Fjärås Bräcka


FJÄRÅS BRÄCKA

 

Fjärås Bräcka är en israndsbildning som bildades vid den senaste inlandsisens avsmältning. Den utgör en del av det s.k. Västkustrandstråket eller Göteborgsmoränen som sträcker sig genom en stor del av Halland. Det avgränsar markant slättlandets jordbygdsbygd från sjö och skogsbygderna i öster. Bräckans västsida karaktäriseras av magra sand och moränjordar, genom åren starkt skadade av grustäkter. Bräckans östsida däremot uppvisar på många ställen näringsrika växtsamhällen som dock i stor omfattning nu är granplanterade. Delar av bräckan är sedan 1976 naturreservat.

 

   
Image
 
 

 

 

 

Läs här om Bräckans:

 

KÄRLVÄXTER

LAVAR

SVAMPAR

GEOLOGI

HISTORIA

 

TILLBAKA

Editerad av: Jan Kuylenstierna (2019-03-30 16:26:16)