Verksamhetsberättelse 2014


Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet 2014
Den 10 mars 2014 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 43:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Märta Lindman och Erik Hafström som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande Kjell Gunnarson (omval)

Övriga styrelseledamöter (omval):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm, Kristina Skog.

Till ny styrelseledamot efter Viveka Laksov-Vessberg valdes Gustaf Malmberg.

Till arkivarie efter Ferenc Kazinczy, som avböjt omval, utsågs Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: vice ordförande Karin Löfdahl, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Fumerrie (omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunhild Sällvin och Ragnar Skog (omval) samt Mari Falk (nyval). Gunhild Sällvin utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet berättade professorn i filosofi, tidigare stocksundsbon Hans Ruin om minnen och deras historiska och sociala betydelse. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.

Mötesverksamheten under 2014

De vanligaste arrangemangen har skett i form av tesalonger på lördag eftermiddag – en fortsatt uppskattad mötesform som samlar mellan fyrtio till sextio deltagare. Berättarhörnorna på Idalagården som normalt äger rum på arbetstid (klockan 13 till 15 på fredagar) blir huvudsakligen ett arrangemang för äldre seniorer – berättelserna om äldre tiders Stocksund skulle naturligtvis också gärna föras vidare.  Men normalt saknas skriftliga noteringar som underlag för dessa berättelser.

Så här såg vår verksamhet under år 2014 ut i koncentrerad form:

8 febr. Tesalong på Stocksunds bibliotek. Bokförläggaren m m Erik Åkerlund – en betydelsefull Stocksunds-profil tecknades av sonsonen Kjell Åkerlund i samtal med Jan Falk.

10 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade professorn och tidigare stocksundsbon Hans Ruin om ”Minnen och deras historiska betydelse”.

4 april. Berättarhörna i Idalagården. Märta Lindman berättade om Tranholmens exploatering; det var hennes far Johan Harald Fyrberg som genomförde den. Ulla Assarsson-Eklöw återgav fina minnen från uppväxten i Stocksund, Olle Johansson talade om hur komplett servicen var i Stocksunds köping: affärer, apotek, bensinstationer och alla slags hantverkare fanns där. Martin Pettersson berättade om minnen och möten som taxiförare under ungdomsåren i Stocksund.

5 april. Röda Korset i Stocksund firade sitt 100-årsjubileum. Sällskapet Amorinas bidrag till jubileet bestod i en utställning som visade kretsens verksamhet under 100 år – engagerade i detta var Karin Josephson, Mikael Röhr och Karin Löfdahl. Utställningen visades sedan i Stocksunds bibliotek.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på tak-terrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Jan Lindström och vårsånger från Sofia Kammarkör.

8  maj. Stocksunds kullar och glömda stigar. En vandring på delvis obanade stigar i underbart vårväder - ett fyrtiotal deltagare – en hel del nya. Avslutning med en mugg vin och gott tilltugg på utsiktsberget Gårdsparken. Arrangemanget uppskattades synbarligen!

20 maj. Cedergrenska Parkens ovanliga och intressanta växtlighet utforskades under ledning av Monica Henricsson.

6 juni. Nationaldagen firades i strålande försommarväder i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Musik av Danderyds Blåsorkester.

6 sept. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

14 sept. Kulturarvsdagen.  Ett gemensamt arrangemang öppet för medlemmarna i de fyra hembygdsföreningarna i Danderyd. Varje förening arrangerade i år eget program på temat ”Två världskrig – vilka spår har de satt i vårt samhälle”. John Drakenberg berättade om krigsåren i Stocksund och i Sverige. Flera andra bidrog med egna berättelser och minnen.

4 okt. Tesalong i Scoutstugan – Karsten Inde, stocksundare, entreprenör och politiker intervjuades av Jan Falk – ett visionärt samtal med en framgångsrik företagare.

24 okt. Berättarhörna på Idalagården – Viveka Ohlén visade en utomordentligt välgjord film om Cedergrenska tornets upprustning och iordningställande för nuvarande verksamheter. Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnar Andrén, de två som mer än de flesta varit engagerade i upprustningen, gav sakkunniga och intressanta kommentarer. Eva Wennmalm berättade om frivilliginsatser för estniska barn som fick sommarveckor i Stocksund.

