Verksamhetsberättelse 2019


Sällskapet Amorinas verksamhetsberättelse för 2019

Årsmötet 2019

Den 11 mars 2019 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 49:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets tidigare ordförande Gunnar Andrén med Karin Josephson som sekreterare. Erika Henriksson och Olov Johansson utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:

Ordförande Marie Hafström (omval)

Övriga styrelseledamöter:

Gunilla Barr, Björn Bloth, Hanna Edsbagge, Jan Falk, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov Vessberg, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Kristina Skog, Ann-Charlotte Sundelin och Lennart Westerblad (samtliga omvalda).

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Josephson, 2:e vice ordförande Jan Falk, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret och för teknisk utrustning Lennart Westerblad, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Gunilla Barr, Björn Bloth, Monica Henricsson, Viveka Laksov-Vessberg och Kristina Skog, ansvarig för hemsidan Ann-Charlotte Sundelin och kommunikatör Hanna Edsbagge. Marika C:son Lönnroth är ledamot i Amorinas arkivkommitté (se nedan).

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond omvaldes Sven Hedman och Lars Frumerie. Till revisorssuppleant omvaldes Gunnar Ericsson.

Till valberedning valdes Jane Edenfeldt Hafström, Jan Wärle (omval båda) och Jan Lindquist (nyval).

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kr för en person och 200 kr för två personer på samma adress.

Efter årsmötet talade tidigare intendenten vid Tekniska museet i Stockholm Gert Ekström om Historien om Djursholmsbanan.
Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin, öl eller alkoholfri dryck i Cedergrenska döttrarnas salonger.

Verksamheten

Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarata de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sammanlagt åtta protokollförda sammanträden under 2019.

Mötesverksamheten under 2019

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmässoafton i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken och vårvandring. Sällskapets tesalonger, som ofta kompletteras med en utställning, brukar samla mellan trettio och femtio deltagare. Ämnena kan handla om Stocksund, men det händer också att en stocksundsbo – eller före detta stocksundsbo – berättar om sitt liv och sin verksamhet. Medan vi ännu minns är samarrangemang med Idala äldreträff och äger rum i Idalagården.

Programverksamheten under 2019

9 januari: Medan vi ännu minns. Gunnel och Kjell Gunnarson berättade minnen av profilen Constantin Larsson och om Mörbyområdet med tennisbanor. Sång av Gunnel Gunnarson Lokal: Idalagården.

6 februari: Medan vi ännu minns. Lennart Waldenström berättade minnen från sju decennier i Stocksund under rubriken Från skolpojke till ordförande i fullmäktige. Lokal: Idalagården.

23 februari: Tesalong. En utställning med gamla vykort från Stocksund. Jan Falk samtalade med Hans Magnusson som berättade om sin vykortssamling. Lokal: Stocksundsbiblioteket.

6 mars: Medan vi ännu minns. Ragna Carlberg berättade minnen från femtio år i Långängsskolan: Lärare och elever jag mött – vilka härliga människor! Lokal: Idalagården

11 mars: Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna talade Gert Ekström, tidigare intendent vid Tekniska museet i Stockholm, om Historien om Djursholmsbanan. Lokal: Cedergrenska Tornet, Riddarsalen.

3 april Medan vi ännu minns. Bo Forssell: Så minns jag Stocksund – med gitarr och sång  Lokal: Idalagården.

6 april: Tesalong. Vad händer här och vad vill vi med Stocksund i framtiden? Ett samtal med ordföranden i byggnadsnämnden, Claës Breitholtz. Lokal : Stocksundsbiblioteket.

28 april: Tornets Dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april: Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av stocksundsbon, tidigare kommunpolitikern Olov Johansson. Vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

8 maj: Medan vi ännu minns. Minnen från barnomsorgen i Stocksund. Kristina Kristenson, Kristina Edman, Märta Lindman m.fl. Lokal: Idalagården.

16 maj: Vårvandring med Marika C:son Lönnroth till platserna för de numera försvunna kallbadhusen och sommarvillorna i Stocksund.

6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.

12 juni: Medan vi ännu minns. Gunnar Andrén visade Cedergrenska vänföreningens och Viveka Ohléns film om Cedergrenska tornet. Lokal: Idalagården.

