Skillinge säteri


Skillinge är beläget öster om Munka Ljungby. Säteriet har gamla anor, men den nuvarande huvudbyggnanden med flygel uppfördes 1778-80.Corps de logiet är ett putsat och vitkalkat stenhus i två våningar under brutet och valmat tegeltak. Stilen är klassieistisk,vilket särskilt framträder i entrépartiet, som är utformad med fyra doriska halvkolonner med arkitrav och påminner om ett grekiskt tempel. Ritningarna till byggnaden har förmodligen utförts av Carl Henrik König, som var stadsarkitekt i Stockholm.

Gården anlades i mitten av 1500-talet av Mogens Tygesen Krabbe, som var son till den mäktige danske riksmarsken Tyge Krabbe på Vegeholm och hans hustru Anne Rosencrantz.     Herr Mogens deltog i Nordiska sjuårskriget och drunknade 1564 vid Tofta bro i Småland.

Hans son Jacob Krabbe ärvde Skillinge.Vid dennes död 1587 övergick egendomen till brodern Tage Krabbe, 1612 dog Tage Krabbe och hans son Niels övertog Skillinge. Niels Krabbe dog 1663, men efterlämnade inga manliga arvingar från sina tre äktenskap, utan hans ogifta dotter Elisabeth övertog gården och sålde den 1669 till friherre Augustin Leijonsköld,som även ägde bl.a Össjö och Rössjöholm, men trots detta var boet konkursmässigt vid hans död 1680.

1682 tillträdde Elisabeth Krabbe som ägare, vilket hon var fram till 1689 då gården övergick till Augustin Leijonskölds arvingar, vilka 1717 sålde den överstelöjtnanten Håkan Wännberg Gyllenbielke, som redan 1719 sålde den till landshövdingen i Kristianstads län friherre Samuel vo Hylteen.

Han rustade upp egendomen och lät anlägga en trädgård,som kom att bli mycket berömd. Linné besökte gården både 1735 och 1749 och ger i sin "Skånska Resa" en lång beskrivning av trädgården. von Hylten avled 1738 utan att efterlämna någon son,hans änka Helena Maria König innehade Skillinge fram till sin död 1766, då gården tillföll deras arvingar.

1768 löste von Hylteens dotterson, översten Samuel Henrik Horn af Rantzien till sig Skillinge, under hans ägartid skedde en betydande upprustning av egendomen. Horn dog 1815 och gården övertogs då av hans son Gustaf Wilhelm.

Denne sålde 1821 Skillinge till lantrådet Cornelius Alexander Cronsjoe,adlad Sjöcrona, och fick i utbyte Rössjöholm.

Efter Sjöcronas död 1824 innehades egendomen av hans arvingar till 1828 och har därefter haft många olika ägare, bl.a av släkterna Nieman, Hallenborg, von Ahlefeld, och Hansson Nuvarande ägare är sytrarna Anna-Kerstin Ståhl-Christensen och Elly Hansson. Godset omfattar ca. 1 000 hektar.

Skillinge är inte tillgängligt för allmänheten.

Källa: Hämtat ur Skånska slott och herresäten. www.algonet.se/~sylve_a/

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-30 21:08:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:29:43) Kontakta föreningen