Hembygdsrörelsen underkänner Naturvårdsverkets ansökan om rivning av historisk damm 


Pressmeddelande 15 juni 2020

Idag lämnar hembygdsrörelsen in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen där man underkänner Naturvårdsverkets ansökan om att riva ut dammen i Järle kvarn utanför Nora i Örebro län. Nu ska domstolen granska Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd.

- Vi anser att domstolen inte ska godkänna ansökan om utrivning av dammen i Järle kvarn. De planerade åtgärderna skulle innebära påtaglig skada på den riksintressanta kulturmiljön i Järle och alltför stora ingrepp i fornlämningsområdet i Järle kvarn. Naturvårdsverkets miljökonsekvensbeskrivning har stora brister i värderingen av boendemiljön, människors lokala livsmiljö och kulturmiljön liksom av bedömningen hur dessa miljövärden skulle påverkas av det planerade ingreppet, säger Michael Lehorst kulturmiljöstrateg vid Sveriges Hembygdsförbund.

Det har länge pågått en tidvis hätsk konflikt kring Järle kvarn i Örebro län. Hembygdsrörelsen och boende i området har argumenterat för att värdefulla miljöer, särskilt vid Järle kvarn, måste bevaras. Nu efterlyser Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening, med stöd av Sveriges Hembygdsförbund, en helhetssyn.

- Vi vill se en helhetssyn på landskapet och dess många värden. I Järle kvarn finns fantastiska möjligheter att utveckla området på ett sätt som tar tillvara såväl växt- och djurlivet som kultur- och sociala värden, säger Conny Sandberg, 1:e vice ordförande vid Sveriges Hembygdsförbund och aktiv i Örebro läns Hembygdsförbund.

Örebro läns hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening lämnar i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund in var sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Processen

  • Naturvårdsverket har sökt Mark- och miljödomstolens tillstånd enligt miljöbalken att riva ut delar av dammen i Järle kvarn och göra biotopvårdsåtgärder.
  • Yttranden kring ansökan lämnas in till domstolen senast 18 juni.
  • Domstolen fattar beslut.
  • Eventuella överklaganden.

Kontakt

Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg vid Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 83, [email protected]
Conny Sandberg, 1:e vice ordförande vid Sveriges Hembygdsförbund och aktiv i Örebro läns Hembygdsförbund, 019-31 25 88, 073-806 47 48, [email protected] 

www.hembygd.se/press

Information och bilder om Järle kvarn

www.hembygd.se/jarlekvarn

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och runt 420 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-06-12 13:43:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-11-07 06:57:40) Kontakta föreningen