Kallelse till årsmöte 2024


Måndagen 18 mars 2024 kl. 18.30 i Församlingshemmet, Lommaryd.


Anita Walfridsson berättar om Lommaryds församlings historia därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna hälsar Styrelsen


Förslag till dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse (Balans- och resultaträkning)
Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för 2025
Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget
Val av ordförande på ett år och styrelseledamöter på två (2) år
Val av styrelseledamöter att teckna firman
Val av styrelsesuppleanter på ett (1) år
Val av revisorer samt suppleanter på ett (1) år
Val av valberedning
Övriga frågor

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga hos Birgitta Kellner, tel. 0703 820354:

Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Verksamhetsplan och budget 2024

Hälsningar från kassören:
Medlemsavgiften för 2024 på 100:- kronor kan betalas kontant vid årsmötet eller till föreningens bankgiro 5441-5377 (glöm inte att ange inbetalare!).


Förening:

Föreningen Stierngranats Museer

Skapad av: Birgitta Kellner (2024-02-16 11:09:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Birgitta Kellner (2024-02-19 17:27:13) Kontakta föreningen