16 nov. Har feminismen nått ikapp Carl Jonas Love Almqvist? En litterär och musikalisksoaré kring Almqvist och Det går an. IreneLindh, Cecilia Sidenbladh och Olof Holm från Almqvist-sällskapet svarade för programmet i Cedergrenska Tornet. Den som var intresserad att äta en bit efter föreställningen kunde beställa en matig soppa längre ner i tornet.

22 nov. Tesalong i Stocksunds bibliotek – Brita Åkerman och Carin Boalt, två stocksundssystrar som förändrade de svenska hemmen. Arne Kaijser och Ulrika Sax gav en fin berättelse i ord och bild.

Arkivet

Amorinas arkiv är öppet den första lördagen i varje månad, (inte juni – augusti) mellan kl. 11- 12.

Arkivarien Viveka Laksov-Vessberg finns i arkivet på dessa tider. Hon kan även ta emot på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet ännu mer tillgängligt har en verksamhet påbörjats för digitalisering av arkivet. Det kommer att pågå under flera år.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Klubbmästare

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 520 personer på 341 adresser.

Styrelsens medlemsvärvningskampanj som förutskickades vid senaste årsmötet gav ett dåligt resultat. Det blev en minskning med 21 personer.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening - har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Kulturarvsdagen - andra söndagen i september - har sedan många år arrangerats gemensamt av de fyra föreningarna i Danderyd. En av föreningarna har då åtagit sig att vara arrangör. För Kulturarvsdagen 2014 valde vi i stället olika upplägg som varje förening arrangerade för sig. Tiderna anpassades så att det skulle vara möjligt att delta i flera föreningars arrangemang.

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen. Dessa tidskrifter kommer fr o m nästa år att finnas tillgängliga i ett läsexemplar på Stocksund bibliotek.

Kulturbiennalen   

År 2014 arrangerades ingen kulturbiennal. Arbetet med Kulturbiennalen 2015 pågår nu. Sällskapet Amorina har anmält sitt intresse att delta. Styrelsen representeras av Karin Josephson. Danderyds kommun har rollen som samordnare av biennalen. Varje deltagande förening ansvarar själv för sitt arrangemang.

Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

Almanackan 2015

Sällskapet Amorina har nu i många sålt sin almanacka med bilder som påminner oss om förändringarna i vår närmiljö.  Vårt Stocksund påverkas också av förändringar i samhället. Dessa bilder från äldre tid ger oss möjlighet att minnas och glädja oss åt bilderna.

Ledamöter i Amorinas styrelse deltar med stort intresse i urvalet av bilder från vårt arkiv men vi har främst två personer att tacka för det fina slutresultatet. Det är Mikael Röhr med bilderna och Jan Falk med de intressanta texterna. Almanackan har blivit ett samlarobjekt – det tycker vi är trevligt. Men almanackan har tyvärr hård konkurrens – ofta av almanackor som delas ut gratis t o m av Danderyds kommun. Varför är detta en kommunal uppgift?

Styrelsen menar att vår almanacka borde nå flera läsare och brukare. Särskilt de medlemmar som flyttat från Stocksund har haft svårt att köpa almanackan.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar eller ”medlemsadresser” (två på samma adress) ska få almanackan som medlemsförmån.

Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas numera i Sällskapet Amorinas bokslut som en separat post. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel i enlighet med gällande föreskrifter (stadgar) – bilaga 4. Revisor utses av Danderyds kommun. Verksamhetsberättelse för fonden – se bilaga 3.

Sällskapets ekonomi 2014

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Verksamhetsåret 2014 visar ett mindre överskott på 5 504 kr. Styrelsen föreslår att resultatet förs i ny räkning.                                                                                                             

Kostnader för evenemangen varierar mellan åren beroende på om vi måste betala arvode eller resor för medverkande. Portokostnaden varierar med vädret – är det kallt och isigt blir det ingen frivillig postdistribution.

Avsikten är intäkter och kostnader ska balansera. Vi ska inte visa stor vinst och inte heller stort underskott. Detta har också kunna kunnat uppnås under överskådlig tid.  Förslag till höjd medlemsavgift och motiveringen till detta – se följande avsnitt.

