Arkeologigruppen


Arkeologigruppens verksamhet är främst inriktad på utflykter till kulturhistoriska och fornlämningsområden i natur- och kulturlandskapet, ledda av sakkunniga personer. Detta kräver tillgänglig kollektivtrafik eller bilfärd med eller utan medpassagerare eller t.o.m. en hyrd buss. Detta har tvingat vår programverksamhet att pausas.

Vi hoppas dock att C-19-restriktionerna ändras senare i vår så att vi kan träffas igen för att gemensamt få uppleva det som finns i landskapet, få höra sådant vi inte hade kunskap om och få diskutera med andra det natur- och kulturlandskap som vi besöker.

De programpunkter som skrinlades i våras finns kvar och även listan med andra intressanta utflyktsmål. Planeringen med ett nytt kommande seminarium kommer förhoppningsvis att återupptas efter att restriktionerna lättats.
/Gunilla Hammarsjö

 

På Riksantikvarieämbetets möte den 3 december 2020 lanserades den nya söktjänsten RUNOR.

Om du inte deltog i mötet, kan du på www.raa.se/hitta-information/runor/ fördjupa dig i all information. Under rubriken Aktuellt om Runor kan du lyssna på föredragen under mötet.

Programmet omfattade Projektet Evighetsrunor med Magnus Källström, Raä, Henrik Williams och Marco Bianchi, Uppsala universitet, Forskningsplattformen Runor med Marcus Smith och Hanna Larsson, Raä och Digitaliseringsinsatser och forskning med Patrik Larsson, Högskolan Dalarna, Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt, Raä, Marco Bianchi, Uppsala universitet.

Nytt är att nu ingår material om Dalrunor i plattformen samt att Otto von Friesen gedigna samlingar nu digitaliseras.

Glädjande var att höra att Raä:s mål med denna plattform är att nå alla som är intresserade av runor. Den tidigare söktjänsten har uppfattats som svårarbetad och endast för forskare och initierade.
/Gunilla Hammarsjö

Tips!
Ny app om historiska platser i Stockholms län lanserades tidigare i höst av Stockholms läns museum.
Du kan följa med på historiska vandringar i Stockholm och dess omnejd. Sök på Stockholms läns museum (stockholmslansmuseum.se)

Prenumerera på Spadbladet genom att skicka din mejladress till [email protected]

Den 1 januari 2019 blev Arkeologisektionen Arkeologigruppen. Sektionen var sedan 1993 en fristående sektion inom Stockholms läns hembygdsförbund med ca 80 medlemmar.

Målsättningen är att aktivt medverka till att alla får möjlighet att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper i arkeologi och vård av fornlämningar, att stödja och stimulera intresserade hembygdsföreningar i dessa frågor och att ta tillvara den kunskap som finns i föreningarna.

Gruppen arrangerar guidade utflykter, föredrag och seminarier. Tillsammans med Stockholms läns museum har vi genomfört seminarium om Äldre järnåldern 2008, Bronsåldern 2010, Yngre järnåldern 2012 och Fornborgar 2015. Vi planerar under 2019 ett nytt seminarium,Vikingatida vardag  - hemma, med preliminära teman som det sociala livet, kläder, matkultur, sjukdomar, örter, keramik och byggnader.

Nyhetsbrevet Spadbladet
Gruppen ger ut nyhetsbrevet Spadbladet till alla som anmält intresse. Bladet ges ut minst fyra gånger per år, med aktuell information från det arkeologiska området om:

- föredrag och seminarier samt referat från egna aktiviteter

- utställningar, utgrävningar, arkeologiska exkursioner, inom länet

- möjlighet att delta i sållningar på den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs

- uppgifter om nya avhandlingar och annan ny arkeologisk litteratur

Däremellan kan korta notiser om aktuella händelser skickas ut.

Senaste
Spadblad_2_2020_2.pdf

Läs äldre Spadblad här

Några av våra tidigare aktiviteter finns i längre referat och hittas här

Om du vill kontakta oss:
Gunilla Hammarsjö
070 453 98 85, [email protected]

Sven-Gunnar Broström
070 942 36 14, [email protected]

Berit Gustafsson
070 538 89 38, [email protected]

Mats Hansson
073 828 43 21, [email protected]

Inger Karlsson
070 773 72 22, [email protected]

Erica Nyström
070 535 98 08, [email protected]

Johnny Wallin
070 389 05 56, [email protected]


Verksamhetsberättelse 2019
Arkeologigruppen har under våren 2019 arbetat med att omstrukturera ansvarsuppgifter och arbetssätt efter övergången från sektion till arbetsgrupp inom Stockholms läns hembygdsförbund.

Arkeologigruppen har planerat sin verksamhet och fattat beslut om aktiviteter, Spadbladet, seminariet Vikingatida vardag – hemma till största delen digitalt men även på möten.
 
Den 8 september guidade Sven-Gunnar Broström runt vid Hågelby gård med runsten, brons- och järnåldersgravfält, LM Erikssons herrgårdsanläggning, Skrävsta gård, fornborg, hålvägar och ett nyligen röjt äldre järnåldersgravfält.

Den 16 november genomfördes heldagsseminariet Vikingatida vardag – hemma i Hörsalen på Historiska museet, ett samarrangemang med Stockholms läns museum.150 personer deltog och lyssnade på sex föredrag av Sofia Prata, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Jens Heimdahl, Arkeologerna, Statens historiska museer, Sven Isaksson, Arkeologiska laboratoriet, Stockholms universitet, Amica Sundström, Statens historiska museer, Moa Råhlander, Inst. f. arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet och Florent Audy, Statens historiska museer. Deltagarna fick inta lunchen i Historiskas stora barocksal.

Gunilla Hammarsjö har deltagit i planerandet och genomförandet av kvällsseminariet Stenen suger, ett samarrangemang mellan RAÄ, Täby hembygdsförening och Täby kommun. Gruppen har varit representerad på Länsstyrelsens arkeologiseminarium och i möte med Statens Maritima och Transporthistoriska muséer på Wasamuséet.

Vårens två planerade utflykter – besök i vikingatida skeppsbyggeri med föredrag och till Finstas omgivningar med gravfält, heliga Birgittas bönegrotta och Skederids kyrka, fick skjutas på framtiden. 

Arkeologigruppens elektroniska informationsblad Spadbladet har utkommit fyra gånger under 2019 med referat från gruppens aktiviteter och information om aktuella arkeologiska händelser, föredrag, utställningar, avhandlingar. Gruppens kortfattade information, Information från Arkeologigruppen, har utkommit två gånger. Redaktör har varit Mats Hansson, Arkeologigruppen.

Information om Arkeologigruppens aktiviteter har publicerats i Stockholms läns hembygdsförbunds Nyhetsbrev och på hemsida samt på Arkeologigruppens hemsida. Evenemang har även annonserats på SENSUS hemsida. Annons om seminariet Vikingatida vardag - hemma annonserades i Ledungen, PopulärArkeologi och på Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. 
 

Editerad av: Ann Pettersson (2020-12-21 12:09:36)