Hägerstens hembygdsförening fick klagorätt i domstol - skapar rättspraxis


Pressmeddelande 14 februari 2022

Förra fredagen, 4 februari, kom Stockholms länsstyrelses beslut i ärendet om rivning av Nitrolackfabriken på Lövholmen i Stockholm. Länsstyrelsen ger Hägerstens hembygdsförening rätt i sin överklagan och återförvisar ärendet till stadsbyggnadsnämnden för handläggning. I slutet av förra året fick hembygdsföreningen klagorätt genom en dom i Mark- och miljödomstolen. Enligt Sveriges hembygdsförbund är domen viktig eftersom den skapar rättspraxis.

- Domen skapar rättspraxis för den här typen av ärenden och ger miljöorganisationer rätt att överklaga rivningsärenden. Det innebär en viktig fingervisning för framtida ärenden, säger Helena Rosenberg, kulturmiljöstrateg på Sveriges hembygdsförbund.

Lövholmen var Stockholms första renodlade industriområde under 1800-talets andra hälft. En av de mest framträdande var Beckers Nitrolackfabrik som stod färdig för att tas i drift år 1944. När Stockholm stad gav Skanska tillstånd att riva fabriken överklagade Hägerstens hembygdsförening beslutet till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansåg till att börja med att hembygdsföreningen inte hade klagorätt för rivningslov. Men hembygdsföreningen stod på sig och överklagade även Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Domstolen gav alltså föreningen rätt och återförvisade ärendet till länsstyrelsen för handläggning. 

- Det här är en viktig seger för föreningen men först och främst för ett viktigt kulturarv. I arbetet har Århuskonventionen varit helt avgörande säger Karin Schibbye, ledamot i Hägerstens hembygdsförenings styrelse.

Århuskonventionen är en FN-konvention som bland annat handlar om allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser. Konventionen trädde i kraft 2001 och ratificerades av Sverige 2005.

Länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och gick på Hägerstens hembygdsförenings linje och återförvisade rivningslovet till Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad för förnyad handläggning. I beslutet står att Länsstyrelsen anser att byggnaden har höga historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden. Enligt Plan- och bygglagen ska en byggnad inte rivas om den bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Länsstyrelsen menar att en noggrann undersökning av vilka föroreningar det är frågan om i byggnaden och i marken saknas. En sådan undersökning behövs för att Stockholms stad ska kunna göra en rimlig avvägning och samlad bedömning mellan de allmänna intressena av att bevara byggnaden ställt mot de enskilda intressen som talar för en rivning. Även om fabrikens öde inte ännu är avgjord är det en seger för miljöorganisationer som nu även visat sig ha klagorätt gällande rivningslov.

Tidigare visade ärendet angående Stockholms stads plan för uppförande av Nobel Center på Blasieholmen 2018 att en miljöorganisation har klagorätt gällande detaljplaner med stöd av Århuskonventionen. Den gången stoppades planerna genom att kommunen drog tillbaka sin överklagan till Mark och miljööverdomstolen. 

För mer information, kontakta:

Karin Schibbye, styrelsemedlem i Hägerstens hembygdsförening, 070-648 1443 [email protected]
Helena Rosenberg, kulturmiljöstrateg, vid Sveriges hembygdsförbund, 08-441 54 83 [email protected]

Olov Norin, kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/press

Image

Hägerstens hembygdsförening. Klicka på bilden för att ladda ner en större version. Ange foto: Catharina Högstedt.

Bilder på fabriken finns på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitrolackfabriken

 

 

Sveriges hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 060 föreningar och 400 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-02-14 10:42:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-04-05 07:30:13) Kontakta föreningen