Järle kvarn


Miljön kring Järle kvarn

Järle kvarn i södra delen av Nora kommun i Örebro är en del av en kulturmiljö med en historia som sträcker sig ända till medeltiden, med järntillverkning, såg och kvarn. Kvarnen är en del av den tidiga svenska järntillverkningen från 1200-talet med vattenkraft och mas­ugn. Fram till 1970-talet var kvarnen i kommersiell drift och utarrenderades därefter till elproduktion och kvarndrift.  

Järle kvarn ingår i riksintresset för kulturmiljövården Bondebyn – Järle – Yxe (T35), enligt miljöbalken. Hela miljön vid Järle kvarn är fornlämning enligt kulturmiljölagen, med kända lämningar från hyttor och hammare, sågverk och kvarnar samt en stenvalvbro. Järle kvarn och damm inköptes under 1970-talet av Naturvårdsverket, med syfte att främja dess bevarande, i samband med bildandet av Järleåns naturreservat.

Läs mer i skriften "Riksintressen KNÖL-kommunerna", Länsstyrelsen Örebro läns skrift om riksintressena för kulturmiljövården i bland annat Nora kommun. Ladda ner och beställ

Om konflikten 

Det har länge pågått en tidvis hätsk konflikt kring Järle kvarn i Örebro län. Hembygdsrörelsen och boende i området har argumenterat för att värdefulla miljöer, särskilt vid Järle kvarn, måste bevaras. Örebro läns Hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening, med stöd av Sveriges Hembygdsförbund, efterlyser en helhetssyn.

Naturvårdsverket, som äger naturreservatet vid Järleån och även Järle Kvarn ansöker nu (juni 2020) om att få riva ut kvarndammen. Syftet är att underlätta för fisken att vandra uppför ån och för att slippa de kostnader som finns för underhåll och skötsel av dammluckorna och drift av kvarnen.
Läs Naturvårdsverkets ansökan i ärendet

Hembygdsrörelsen menar att de föreslagna åtgärderna skulle innebära påtaglig skada på den riksintressanta kulturmiljön i Järle och alltför stora ingrepp i fornlämningsmiljön i Järle kvarn. Vi menar att miljökonsekvensbeskrivningen har stora brister i värderingen av boendemiljön, människors lokala livsmiljö och kulturmiljön och bedömningen av hur det planerade ingreppet skulle påverka dessa miljövärden. Den planerade verksamheten skulle göra så att den minst 500-åriga möjligheten att använda vattenkraften, både till kraftproduktion och malning skulle försvinna. Istället vill vi få till en lösning där flera värden, intressen och verksamheter kan fungera tillsammans – med fortsatt kraftutnyttjande, välbevarad social miljö och tillräckligt bra passage för öring.

Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Örebro läns hembygdsförbund och Noraskogs hembygdsförening har i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund lämnat in var sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Läs Örebro läns Hembygdsförbunds yttrande (15 juni 2020) 

Sveriges hembygdsförbunds pressmeddelanden

15 juni 2020: Hembygdsrörelsen underkänner Naturvårdsverkets ansökan om rivning av historisk damm

Sociala medier

Följ Facebookgruppen "Vi som vill rädda kultur- och naturmiljön vid Järle Kvarn".

Media

SVT Nyheter Örebro

20 januari 2021: Ingen prislapp satt för rivning av dammen i Järleån (efter första dagens förhandlingar i Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt)

20 januari 2021: Kvarndammens öde i Järle avgörs i rätten

Sveriges radio

16 juni 2020: Morgon i P4 Örebro 

16 juni 2020: "Många människor är beroende av den här miljön"

Expressen

15 juni 2023: Är fisken alltid mer värd än minnet av människan?

Nerikes allehanda

12 okt 2019: Vatten i fokus på årets landskapskonferens: ”Vi sitter inte och sorterar spinnrockar”

Läs mer artiklar i ämnen inklusive artiklar för tidningens betalande "pluskunder"

Länsposten

29 juni 2020: Hembygdsförbundet motsätter sig rivning

Land lantbruk

17 aug 2017: "Sveaskog tar inte hänsyn till kulturlämningar"

Landskapskonferens i Nora 2019

Se filmer från Sveriges Hembygdsförbunds landskapskonferens i Nora med exkursion till Järle kvarn.

Bilder från Järle kvarn

Bilderna nedan kan användas fritt om fotografen anges. Har du frågor, kontakta Olov Norin på [email protected]

Läs mer om Järle kvarn och se film från Landskapskonferensen i Nora 2019.


Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: (2020-06-03 08:19:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2020-12-17 08:30:31) Kontakta föreningen

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-06-02 13:49:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-06-20 12:43:02) Kontakta föreningen