Kulturarvsdagen 2020


Kulturarvsdagen i Hökerum

De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening och Södra Vings Hembygdsförening ordnade i samarbete en fältexkursion till Hökerum och till fornminnesområdet vid Arnabo-området söndagen den 13 september.

Forminnesområdet är bl.a.beläget på fastigheten Hökerum 1:33 som ägs av De Sju Häradernas kulturhistoriska förening. Fornminnesområdet är ett gravfält från järnåldern och inte mindre än 25 olika högar och stensättningar har inventerats fram vid olika tidpunkter.Dessa högar är tydliga på marken och området är delvis bevuxet med lövträd.

Ett 25 tal entusiaster mötte upp i det grådisiga vädret.Irené Arvidsson, ordf. i De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening hälsade alla välkomna och informerade om området med bl.a.  uppgifter från Riksantikvaries digitala arkiv Fornsök. Vidare informerade Holger Sandin fd. kassör i samma förening om hur området kommit i föreningens ägo. Alf Gustafsson Härna berättade om hur området förvaltas och sköts. Alf ordnade vidare att härligt kaffe över öppen eld kunde serveras och hembygdsföreningen kompletterade med säsongsmuffins.

Exkursionen upplevdes som ett uppskattat samarbete föreningarna emellan och initiativ togs om till nästa år ordna ett gemensamt slåttergille på platsen.

Nedtecknat av Ingrid Öhlund

Image
Image

 

Ingrid Öhlund, Irené Arvidsson, Alf Gustavsson Härna
Deltagare på kulturarvsdagen

Editerad av: Tommy Johansson (2020-09-23 19:28:35)