Om oss

Välkomna till Tofteryd Hagshults Hembygdsförening Föreningens ledord är fortfarande det som står i paragraf §1 ifrån 1934                                                                                                                                              " §1 Föreningens uppgift är att inom Skillingaryds samhälle och Tofteryds socken verka för att kärleken till hembygden höjes och kunskapen därom vidgas, att dess säregna natur och kultur skyddas samt att sådana gånga tiders kulturalster som kommit ur bruk bevaras "                                                                                                                                                                                                                       Grunden är en blandning av Skillingaryds hembygdskör bildad av Joel Andersson på 20talet, Tofteryds hembygdsförening bildad 1934 av en samling starka människor ifrån Tofteryd socken med N.G.Thulin, Simon Andersson och Joel Andersson i spetsen. 1974 införlivades även Hagshults socken och dess hembygdsförening.

Redan under  början av 1900talet så hade intresserade sockenbor dryftat tanken på att bilda en egen hembygdsförening i Tofteryds socken.

På 1920 talet kom så en ung reslig lärare ifrån Skåne till Tofteryd  -  Joel Andersson. Joel blev snabbt en mycket hedersam Smålänning av stora mått. Under närmare 70 år ägnade sig Joel åt Tofterydsbygdens historia och dokumenterade bland annat Tofteryds socken skolhistoria, från slutet 1800 - till början 1900, Tofteryd kyrkas historia, hembygds - och kulturhistoriska skrifter. Förutom en entusiastisk hembygdsvän och forskare grundade och ledde han som kantor både kyrkokör och hembygdskör. inspirerad av hembygdens tidigare eldsjälar, prosten Jonas Johan Lagergren och grannen kyrkoherden Rendahl i Tofteryd föddes tidigt tanken på bildandet av en hembygdsförening och en hembygspark där våra förfäders hus, föremål och hantverk kunde samlas visas och bevaras för framtida släkten. Många imponerades snabbt av den unge lärarens arbetskapacitet och brinnande intresse för sin " nya " hembygd och dess rika kulturhistoria.

Sedan Simon Andersson i Skillingaryd vid ett sammanträde med Tofteryds kommunfullmäktige på våren 1934 föreslagit att en hembygsförening för Tofteryds socken skulle bildas utsändes listor för medlemsförteckning, och den 20 juli 1934 hölls ett konstituerande sammanträde i Skillingaryds kommunalrum. Redan dessförinnan hade saken vid flera tillfällen blivit diskuterad. Planer fanns för ordnande av hembygdspark vid Tofteryds kyrka. Likaså hade Skillingaryds hembygdskör under sin verksamhet ifrån hösten 1928 vid flera tillfällen insamlat medel till en hembygdsstuga. En sådan hembygdsfest anordnades av kören 1932 och två under 1934 för att möjliggöra köpet av Bengtsbostugan. Intresset var alltså stort och medlemsteckningen gick undan och den 22 September 1934 hälls det första ordinarie sammanträdet med föreningen och en styrelse valdes, ordförande fabrikör N.G Thulin Skillingaryd, sekreterare kantor Joel Andersson Tofteryd, kassör virkeshandlare Simon Andersson Skillingaryd, ledamöter kyrkoherde A.V Rendahl Tofteryd, Lantbrukare Oskar Wakt, lantbrukare Holger Boberg Boarp, Lantbrukare Jonas Andersson Mölnarp, lantbrukare Ulrik Jonsson Torp.

I stadgarna §1 fastställdes att. Föreningens uppgift är att inom Skillingaryds samhälle och Tofteryds socken verka för att kärleken till hembygden höjes och kunskapen därom vidgas, att dess säregna natur och kultur skyddas samt att sådana gånga tiders kulturalster som kommit ur bruk bevaras.

Byggnader som flyttades till parken.

Den första frågan gällde inköp av lämplig tomt till en hembygdspark, ett par förslag hade inkommit men föreningen beslutade att av G Thulin inköpa inköpa Norrgårdens västra del ( kvarteret sälgen ) för 4.600 kr. Detta köp var däremot förenat med en stadsplaneändring och drog därför ut på tiden så att den av hembygdskören skänkta Bengtsbostugan kunde nedflyttas till parken först 1936. Samma år skänkte fru Emy Thelander den gamla kronboden " Thelanderhuset " till föreningen. Byggnaden har enligt uppgift tjänstgjort som samhällets första skollokal, dels som bostad åt kungliga Jönköpings regementes officerrare och på sistone som verkstadslokal och magasin. Thelanderstugan flyttades och återuppfördes i parken sommaren 1938. Övervåningen användes användes under många år som ett mycket uppskattat vandrarhem: nedre våningen inreddeses som samlingslokal och hembygdsmuseum. I början av 50 talet dekorerades rummen i Thelanderstugan av den kände kyrkomålaren Torsten Hjelm. Han har dekorerat tak o bjälkar i nedre samlingssalen och i ena salen på andra våningen har olika tidsepoker ifrån vår bygd målats - ifrån medeltiden fram till 1953 då VM i motorcross kördes på slätten i Skillingaryd. 1941 skänkte N.G Thulin en 1700tals bod, vilken var inköpt av lantbrukare Ivar Claesson västra hult i Nydala socken. Boden uppfördes under året 1942 och försågs med torvtak.

