Lagga Gamla Prästgård


 
 
 
 

Gamla Prästgården, 300-årig byggnad nära Lagga kyrka. Hör också till föreningen.

 

Innehåll

”Gamla Prästgården”

Vid norra sidan av gårdsplanen till Lagga kyrkherdeboställe ligger socknens äldsta prästgård en låg envåningsbyggnad, som i ett syneprotokoll från år 1777 beskrives sålunda: ”En Manbyggning Norr på gården, 26 ¾ aln lång, 12 7/8 aln bred 13 Hwarf hög, un der Näfwer och Torftak… En Sal, 2 nr Kamrar, ett Kiök med en afbalkad Kammare… och en Förstuga." Huset kallas av sockenborna för ”Gamla prästgården”.

 

       Vid av- och tillträdessyn 5 okt. 1809 funno synemännen ”Mangårsbyggnaden vara så förfallen att den icke genom reparation kunde sättas i bruk, hvarföre detta hus utdömdes, och skulle i dess ställe ny Manbyggning av Sochnemännen uppsättas.” Sistnämna man byggning uppfördes också påföljande år för tillträdande pastor Pehr Annerstedt och kan ännu ses bevarad på gårdsplanens västra sida.

        ”Gamla prästgården” kom dock att kvarstå såsom överloppshus fram till våra dagar. Huset omtalas i en syn från år 1712, men allt talar för att det är ännu äldre, sannolikt uppfört av kyrkoherden i Lagga och Östuna Nikolaus Petri Skute omkring år 1635. Prästgården är sålunda en av landets allra äldsta. Under åren 1950-1955 har huset restaurerats genom Lagga Hembygds och Fornminnesförenings försorg och under Riksantikvarieämbetets överinseende. Taket och väggarna har lagats. Interiören har i görligaste mån återställts med utnyttjande av äldre tapet- och färg fragment. Särskilt må framhållas sydvästra kammaren med sina intressanta väggmålningar direkt på timret, vilka efter företagen konservering framträdde i ursprungligt skick. Prästgården fyller numera en uppgift såsom samlingsplats för Lagga sockenbor. 

 

Texten ovan finns i en tavla i gamla prästgården

På tavlans baksida finns texten nedan

 

Denna tavla upphängdes i

gamla prästgården sjusovare-

dagen år 1955 av Herbert Samuelsson i Årby

 

 

 

Image
 

Väggmålningar med träd och fåglar direkt på timret

 

 

 

Image

Träd med duva

 

Innehåll I Väsby Kvarn I Runstenar i Lagga I Örby 

Förening:

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Örjan Herres (2020-04-13 09:21:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örjan Herres (2021-03-06 15:18:48) Kontakta föreningen