Om oss

Välkommen till Mo Hembygdsförening

Vi har som ändamål att tillvarataga, samla och åt eftervärlden bevara kulturföremål, traditioner, sägner och över huvud taget allt av kulturellt värde inom Mo socken i Gävleborgs län ägnat att minna om de människor och deras gärningar, som levat och verkat här.

Halfdan Röneseth, kyrkoherde i Mo 1959-1962, tog initiativ till att starta hembygdsföreningen. Mo Hembygdsförening bildades den 10 maj 1962, mellan åren 1965-1984 var föreningen vilande. Efter 19 år startade föreningen om med en ny styrelse med flera unga ledamöter som var beredda att återuppta verksamheten.

Mobonaden

Image
Denna text sitter på baksidan av tavlan: Mo Hembygdsförening har tagit fram denna bonad och konstnären Kenneth Olsson, Holmsveden, har målat. Det finns totalt 200 exemplar av bonaden som alla är numrerade. Tavlan ger glimtar från en gången tid med bondens och vallpigans hårda slit. Den gamla kyrkan i Kyrkbyn från  1100-talet, som idag är ruin. Den indelte soldaten från Kungliga Helsinge Regemente, vid Mohed 1689-1908, på väg till torpet i skogsbrynet. Hallstämpel från Flors Linnemanufaktur, vilken vittnar om den kunskap och skicklighet som en gång funnits i Mo. En duktig spinnerska kunde t.ex. av 340 gram lin spinna en tråd på 44 km, en prestation som dagens moderna textilmaskiner inte klarar av. Hallstämpeln innebar även en dåtida kvalitetskontroll, rätten att tillverka och handla samt regler för arbetsgivare och anställda. Moo sokens sigill påminner om ett självständigt samhälle vid Florsjön med en moderna kyrka från 1822. Kyrkbåtsroddarna på sjön visar vilken roll fritiden numera speglar i sockenbornas liv. Den lilla blå blomman som omger bilden speglar den betydelse som linet hade för Mo och Hälsingland. // Mo Hembygdsförening 1999