N.G.Thulin som var ordförande hade själv utvecklat en av Sveriges största vagnsindustrier ville naturligtvis att både en gammal smedja och ett vagnsmuseum skulle finnas i hembygdsparken. På 50-talet hade föreningen samlat på sig ett antal gamla vagnar och redskap ifrån förra seklet. Dessa förvarades i ett förråd på A-6 och sedermera i kyrkstallarna i Tofteryd. 1966 skänkte lantbrukaren Gustav Andersson Ålaryds Östergård en gammal smedja med bälg och städ till föreningen. Smedjan flyttades och återuppfördes i Hembygdsparken under året 1967 där den utrustades med gamla smedverktyg som tidigare skänkts, bl.a. skänkte Oskar Nilsson Skillingaryd ett skruvstäd som tillhört hovslagaren Andersson i Skillingaryd. Skruvstädet hade tillverkats av A.M. Tolf i hans smedja som låg mittemot Skillingaryds kvarn och som senare köptes av Georg Thulin. Smedjan var välutrustad med funktionsdugliga verktyg från 1800 talet. På senare tid har smedjan ytterligare rustats upp och elström dragits in för att bättre kunna nyttja och "öva" smidning även kvällstid.

År 1974 samordnades de båda hembygdsföreningarna i Tofteryd och Hagshult till en förening.

Thulins dröm om ett vagnsmuseum lät dröja fram till slutet på 70-talet, hembygdsföreningen har på olika sätt och med blandad framgång värnat om bevarande av gamla hus och byggnader i vår socken, när "rivningshysterin" drog fram i vårt land på 60 och 70-talet drabbades även vår centralort Skillingaryd.                                            Hembygdsföreningen lyckades dock rädda Ljungbergs gamla fabrik i Källeliden. Tack vare många personliga insatser av hembygdsvännerna Joel Andersson, Uno Lööv, Allan Friberg, Erik Nyquist m.fl. lyckades man skaffa ytterligare tomtmark i hembygdsparken och flytta magasinet till des nuvarande plats. Magasinet innehåller idag vagnsmuseum på 1.a plan och på 2.a plan ett hantverksmuseum. Arbetet med färdigställandet av museet utfördes av medlemmar i studiecirkeln " gräv där du står " under ledning av Joel A, Uno L och Erik N. På bottenvåningen finns ett antal fina vagnar som tillverkats och ägts av folk i bygden. På andra våningen finns nio bås visande olika yrkesgrupper och miljöer, ex sadelmakare, skomakare, toffelmakare, målare, skräddare, kopparslagare, smed / maskintillverkare.

I vår hembygdspark i Skillingaryd har vi idag fem gamla fina byggnader belägna i en fin omgivning. Hembygdsföreningen disponerar också de gamla kyrkstallarna i Tofteryd. Där förvaras vagnar, lantbruksredskap och en mängd äldre redskap ifrån bygden.Vi är glada och stolta över våra gamla byggnader och de olika redskap som tillverkats och använts av folk i bygden och att de kan beskådas än idag. Vår finaste kulturskatt är dock vårt hembygdsarkiv där Joel Anderssons samlingar förvaras, Joel var sekreterare i vår hembygdsförening i 60 år och har på ett mycket verbalt sätt dokumenterat vad som hänt i vår hembygd och inom vår förening. Här finns bl.a. omfattande samlingar av hembygds och kulturhistoriskt material, forskningsarbeten i bokform ex. Tofteryds kyrkas historia i 3 delar, Tofteryds skolhistoria samt en mängd olika skrifter och bilder ( foton o dia ) , dessuotm finns olika filminspelningar och ljudinspelningar ifrån 30talet fram till våra dagar. Verksamheten inom hembygdsföreningen handlar mycket om att ta tillvara på det som våra förfäder gjort och använt. Under åren kan vi se tillbaka på många färgstarka hembygdsfester med vagnparader, krönikespelet om Sten Sture d.ä 1953/54 i Skillingaryds hembygdspark och Apladalen som var en imponerande tillställning med 40 amatörskådespelare ifrån bygden.

Hembygdsföreningen deltog aktivt i de berömda Tofterydsdagarna med olika kulturinsatser under senare delen av 70 talet och under 80talet. I detta samband visade Joel Andersson att han inte bara var en hembygdsminnenas bevarare utan också en av den levande bygdens försvarare. Detta när militära planer hotade att ödelägga ytterligare delar av vår kära hembygd. Vi är idag mycket tacksamma för att " hembygdsrörelsen " lyckades förhindra skjutfältsutvidgningen.

Detta som ni nu läst ovan är sammanställt  2004 utav Kjell Boberg ( artikel i " Mellan Härån och Rasjön" 2004 ) med anledning av hembygdsföreningens 70-års jubileum, en tillbakablick som visar de många fina insatserna för hembygden, väl bevarade och dokumenterade för framtiden.

Fortsättning följer