4 september: Medan vi ännu minns. Martin Pettersson: Människorna på Apelvägen. Lokal: Idalagården.

7 september: Stocksunds Torgs Dag. Hur drabbas Stocksund av kommunens sparplaner? Vad avser våra politiker att göra? Jan Falk fördelade ordet. Plats: Stocksunds torg.

14 september: Tesalong Amorina. Svante Frid berättade om biodling och binas betydelse för den biologiska mångfalden. Lokal: Scoutstugan. Därefter besågs bisamhällena i Cedergrenska parken.

18 september: Medan vi ännu minns. Olov Johansson berättade minnen från sin barn- och ungdom i Långängen. Lokal: Idalagården.

22 september: Konsten på slottet. Björn Hamilton, ordförande i Djursholms Forntid och Framtid visade konsten på Djursholms slott under Danderyds hembygdsföreningars gemensamma kulturdag.

2 oktober: Medan vi ännu minns. Jonas Söderquist: När prinsen av Siam kom till Inverness. Om generalkonsuln Axel Johnson, vattnet från Inverness brunn, ”Slottet” m.m. Lokal: Idalagården.

Under tiden 11-20 oktober 2019 pågick Kulturbiennalen. Amorina bidrog med följande programpunkt.

12 oktober: Tesalong. Polarforskaren som strandade i Kina. Jan Romgard berättade om sin bok om Kina-Andersson, stocksundsbo, geolog, arkeolog och föreståndare för Östasiatiska samlingarna (numera Östasiatiska museet). Lokal: Stocksunds bibliotek.

6 november: Medan vi ännu minns. Kjell Åkerlund: Tidningskungen som gillade att vara på hal is. Om Erik Åkerlund och Curlingklubben 100 år. Lokal: Idalagården.

9 november: Arkivens dag anordnas årligen i hela landet. Nationellt tema 2019 var Gömt eller glömt? Gunnar Andrén visade Sällskapet Amorinas arkiv och höll därefter föredrag om Djursholms vattentorn i Idalagården.

16 november: Tesalong. Amorinas almanackor – en tolvårig exposé. Jan Falk berättade historien bakom Stocksundsbilderna och presenterade en utställning.

4 december: Medan vi ännu minns. Ingemar Bodén: Om fyra generationer Bodén på Långängsvägen 48.

Arkivet

Amorinas arkiv har under året varit öppet för besökare den första lördagen i varje månad (dock inte i juni, juli och augusti) mellan kl. 11 och 12. För många utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om bebyggelsen och livet i Stocksund. För att göra arkivet mer tillgängligt har ett arbete påbörjats med att digitalisera delar av samlingarna.

Vid årsmötet 2019 utsågs inte någon arkivarie för föreningen. I stället fick styrelsen – liksom för de två tidigare åren – mandat att tillsätta en arkivkommitté med uppdrag att fortsätta arbetet med att ordna och tillgängliggöra samlingarna i Sällskapets arkiv. Uppdraget innebär bl.a. att kommittén ska utreda och lämna förslag till

  • omfattningen av det fortsatta digitaliseringsarbetet,
  • vilken teknisk lösning som bör väljas för att tillgängliggöra arkivet via Internet,
  • vilken kostnadsnivå för inköp av apparatur, Internetlösning m.m. som kan anses vara lämplig med hänsyn till föreningens behov och ekonomi.

    I kommittén ingår Karin Josephson, ordförande, Gunnar Andrén, Jan Falk, Marika C:son Lönnroth, Mikael Röhr och Lennart Westerblad.

Arkivkommittén har i samverkan med Idala Seniorträff inbjudit allmänheten till träffar under rubriken Medan vi ännu minns. Träffarna har för det mest ägt rum den första onsdagen i varje månad utom juli och augusti.

Klubbmästare

Klubbmästeriet har till uppgift att se till att allt praktiskt fungerar vid våra publika möten. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 499 personer. Ansvarig för registret är Lennart Westerblad.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har fortsatt på samma goda sätt som tidigare och föreningarna ordnade den 22 september en gemensam kulturdag.

Sällskapet Amorina är medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund som i sin tur ingår i Sveriges Hembygdsförbund.

