Aktiviteter och ansvariga inom hembygdsföreningen


 

EKE HEMBYGDSFÖRENING
Aktivitets- och ansvarsbeskrivning

Nedan listas aktiviteter och uppgifter plus syftet med att vi genomför respektive aktivitet. Styrelsens förhoppning är att vi till årsmötet löpande väljer ansvariga.

    ------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVITETS OCH ANSVARSBESKRIVNING

Styrelsearbete
Syfte
  Vara föreningens sammanhållande funktion och representant.
Uppgift
 - Genomföra årsmöte och övriga medlemsmöten
 - Driva utvecklingen av föreningen.
 - Ansvara för föreningens ekonomi.
 - Information till medlemmar.
 - Föreningsadministration.
 - Representant mot bl.a. Regionen
Ansvarig
  Ordföranden
              ------------------------------------------------------------------------------

Hembygdsmuseet
Syfte
  Presentera Eke hembygd ur ett historiskt perspektiv.
Uppgift
 - Iordningsställa utställningar.
 - Hålla öppet för besökare.
 - Planera utställningsaktiviteter.
 - Ansvara, i samarbete med arkivet, för att hålla en uppdaterad katalogisering av museets objekt.
Ansvarig
  Styrelsen
               -----------------------------------------------------------------------

Arkivet
Syfte
  Ett av föreningens viktigaste arbete är att bevara sockens historia i skrifter och protokoll. Detta för att medlemmar och kommande generationer ska kunna följa utvecklingen inom socken.
Uppgift
 - Ansvara för att föreningens arkiverade materiel hanteras på rätt sätt.
 - Katalogisera materialet så att informationen blir sökbar.
Ansvarig
  Emelie Lundberg
                ----------------------------------------------------------------------

Kakelugnsmuseet
Syfte
  Visa kakelugnstillverkning och speciellt den hos kakelugnsmakaren Emil Pettersson i grannsocknen Havdhem.
Uppgift
 - Göra Kakelugnsmuseet tillgängligt för besökare.
Ansvarig
  Katinka Schröder
                -----------------------------------------------------------------------

Halle backe
Syfte
  Halle backe, med Tingslunden, en plats i socken med intressant historia, värd att hålla tillgänglig för besökare.
Uppgift
 - Iordningsställa så att platsen är tillgänglig.
 - Underhåll av brunnen.
 - Säkerställa att det finns information om platsen tillgänglig.
Ansvarig
  Oliver Lundberg
                --------------------------------------------------------------------

Kvarnen
Syfte
  Bevara en viktig byggnad i socken och göra den tillgänglig för besökare.
Uppgift
 - Ansvara för planering av underhåll av kvarnen.
 - Ansvara för att platsen är tillgänglig för besökare.
Ansvarig
  Dan Lundgren
                -----------------------------------------------------------------------

Ladan/förråd
Syfte
 
Förvarings- och lagerutrymme.
Uppgift
 - Ansvara för att planering av underhåll av byggnaden.
 - Ansvara för att genomföra städning och utrensning av förrådet.
Ansvarig
  Styrelsen
             ----------------------------------------------------------------------

Utegymmet
Uppgift
 - 
Planera aktiviteter kring gymmet.
 - Ansvara för planering av underhåll av utrustning.
Ansvariga
   Sussi Redig och Anna Lindström  
                ---------------------------------------------------------------------------
Boulebanan
Syfte
  Boulebanorna är en viktig plats för att medlemmar ska träffas och stärka banden till Eke, samtidigt som det geren möjlighet till motion efter var och ens förmåga.
Uppgift
 - 
Planera och genomföra boulekvällar för medlemmar.
 - Ansvara för skötsel av boulebanorna, samt vagnslider, som används till förråd för bland annat bouleklot.
Ansvarig
Janne Norrman
                 ---------------------------------------------------------------------------------

Webbsida
Webben är idag en viktig kommunikationskanal för att nå ut med information till föreningens medlemma och andra intresserade
Ansvara för att webbsidan är uppdaterad med aktuell information.
Styrelsen
                -------------------------------------------------------------------------------------

Information
Informera föreningens medlemmar om aktiviteter i föreningen.
Skriva och skicka ut information om vad som är på gång inom föreningen
Styrelsen
                  ---------------------------------------------------------------------------

Informationstavlan vid skoltomten
 - Ansvara för att det finns information om socken uppsatt på tavlan.
 - Uppsättning av information om aktuella aktiviteter i föreningen.
Styrelsen
                 --------------------------------------------------------------------------

Gräsklippning/trimning vid museet.
Ansvara för klippning.
Staffan Berggren
                 -------------------------------------------------------------------------

By Änge
 - Ansvara för att organisera arbetet vid slåttern
Roger Lundberg

______________________________________________________________________

Eke hembygdsförening är en ideell förening och som en sådan bygger föreningens fortlevnad och framåtanda på varje enskilds medlems engagemang. Styrkan hos föreningen ligger med andra ord inte i styrelsen utan många av medlemmars vilja och möjlighet i att engagera sig i de olika aktiviteter som genomförs under ett år. Engagemanget består i att delta vid olika aktiviteter till att ta på sig ansvaret att genomföra aktiviteterna. En vanlig situation i en ideell förening är att ansvaret vilar helt på styrelsen att genomföra alla aktiviteter. Dock är det så att vissa uppgifter redan idag utförs av medlemmar utanför styrelsen. Syftet med dokumentet är att öka medvetenhet hos föreningens medlemmar om de aktiviteter Eke hembygdsförening genomför under ett verksamhetsår så att fler vill aktivt medverka till att föreningen lever vidare enligt stadgarna.

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2022-07-06 23:41:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2024-01-23 23:16:10) Kontakta föreningen