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2016

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från och med år 2016 höjs för enskild medlem från nuvarande 125 kr till 150 kr. Styrelsen föreslår att avgiften för en ytterligare medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr. Styrelsens förslag med motivering framgår av bilaga 2.

Slutord 2014

Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

Stocksund den 12 februari 2015

Kjell Gunnarson
Ordförande

Karin Löfdahl
v ordf.

Björn Bloth                         Birgit Erngren Wohlin
klubbmästare                     klubbmästare

Jan Falk                               Marie Hafström
ledamot                                ledamot             

Monica Henricsson
medlemsregistret

Louise Hillberg                    Karin Josephson              Gustaf Malmberg
1:e klubbmästare                 ledamot                              ledamot

Viveka Laksov-Vessberg    Marika Lönnroth            Gunnela Mogensen
arkivarie                                hemsidan                           sekreterare                                            

Mikael Röhr                           Barbro Silfverhjelm         Kristina Skog
fotograf                                   ledamot                               kassör

Bilaga

    2014      2013
Medlemsavgifter  47 725,00 49 350,00
Gåvor    7 325,00   9 344,00
Kommunala bidrag    8 000,00   8 000,00
Försäljning almanackor    6 400,00  16 234,00
Försäljning Stocksundsboken    6 870,00  17 697,00
Försäljning trycksaker  11 407,00  11 051,00
Intäkter från evenemang    1 240,00   2 620,00
Ränteintäkter    2 577,66   3 779,80
Summa intäkter   91 544,66 118 75,80

 

Inköp kontorsmaterial   3 683,00   6 659,75
Trycksaker, kopiering 31 832,00 19 349,33
Produktion almanackor   2 124,00 13 439,00
Tryckning almanackor   9 449,00 20 206,00
Produktion nya Stocksundsboken   3 356,83         0,00
Kostnader evenemang   9 261,00 23 151,58
Möteskostnader   8 351,49 15 558,55
Porto, telefon   4 715,00 13 773,50
Gåvor, uppvaktningar      400,00     664,00
Förbundsavgifter   8 000,00  8 000,00
Övriga kostnader   4 868,00  2 936,50
Summa kostnader 86 040,32 123 738,21
Årets resultat   5 504,34    -5 662,41

 

 

Upplupna intäkter           0,00    9 600,00
Placeringskonto 183 704,00 182 970,54
Plusgiro   83 623,05   44 770,37
Bankgiro           0,00           0,00
Sparkonto     5 373,38     3 529,18
Summa tillgångar 272 700,43 240 870,09
Skulder och eget kapital
Maja Lundblads kulturfond  16 053,40  15 853,40
Eget kapital 224 816,71 176 740,87
I förskott erhållna intäkter   26 326,00           0,00
Årets resultat     5 504,32   -5 662,41
Summa skulder o eget kapital  272 700,43 240 870,09

 Bilaga 2

Utdrag ur styrelseprotokoll för Sällskapet Amorina 2015-01-15

Frågan om medlemsavgiftens storlek har diskuterats ingående. Bakgrunden är beslut som Amorinas styrelse delgivits från Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Beslutet från riksförbundet respektive länsförbundet innebär att man höjer förbundsavgiften med 2+2= 4 krl per medlem fr o m år 2015. Den sammanlagda förbundsavgiften blir 27 kr/medlem, varav 12 kr går riksförbundet och 13 kr till länsförbundet. Samtidigt har det på riks- respektive på länsnivå tydligt klargjorts att stödjande medlem och familjemedlem ska räknas som två medlemmar. Så har vi inte tolkat reglerna tidigare.

Vid årsskiftet 31 december 2014 hade vi 341 medlemmar som betalade 125 kr. Vi hade ytterligare 79 medlemmar som betalade 50 kr. Två på samma adress betalade alltså 125+50 = 175 kr. Därav kommer att avgå 27+27 = 54 kr. Därtill kommer tolkningen av hur familjemedlem ska räknas. Vår avgift till riksförbund och länsförbund kommer att stiga med mer än 6000 kr (från 8000 kr till ca 14 000 kr).

Styrelsen noterar att vi under överskådlig tid bakåt haft ett ekonomiskt utfall där intäkter och kostnader balanserat. Medlemsavgiften har inte höjts under 2000-talet.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att medlemsavgiften fr o  m år 2016 ska vara 150 kr för enskild medlem mot tidigare 125 kr och att avgiften för ytterligare en medlem på samma adress förblir oförändrad  50 kr. Detta beräknas ge en ökning av intäkterna med ca 8 500 kr.