Samarbete med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att Sällskapet har sitt arkiv och sin sammanträdeslokal i samma byggnad. Sällskapet har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra produkter: boken Affärslivet i Stocksund, almanackan, Amorinas bricka med Olof Hermelin-motiv, Nya Stocksundsboken m.m. En stor del av programverksamheten, bl.a. utställningar och tesalonger, förläggs till biblioteket.

Almanackan 2020

Sällskapet Amorina beslutade under 2019 att för femte året i rad att ge almanackan till medlemmarna som en medlemsförmån. Almanackan för 2020 visar bilder från gamla Stocksund med förklarande kommentarer och information som tillsammans med bildmaterialet ger en intressant bild av Stocksund dels vid början av 1900-talet, dels från decennierna efter andra världskriget. För text- och bildmaterial svarade Jan Falk och Mikael Röhr.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adressaterna i Stocksund och sparar därmed en stor utgift. Almanackan kan också köpas på biblioteket samt på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Sällskapets ekonomi 2019

Verksamhetsåret 2019 visar ett positivt resultat på 29 135 kr (14 839 kr). Styrelsen vill bl.a. framhålla följande.

Boken Affärslivet i Stocksund utgavs under 2018. Försäljningen av den under 2019 inbringade 6 787 kr (6 480 kr).

Försäljning av almanackan har inbringat 4 276 kr (1 600 kr) och av Nya Stocksundsboken 2 240 kr (1 400 kr).

Bidraget från Danderyds kommun uppgick för 2019 till 15 000 kr (15 000 kr).

Avgiften till Hembygdsförbundet uppgick till 12 501 kr (11 907 kr).

Variationer förekommer mellan åren vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader uppstår. Portokostnaderna kan hållas nere om postdistributionen kan genomföras av frivilliga inom styrelsen.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Styrelsens förslag till medlemsavgift

För 2021 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, dvs. för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

Slutord

Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor som Sällskapet fått mottaga under året.

 

Stocksund den 20 februari 2020

Marie Hafström

Ordförande
 

Karin Josephson                Jan Falk                             Gunilla Barr

1:e vice ordförande            2:e vice ordförande            Bitr. klubbmästare


Björn Bloth                         Hanna Edsbagge                Monica Henricsson

Bitr. klubbmästare             Kommunikatör                   Bitr. klubbmästare


Louise Hillberg                  Viveka Laksov Vessberg    Marika C:son Lönnroth

1:e klubbmästare               Bitr. klubbmästare             Ledamot Arkivkommittén


Gunnela Mogensen            Kristina Skog                     Ann-Charlotte Sundelin

Sekreterare                         Kassör                                Redaktör hemsidan


Lennart Westerblad

Ansv. medlemsregistret,    
tekn. utrustning

 

Resultaträkning 2019

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är sedan 12 juni 1996, då Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes vid ett medlemsmöte, huvudman för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.
Beslutet att upplösa föreningen grundades på att dess uppgift var genomförd då Tornet på sin 100-årsdag av byggstarten kunnat invigas den 21 april 1996.
Dessförinnan fastställde mötet Fondens stadgar – ännu gällande - samt anslog 100.000 kr som grundkapital. Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är fondens huvudman, att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter och att Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor. Detta har fungerat genom alla år.

År 2019 var fondens tjugotredje verksamhetsår.
Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (§ 4).
”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”
Totalt har Fonden delat ut  248.000 kr under åren 1997-2019. Grundkapitalet är intakt. Protokollen förvaras i Sällskapet Amorinas kassaskåp, bekostat av Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner.

Styrelsen för Sällskapet beslutade den 13 maj 2014 att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande 2009-2016 (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll av den 13 maj 2014). Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot sedan Fondens tillkomst 1996. Till ny ledamot utsågs kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund.
Vid Fonden 57:e möte den 23 november 2019 anmälde ordföranden att han önskade frånträda sitt uppdrag. Det ankommer enligt stadgarna på Sällskapet Amorinas styrelse att utse Fondens ledamöter.

Sällskapets styrelse utsåg den 13 maj 2014 arkitekten S. O. Larsson, känd som ”Tornarkitekten” och Fondledamot 1996-2014, till Hedersledamot. S.O. Larsson avled den 19 november 2019.

