Arkeologigruppen


Ett nytt Spadblad  Spadblad_1_2020.pdf har landat!

Den 1 januari 2019 blev Arkeologisektionen Arkeologigruppen. Sektionen var sedan 1993 en fristående sektion inom Stockholms läns hembygdsförbund med ca 80 medlemmar.

Målsättningen är att aktivt medverka till att alla får möjlighet att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper i arkeologi och vård av fornlämningar, att stödja och stimulera intresserade hembygdsföreningar i dessa frågor och att ta tillvara den kunskap som finns i föreningarna.

Gruppen arrangerar guidade utflykter, föredrag och seminarier. Tillsammans med Stockholms läns museum har vi genomfört seminarium om Äldre järnåldern 2008, Bronsåldern 2010, Yngre järnåldern 2012 och Fornborgar 2015. Vi planerar under 2019 ett nytt seminarium,Vikingatida vardag  - hemma, med preliminära teman som det sociala livet, kläder, matkultur, sjukdomar, örter, keramik och byggnader.

Nyhetsbrevet Spadbladet
Gruppen ger ut nyhetsbrevet Spadbladet till alla som anmält intresse. Bladet ges ut minst fyra gånger per år, med aktuell information från det arkeologiska området om:

- föredrag och seminarier samt referat från egna aktiviteter

- utställningar, utgrävningar, arkeologiska exkursioner, inom länet

- möjlighet att delta i sållningar på den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs

- uppgifter om nya avhandlingar och annan ny arkeologisk litteratur

Däremellan kan korta notiser om aktuella händelser skickas ut.

Prenumerera på Spadbladet genom att skicka din mejladress till [email protected]

Senaste
Spadblad_1_2020.pdf

Läs äldre Spadblad här

Några av våra tidigare aktiviteter finns i längre referat och hittas här

Om du vill kontakta oss:
Gunilla Hammarsjö
070 453 98 85, [email protected]

Sven-Gunnar Broström
070 942 36 14, [email protected]

Berit Gustafsson
070 538 89 38, [email protected]

Mats Hansson
073 828 43 21, [email protected]

Inger Karlsson
070 773 72 22, [email protected]

Erica Nyström
070 535 98 08, [email protected]

Johnny Wallin
070 389 05 56, [email protected]

 

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen har haft följande sammansättning. Gunilla Hammarsjö, ordförande, ordinarie ledamöter Erica Nyström, sekreterare/ansvarig Facebook, Inger Karlsson, kassör/webbredaktör, Berit Gustafsson, Mats Hansson, redaktör Spadbladet, Johnny Wallin samt suppleanter Sven-Gunnar Broström, och Lena Schultz.

Styrelsen har 2018 haft sex protokollförda sammanträden. Styrelseledamöter som inte kunnat närvara har fått möjlighet i förväg att redogöra sina synpunkter inför eventuella beslut eller har deltagit i möten via mobil. Styrelsebeslut har även fattats digitalt under verksamhetsåret. Dessa beslut har bekräftats på efterföljande styrelsemöten.

Arkeologisektionens årsmöte ägde rum den 19 mars. Efter årsmötet föreläste doktorand i arkeologi Moa Råhlander om Vikingatida pärlor.

I linje med att Stockholms läns hembygdsförbund under 2018 renodlat organisationen av dess arbetsgrupper, fattades ett beslut på årsmötet om att Arkeologisektionen kommer 2019 att övergå organisatoriskt till arbetsgrupp inom länsförbundet. Detta beslut godkändes vid en extra stämma den 28 maj 2018.

Ingen förändring avseende programinriktning med utflykter, seminarier m.m. äger rum, då denna förändring endast är av organisatorisk art.

Aktiviteter 2018
Den 14 februari.
Sven-Gunnar Broström, Arkeologisektionen, visade ur sin egen samling stenyxor och andra forntida föremål från ca 6000 f.Kr. till 500 f.Kr. och gav deltagarna möjlighet att få uppleva dessa forntida föremål i sin egen hand.

Den 27 maj. Sten Tesch, dr i arkeologi och tidigare chef för Sigtuna museum, ledde en historisk rundtur i Sigtuna och berättade om utgrävningar, gravgårdar, märkliga fynd och kyrkoruiner. Efter avslutad rundvandring gavs möjlighet att besöka Sigtuna museum.

Den 26 augusti. En specialvisning av Gunnes gård i Upplands Väsby. Religionshistoriker Viktor Sjögren berättade om byggnaderna och dåtidens olika religionsuppfattningar och osteologen Sandra Gytare om fynden från gravfältet. Därefter guidade Johny Wallin, Arkeologisektionen, gruppen längs med fornslingans många runstenar och gravfält.

Den 23 september. Arkeolog Linda Wåhlander guidade oss runt Hovgården, Adelsö. Hon berättade om Sveriges benrikaste gravhög, Skopintull, innehållande ben från två individer, ett oerhört stort antal djur och ett hönsägg samt om runstenen U11och resterna av det kungliga residenset Alsnö hus.

Sållning. Vid flera tillfällen under sommaren har sektionens medlemmar inbjudits att delta i sållning av den fyndrika jorden vid den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs under ledning av Sven-Gunnar Broström, Arkeologisektionen.

Information
Under 2018 har medlemmarna fått fem Spadblad innehållande referat, information om aktuella arkeologiska händelser, föredrag, utställningar, avhandlingar och böcker samt fyra Spad-e-blad/medlemsinfo med kortare information. Redaktör har varit Mats Hansson.

Spadbladen och annan information har varit tillgängliga på Arkeologisektionens hemsida. Ansvarig har varit Inger Karlsson. Arkeologisektionen har en Facebook-sida; Arkeologisektionen. Ansvarig har varit Erica Nyström.

Information om Arkeologisektionens aktiviteter har publicerats i Stockholms läns hembygdsförbunds Nyhetsbrev och i sommarnumret av Ledungen. Evenemang har även annonserats på SENSUS hemsida.

Även 2018 har rapporten från Arkeologisektionens seminarium Yngre Järnålder 2012 varit kurslitteratur på kursen Stockholm före Stockholm på Stockholms Universitet.

För Arkeologisektionen den 4 januari 2019

Ordförande

Editerad av: Ann Pettersson (2020-01-20 12:56:59)