Tunhems ekhagar


Image

Naturreservatet Tunhems Ekhagar bildades år 1996. Området, som är 70ha stort, ligger invid Hunneberg och höjer sig ett antal meter över den nedanför liggande Tunhemsslätten. Inom området ligger Kyrkan, Prästgården och Hembygdsgården och ett antal privatbostäder. Skälen till reservatsbildningen var flera, men ett tungt vägande var att området är mycket vackert.

Image Tunhemseken ca 7,2m i omkrets. Den står på ängen ca 100 meter norr om prästgården.

Namnet Tunhems Ekhagar berättar att eken intar en central ställning. Här finns ett femtiotal månghundraåriga ekar. Invid Prästgården står den äldsta, Tunhemseken, som är mellan 800 och 900 år. Ett så gammalt träd är hemvist för många organismer av skilda slag. Det har konstaterats att inte mindre än 70 olika lavarter lever på den, där de beroende på olika krav på ljus och värme och andra faktorer, har inmutat sitt speciella område. Här finns också en mängd insekter som är direkt beroende den gamla eken. Flera av dem är ”rödlistade”, det vill säga EU ställer krav på att åtgärder skall vidtas för att deras miljö skall bevaras. Ett exempel är den sällsynta läderbaggen.

Naturen inom området är alltså bevarandevärd, men marken är också ett gammalt kulturlandskap som präglats av mänsklig odling i tusentals år och detta har satt sina spår. Gravhögar, domarringar, resta stenar och skålgropar vittnar om detta. Vid den senaste fornminnesinventeringen konstaterades också stora områden med så kallad fossil åkermark - mark som varit odlad för hundratals år sedan och där spår av denna odling syns ännu idag.

Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen.

Hembygdsföreningen har iordningställt vandringsleden ”Tunhemsstigen”, som startar vid Hembygdsgården och går genom området. På vandringen passeras bl.a. Västra Tunhems kyrkaKalkgrottorna, Alkärret, Tunhemseken, PrästgårdenSkvaltkvarnen, Ekhagarna och Gravfälten.

tillbaka till Besök i bygden

 

Förening:

Västra Tunhems Hembygdsförening

Skapad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2018-10-31 16:25:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Tunhems Hembygdsförening (2019-07-23 08:32:36) Kontakta föreningen