Fonden har adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, samt förre riksdagsledamoten, tillika f.d. ordförande i f.d. Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner samt f.d. ordförande i Sällskapet Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare. Vid fondmötet den 23 november anmälde också Hakon Bildt att han önskar frånträda uppdraget som kassaförvaltare, Sekreterare och kassör utses av Fondens ledamöter. Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren, var för sig.

Sedan 2015 med förlängning 2019-2022 har Danderyds kommunstyrelse förordnat kommunrevisorn Inge Telander, Djursholm, att vara Fondens revisor. Revisorns uppgift, utöver att noga granska Fondens räkenskaper, är att föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för fondens ledamöter.  Revisorn
har föreslagit ansvarsfrihet för Fondens förvaltning 2019.

Tornets Dag 2019 ägde rum söndagen den 28 april, drygt 123 år efter byggstarten. Noteras kan att färdigställandet av tornet påverkats av det tillfälliga 86-åriga byggstilleståndet under första och andra världskriget, i själva verket 1908-1994.
Vårbrunchen 2019, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, kunde genomföras på sedvanligt sätt. I den värmande vårsolen hälsade Sällskapets ordförande Marie Hafström välkommen på Tornterrassen där Danderyds kulturskola under ledning av Magnus Hedenborg blåste ikapp med vårvinden. Sällskapets sekreterare Gunnela Mogensen, för dagen enligt vissa osedvanligt lik en Cedergrendotter, ledde den traditionella vårsången.

Fondledamöterna vill tacka Sällskapets Louise Hillberg och Gunilla Barr för biståndet med bordsplaceringen. Att överlåta en så viktig sak åt rent himmelska krafter är enligt Fondens mening icke tillrådligt, rent riskabelt och dumdristigt.

2019 års Hedersstipendium tilldelades Gudrun och Arne Elfström, Danderyd, för deras betydelsefulla insatser inom föreningslivet i Stocksund under många år, bl.a. dokumenterat genom en bok om båtlivet i Stocksund samt ett synbart framgångsrikt företagande inom optikersfären i kommunen.
Cedergrenska Tornstipendiet 2019 tilldelades Lee Stern, Solna, dels för hennes sätt att leda den sociala delen inom Marina Läroverket, dels för hennes insatser på Skeppsgården i Stocksund bland ungdomar innan denna verksamhet lades ned.
Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium delades mellan Gun Jansson, Täby, för decenniers arbete med Klädbyttan i Stocksund där återanvändning av kläder varit affärsidén långt före hållbarhetstanken omfattades av många, och Olle Johansson, Stocksund, urstocksundare med enorma kunskaper om hembygden som han gärna delar med sig på ett humoristiskt och intresseväckande sätt, bl.a. Stocksundsklubben och som Sällskapets vårtalare 2019.
Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Småstjärnestipendium, som tilldelas ungdomar under tolv år, gick 2019 till Ebba Nordén, Stocksund (tvärflöjt) och Carl Haglind, Stocksund (trumpet).     
Mot slutet av Vårbrunchen 2019 nedsteg direkt från himlen och till lika stor allmän förvåning som alltid delar av självaste familjen Cedergren. Avsikten uppgavs vara att inspektera tornets tillstånd 123 år efter byggstarten, det kan ju behövas. Hur mycket fuskbygge har förekommit? Står tornet stadigt? Likheten mellan vissa nutida Stocksundare med några ur Cedergrenfamiljen förvånade mången gäst men är naturligtvis helt missvisande. Tyvärr fick inte Gunnar Andrén, Gunnel Gunnarson, Gunhild Sällvin, Gunnela Mogensen, Ulla Andrén (vanligen i Addis Abeba) eller Magnus Mogensen från Glidflyktsgatan  i Skarpnäck tillfälle att träffa den himmelska familjen eftersom de – just som denna kom – hade annat för sig i Cedergrenska tornet. Vilken otur! Men i Riddarsalen var det som vanligt ”Ett himla liv”.


Fondens räkenskaper 2019 kommer att av Fonden fastställas den 22 februari 2020 enligt revisorns förslag.


Stocksund den 10 januari 2020

På Fondens vägnar

Gunnar Andrén
Sekreterare

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2020-03-23 19:50:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2020-09-16 10:09:32) Kontakta föreningen