vidsträckt utsikt över slätten med Göta älv i bakgrunden. Gravkullen ansågs som lämplig plats för ett monument, nära Forstena och synlig vida omkring. Efter en arkeologisk utgrävning, som bl.a. avslöjade ett 20 kvm stort och 40 cm tjockt asklager med mängder av brända människoben, fick man trots allt tillstånd att utnyttja gravkullen. Där restes ett sex meter högt monument omgivet av fyra kanoner (mörsare) för att hedra den berömde artilleristen.

Källa: Tunhems Gäll, G. Lundén

Mer om Torstensonmonumentet

Under slutet av 1800-talet väcktes tanken på att ihågkomma bygdens store son Lennart Torstenson med någon form av minnesmärke. Initiativtagare var rektor Sanfrid Welin som 1895 startade en insamling för att kunna resa en minnessten. Verklig fart på insamlingen blev det först 1902 då Västergötlands fornminnes-förening utfärdade ett upprop. Under 1903 hade ca 4000 kr insamlats men då hela kostnaden skulle uppgå till 4235 kr fick forminnesföreningen tillskjuta resten. Uddevallaföretaget C.A. Kullgrens Enka levererade stenen som kostade 2550 kr.

Stenens placering diskuterades under delade meningar men så småningom enades man om en plats nordost om och nära Forstena gård. Platsen, som var en gravhög från vikingatiden, låg visserligen på Nygårds ägor men hade fordom tillhört Forstena. Man fick - efter en arkeologisk utgrävning - tillstånd att använda högen som fundament.

Efter planering av stenröset vidtog transport av stenen. Det blev en vådlig och riskabel färd från Rånnums station (nuv. Vargöns station) då det inte fanns någon ordentlig väg upp till kullen. Monumentet består av ett hela 6 meter långt granitstycke med ett porträtt av Lennart Torstenson i full relief. Detta står på ett fundament som är utsmyckat med lager- och eklövsornament. Kring stenen placerades fyra s.k. mörsare från Åkers styckebruk som sammanbands med kedjelänkar. Framför monumentet placerades två - av kronan skänkta - kanonrör. (Ett av dem har senare förstörts genom vandalisering).
När landsvägen Forstena - Västra Tunhems kyrka senare färdigställdes kom monumentet att hamna norr om vägen och således med framsidan vänd från vägen.

Inskriptionen på stenen lyder:
”Till minne af Vestergötlands store son fältmarskalken gen. Guvernören öfver Vestergötland, Vermland, Dal och Halland grefve Lennart Torstenson, född å Forstena i augusti 1603, död i Stockholm den 7 april 1651, restes stenen 1903 med beundran och tacksamhet af Vestergötlands fornminnesförening och befolkning”.

Image Detalj av minnesstenen

Monumentet avtäcktes 3 september 1903 till 300-årsminnet av Lennart Torstensons födelse. På plats fanns bl.a. en hedersvakt från Väne kompani av Hallands regemente och ca 4000 personer var församlade. Runt monumentet hade rests ett dussintal flaggstänger och prytts med girlander.
Ceremonin inleddes av Västra Tunhems kyrkoherde teol. Dr Johan Blomqvist som höll bön. Ordf. i Västergötlands fornminnesförening Cornelius Sjöcrona invigde sedan stenen till dess uppgift att bevara minnet av Lennart Torstenson. Landshövding Wilhelm Lothigius lät därefter täckelset falla och hedersvakten saluterade med fyra generalsalvor och musiken med fanfarer.

Invigningen avslutades med framförandet av en kantat skriven av skalden Albert Ulrik Bååth där fältmarskalken återvänder hem och bärs fram på en bår till Forstena gårds dörrar och därefter förs in i huset. Kantaten avslutas av barn från folkskolan i Vänersborg som framför ”Mod och morske män” samt ”Hell Dig Du Höga Nord”. Avslutningen av invigningen görs av riksantikvarien Oscar Montelius som berättar om den gravhög som utgör grunden för monumentet.

Källa: Tunhemsboken av Hilding Johansson
 
Orginalprogrammet kan läsas nedan.

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 17:04:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 16:19:02) Kontakta föreningen