Mer om kyrkan


Image

Altaruppsatsen av Johan Peter Weber och Mäster Michael Schmitt 

 

Den första kyrkan i sten uppfördes på platsen omkring 1180. De ungefärliga måtten var 13x9 meter. Dess södra vägg ingår i den nuvarande söderväggen. Rester av den norra muren finns under kyrkans mittgång. Koret i öster var kvadratiskt och mätte 5x5 meter. Ingången var placerad på södra väggen på samma ställe som sidodörren är belägen idag.

Under senare delen av medeltiden slopades kyrkorna i byarna Malöga och Randhem. Istället tillbyggdes kyrkan i Tunhem med en fyrkant cirka 9x9 meter i väster. Över denna byggdes ett litet torn. Klockorna flyttades dock aldrig dit utan fick hänga kvar i den fristående stapeln. En sakristia tillbyggdes norr om koret och ett vapenhus uppfördes vid ingången på södra sidan.

En kortare period i mitten på 1500-talet utnämndes kyrkoherden i Tunhem till superintendent över delar av det som då var Skara stift. Kyrkan blev då under en kort period upphöjd till stiftskyrka (domkyrka).

Under 1500-talet inredde prästmän och adelsmän gravrum under kyrkans mittgång. Mer bemärkta personer anlade gravrum längs kyrkans södra mur. Så gjorde t.ex. Lennart Torstenssons föräldrar Torsten Linnarsson och Märta Posse. På norra sidan uppförde Olof Silfverlood  gravrum för sig och sina båda hustrur. Ute på kyrkogården uppfördes en gravbyggnad för släkten Kafle på Nygård. Gravhällarna är idag uppsatta på kyrkans södra innervägg.

Predikstolen från 1654 liksom en av ljuskronorna är en gåva från Lennart Torstensons änka Beata de la Gardie.

Image        Image

Modell av kyrkan för ombyggnaden 1736           Predikstolen från 1654

 

Genom den utbyggnad som ägde rum år norr och öster 1736-1740 mer än fördubblades kyrkorummet. Koret fick efter tidens smak en tresidig avslutning. Öster om själva kyrkorummet byggdes en sakristia.

Altaruppsatsen, förutom nattvardsscenen nedtill och uppståndelsemotivet ovantill, bär Johan Peter Webers signatur, liksom den basunängel som hänger i taket. Mäster Michael Schmitt har svarat för altaruppsatsens övriga delar. Takmålningarna utfördes 1754-1755 av mäster Johan Vahlin från Skara. När kyrkan fick sitt torn 1810 slopades klockstapeln och klockorna överfördes dit. En av dem har medeltida ursprung, den andra är omgjuten i mitten av 1700-talet.

ImageImage

Takmålning Bebådelsen Johan Vahlin 1755                              Takmålning Edens Lustgård Johan Vahlin 1755

 

De senaste renoveringarna ägde rum 1937 och 1990. Vid den förstnämnda ersattes kyrkans dubbla brädgolv av betonggolv. Läktaren byggdes ut och ett korskrank uppsattes (se även under Adolf Kloo). 
Vid den senaste renoveringen öppnades korfönstren på nytt. Kyrkan fick en invändig trappa upp till läktaren.

tillbaka till Västra Tunhems kyrka

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 16:35:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 08:16:32) Kontakta föreningen