Bilaga 3

Versamhetsberättelse för Cedergrenska Tornets Vänners fond för 2014

Cedergrenska fonden tillkom när Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner vid ett föreningsmöte upplöstes 12 juni 1996. Mötet fastställde ännu gällande stadgar och anslog 100.000kr som grundkapital.

Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är dess huvudman och att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter.

Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor, vilket skett sedan 1997.

År 2014 var Cedergrenska Fondens artonde verksamhetsår.

Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (§ 4).

”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till nå-got/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”

Totalt har Fonden delat ut 203.000 kr under åren 1997-2014. Grundkapitalet är intakt.

Fondens ledamöter har under 2014 efter beslut i styrelsen för Sällskapet Amorina den 19 februari 2013 (§ 4 i Sällskapets styrelse-protokoll) utgjorts av Sällskapet Amorinas tidigare ordförande, förra rektorn Ulla Assarsson-Eklöw, Djursholm, den 1994-96 ansvarige tornarkitekten Sven-Olof Larsson, Stocksund, samt advokaten, överförmyndaren och fullmäktigeledamoten, Lennart Waldenström, Stocksund, tillika fullmäktigeordförande 2006-2010.

Ulla Assarsson-Eklöw var till 13 maj 2014 Fondens ordförande.

Den 13 maj 2014 beslutade Styrelsen för Sällskapet Amorina (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll) att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande sedan 2009.

Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot i Fonden sedan dess tillkomst 1996, som ledamot.

Till ledamot efter Sven-Olof Larsson, i Fonden sedan 1996, utsåg Sällskapets styrelse kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund.

Styrelsen för Sällskapet Amorina beslutade samtidigt att utse Ulla Assarsson-Eklöw till Hedersordförande i Fonden, med närvaro- och yttranderätt vid Fondens möten. På motsvarande sätt utsågs Sven-Olof Larsson till Hedersledamot i Fonden.

Liksom tidigare har Fonden beslutat att adjungera ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och numera förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare.

Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren.

Kommunstyrelsen i Danderyd beslutade 10 januari 2011 (§ 11) att till revisor för tiden 1 januari 2011 - 31 december 2014 utse direktör Claës Breitholtz, Danderyd, fullmäktigevald revisor i kommunen.

Sekreteraren har den 10 december 2014 gått igenom och kontrollerat Fondens protokoll 1996 - 2014 (Fondprotokollen nr 1-46).

Originalprotokollen 13 november 1996 - 22 februari 2014 finns sorterade i datumordning i Sällskapet Amorinas kassaskåp.

Torndagen ägde rum den 21 april 2014, på dagen 118 år efter byggstarten och 18 år efter torninvigningen. (Byggtiden under Tornets första 100 år begränsar sig dock till fjorton, den tillfälliga byggpausen 1908-1994 varade i åttiosex.)

Vårbrunchen, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, var åter välfylld trots den vanskliga tidpunkten, Påskveckans sista dag.

Behjälpliga vid 2014 års arrangemang var Karin Löfdahl och Louise Hillberg från Sällskapet Amorinas styrelse

Mottagare av 2014 års Hedersstipendium var Gunnel och Kjell Gunnarson, sedan årtionden bosatta i Stocksund.

Fondens motivering för Hedersstipendiet var "makarnas varma, stora och mångåriga engagemang, både ideellt och professionellt, för föreningslivet i Stocksund, inte minst inom Sällskapet Amorina".

Cedergrenska Tornstipendiet delades 2014 mellan Karsten Inde, Stocksund, och Carl-Gustaf Ekberg, Djursholm.

Fondens motivering för stipendiet till Karsten Inde var ”hans verksamhet att underlätta för handikappade att leva ett rörligt liv samt efter flytten till Stocksund ett stort och uppskattat arbete både som sponsor och ledare för ungdomar med idrottsintressen i Stocksund".

