Om oss

Föreningen

Bildandet av Asarums Hembygdsförening får ses som en direkt följd av kommunsammanläggningen 1967.
Tidigare hade under åren 1960 – 1966 funnits en kommunal kulturvårdsnämnd i Asarum, vilken bl a hade påbörjat ett dokumenterings- och insamlingsarbete. Det senare bestod  av gamla föremål, främst från det äldre jordbruket.
Den nyvalda kulturnämnden i storkommunen gavs nu annorlunda uppgifter inom ett större verksamhetsområde och med mer övergripande mål.

Det var då som tre ledamöter från den tidigare Asarumsnämnden, Eric Jonsson,
Nils Magnusson och Bertil Elmqvist kallade till en sammankomst i
Klockebacksskolans aula den 29 november 1967.

Syftet var att bilda en lokal hembygdsförening, som främst skulle verka
inom Asarums socken och  som skulle kunna fortsätta det tidigare påbörjade
arbetet med dokumentering och tillvaratagande av äldre föremål.

Uppslutningen blev god och där beslöts enhälligt att bilda Asarums
Hembygdsförening. I stadgarna, som antogs vid det första årsmötet, anges
föreningens mål och inleds i första paragrafen med:

”Asarums Hembygdsförening vill väcka och stärka förståelsen för såväl den
nutida hembygden som dess minnen och traditioner”.

Den tänkta verksamhetens utformning angavs också i stadgarna. Bl a skulle
detta ske genom att förvalta och komplettera befintliga samlingar och arkiv
samt genom publiceringsverksamhet.
Just dessa båda verksamhetsgrenar har senare under årens lopp blivit bland de
mest framträdande i föreningsarbetet.

Asarums Bygdemuseum på Stenbacka och utgivandet av ”Asarumsdalen” är de
två största delarna i det nuvarande programmet.
En viss verksamhet förekommer även i Vita skolan, som finns mitt i byn och var socknens första fasta skola, byggd 1847. Förutom föreningslokal finns där också ett arkiv.

Föreningens mål är att förena dåtid med nutid och framtid och därmed behålla vår egen bygdehistoria levande och bevara den för kommande generationer. Lär känna forntiden, för att förstå nutiden, för att
kunna forma framtiden!