Om oss

 

 Image
 
 

 

Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller traditioner.

Ströms Hembygdsförenings första gård anlades 1930 på ett område uppe i Gärde. År 1931 uppfördes där den EFS skänkta sockenskrivarestugan som föreningens ”eget hem” och första byggnad för dess i bygden spridda samlingar, som tillkommit i första hand genom donation av landstingsmannen Olof Olofsson i Tullingsås.

Ströms hembygdsförening är Sveriges äldsta och grundades 1906.
Här kan du läsa en kort historik om Hembygdsrörelsen

Image

Foto: Thomas Östensson (från fallskärm)

 
 

 

I början av 1950-talet började man se sig om efter ett större och mera centralt beläget område med möjlighet att på det uppföra ett antal kulturhistoriskt intressanta byggnader med plats för de växande föremålssamlingarna och med utrymmen för sammankomster och tillställningar. 

Ströms municipalfullmäktige överlämnade år 1952 som gåva till SHF den s.k. Aspudden, som område för en ny hembygdsgård. År 1962 köpte föreningen angränsande stadsäga. Hembygdsgården omfattar därför idag ca 25.000 kvm med 23 större och mindre byggnader. Läs om dem i menyn till vänster!

Bildspel Hembygdsgården

Vy över hembygdsgården och Ströms Vattudal med bron
Filmat av Sten StrömgrenLeaderprojektet "Mötesplats Strömsund - Hembygdsgården 2020"

Image Image

Utvecklingsprojektet Mötesplats Strömsund – Hembygdsgården 2020 är nu redovisat och avslutat

Projektet har genomförts under åren 2016-2019 med stöd från Leader 3sam och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vi ville med projektet utveckla hembygdsgården till en plattform för utveckling och förnyelse, en mötesplats som möter samtiden, för människor i vår hembygd oavsett bakgrund, kultur mm. Vi ville med hembygdsgården som plattform bli en aktör i samhället och därmed aktivt medverka i utvecklingen av vårt samhälle. Vi ville också synliggöra det attraktiva i vår hembygd och påverka attityder så att människor kan känna stolthet och framtidstro och därmed bidra till utveckling av vår landsbygd. Barn och ungdomar skulle ges utrymme, engagemang tas tillvara och möten mellan människor uppmuntras.

Verksamheten skulle vidare bidra till att öka kunskap, förståelse och respekt för människor oavsett ålder, kultur, kön, etnicitet mm. Det kulturella utbudet skulle breddas till att omfatta verksamhet utöver det traditionella förvaltande av arvet. Hembygdsgården ska vara en mötesplats för lärande och utveckling av vår samtid och ett naturligt besöksobjekt för såväl fast boende som besökare.

Vi ville också med projektet åstadkomma en ökad samverkan med andra föreningar och organisationer, med näringsliv och då främst besöksnäringen samt med Strömsunds kommun. Genom att nya arbetstillfällen skapas ges människor möjlighet att bo kvar i en levande landsbygd.

Projektet har pågått under fyra år och omfattat följande:

Samisk kultur
Den samiska kulturen är mycket sparsamt företrädd vid Hembygdsgården. Projektet skulle sprida kunskap om den samiska kulturen och samernas förutsättningar i området samt dokumentera seder och bruk från förr och nu

Beppeutställningar
Vi ville ta tillvara kulturarvet efter Beppe Wolgers genom att upprätta ett Beppe-museum vid hembygdsgården.

Beppevecka 2016
2016 var det 30 år sedan Beppe Wolgers avled. En Beppe-vecka, ett kulturarrangemang som hyllade Beppe Wolgers genomfördes i början av augusti 2016.

Strömskvällar
Arrangemanget Strömskvällar skulle återupptas med ett devis nytt koncept. Strömskvällarna skulle utgöra en plattform för möten samt presentation av bygden, dess människor och verksamhet. På scenen uppträder lokala artister och gäster med anknytning till Strömsunds kommun, allt inramat av allsång.

 Marknader
Konceptarbete för att skapa mötes- och marknadsplatser. Marknader utgör en plats där kulturer tillgängliggörs och får en plattform att möta vårt samhälle.

Kulturer i möten
Arrangemangen har syftat till att skapa möten mellan människor från olika kulturer och öka kunskap och förståelse för varandra enligt ”kulturer lär av varandra”.

Tankesmedjor
Kreativitet och engagemang skapas när människor möts, såväl permanenta som tillfälliga. Människor från olika delar av samhället skulle engageras, däribland nyanlända och utflyttade Strömsundsbor (hemvändare).

Studiebesök
Vi ville med studiebesök få idéer och lära av andra. Studiebesök är också ett sätt att skapa och bibehålla engagemang samt bygga broar till andra för framtida nyttjande.

 

Vad har då genomförts under de fyra åren?

Den samiska kulturen har på olika sätt lyfts fram och tydliggjorts. En torvkåta har uppförts där olika former av aktiviteter kopplat till samisk kultur genomförs. Används även för undervisning. Utställningar, såväl permanenta som temporära, har arrangerats och genomförts. Arbetet och aktiviteterna har genomförts av samer från Strömsunds kommun.

 Beppe-utställningar där Beppe Wolgers kulturarv visas. Projektering genomfördes  under 2016 vilket resulterat i att utställningen ”Mannen i Vattudalen” kunde öppna 2017 och utställningen ”På väg” 2018. ”Mannen i Vattudalen” är en 56 minuter lång berättelse om och med Beppe och hans tid i Jämtland. Med en audioguide lotsas besökarna igenom 9 rum med olika teman. I ”På väg” får besökarna ta del ab Beppe Wolgers musik, cabaret, revy och TV. Vi får följa Beppes resa från hans barndom fram till mitten av 70-talet.

 En Beppe-vecka, till minne av Beppe Wolgers bortgång 1986, genomfördes i början av augusti 2016. Veckan innehöll filmvisning, musikunderhållning, berättelser om Beppe Wolgers liv samt en minnesceremoni på dagen 30 år efter hans död.

Sammanlagt 25 st Strömskvällar har genomförts somrarna 2016-19. Strömskvällarna har utgjort en plattform för möten samt presentation av bygden, dess människor och verksamhet Allsång varvats med framträdande av företrädare för politik, näringsliv, föreningar, arrangemang, kulturyttringar mm.

 Ett konceptarbete för utveckling av marknader vid hembygdsgården har genomförts. Marknader utgör en mötesplats plats där kulturer tillgängliggörs och ges en plattform att möta vårt samhälle. Lokalt hantverk och lokal småskalig produktion lyfts fram. En Julmarknad har nu genomförts de två senaste åren och kan nu anses vara ett väl etablerat arrangemang.

 Arrangemanget Kulturer i möte har genomförts 2017, 18 och 19 med syfte att skapa möten mellanmänniskor från olika kulturer, öka kunskapen om varandra och bidra till ett väl integrerat samhälle. Arrangemangen har genomförts så att olika nationaliteter/kulturer visat upp och bjudit på en för deras hemland och kultur typisk maträtt men även visning av kläder, konst och hantverk. Arrangemangen har haft ett stort och brett deltagande från allmänheten med goda möjligheter till möten mellan kulturer.

 Arrangemang av Tankesmedjor i olika form har genomförts i syfte att ta tillvara kreativitet och skapa engagemang hos de människor som besöker hembygdsgården, men också de som lever i och har koppling till bygden. Förslag och idéer på hur mötesplatsen hembygdsgården kan utvecklas har dokumenterats för framtida implementering.

Studiebesök har genomförts vid olika kulturarvsanläggningar, Gäddede, Lycksele, Umeå och Härnösand, i syfte att lära och få idéer om hur hembygdsgården med dess aktiviteter kan utvecklas. Studiebesöken har också varit ett sätt att skapa och bibehålla engagemang samt bygga broar till andra för framtida nyttjande.

 

För ytterligare information om genomfört projekt kontakta Håkan Espmark på telefon 070-6541788 eller mail [email protected]