Fondens motivering för stipendiet till Carl-Gustaf Ekberg var ”hans livslånga engagemang för ungdomars och äldres idrotts-intresse, särskilt inom bordtennis i Stocksund, därtill med en karriär som skulptör just påbörjad när arbetslivet normalt övergår i årsrikedomens rätt att mer ta det lugnt än att ständigt pröva nya skapandemöjligheter".

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium tilldelades 2014 Louise Hillberg, Danderyd, under årtionden bosatt i Stocksund, och Marika Carlsson Lönnroth, Stocksund.

Fondens motivering för stipendiet till Louise Hillberg var "stort engagemang för hembygden under decennier som lärare och därpå som viktig medarbetare i Sällskapet Amorinas värnande om dåtid, nutid och framtid".

Motiveringen för stipendiet till Marika Carlsson Lönnroth var "mångårig viktig verksamhet i styrelsen för Sällskapet Amorina, därtill viktiga publika bidrag till kunskap om Mörby verkstäder, affärer i det Stocksund som var och andra kulturinriktade arrangemang".

De två Småstjärnestipendierna, som enligt Fondbeslut 1997 tilldelas ungdomar som ej fyllt tolv år, tilldelades 2014 Sofia Hagelin, Stocksund (tvärflöjt), och Nils Hagelin, Stocksund (trumpet).

Stipendierna utdelades av Fondordföranden redan vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 10 mars 2014. Pristagarna medverkade med uppskattade prov på musikalisk färdighet.

Mot slutet av Vårbrunchen 2014 nedsteg, som vanligt lika oväntat som förutsett, från himlen företrädare för självaste familjen Cedergren, med syftet att inspektera tornets tillstånd.

Nedkomsten föranledde att i Riddarsalen gavs det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv ...

Albert Gotthard Nestor (1849-1921) kom först och bar om inte sannolika så dock osannolika drag av den nittiosju år yngre Fondsekreteraren Gunnar Andrén.

Därpå inträdde hans älskliga hustru, grevinnan Nadeschda (1858-1943), för dagen med starka drag av Gunnel Gunnarson.

Därefter kom döttrarna Vera (1879-1965) och Naja (1884-1975). De kunde - om man inte vetat bättre - lätt ha förväxlats med mor och dotter Gunnela Mogensen och Malin Karner

De två åtföljdes av tvenne ingifta, greve Claes Mörner (1873-1958) och majoren Carl-Gustaf Thimgren (1880-1963).  Hur ingenjör Magnus Mogensen kan vara greve Mörner så lik - och så olik 2013 års Sven Eklöw! - och hur major Thimgren i Kungl. Fortifikationen år efter år kan vara både sig själv och Stocksundsjuristen Dag Eckerberg lik, utgör en samtidens gåta.

Medföljande tjänstehjon/m 1908 var 2014 kokerskan Alma och chauffören Gustaf, trots det omöjliga släktskapet väldigt lika Vera (Gunnela Mogensen?) och greve Mörner (Magnus Mogensen?).

Se där några av släktforskningens olösta mysterier.

Fondens räkenskaper 2014 har fastställts av Fonden den 14 februari 2015. Revisorn har rekommenderat ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det uppdrag han åtnjuter enligt stadgarna. Årsberättelse, räkenskaper och revisionsberättelse kommer därmed att översändas till Sällskapet styrelse och Danderyds kommunstyrelse enligt stadgarnas föreskrift.

Gunnar Andrén, sekreterare

14 februari 2015

 

Bilaga 4

Föreskrifter för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond   

§ 1 Fondens namn

Fondens namn skall vara Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

§ 2 Fondens kapital

Fondens kapital skall utgöras av de medel som Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner överför till fonden i samband med att vänföreningen upplöses.

Fondens kapital kan ökas genom framtida gåvor.

§ 3 Fondens styrelse

Fondens kapital skall förvaltas av en styrelse på tre personer, vilka samtliga utses av styrelsen för Sällskapet Amorina.

En av dessa personer skall utses att som ordförande leda fondstyrelsens arbete.

Styrelsen äger i alla avseenden företräda fonden.

Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall årligen avgiva en berättelse över sin förvaltning med balans- och resultaträkning.

Berättelsen skall revideras av en av Danderyds kommun utsedd person.

För uppdrag som styrelseledamot och revisor skall inget arvode utgå.

§ 4 Fondens avkastning

Avkastningen från fondens kapital bör årligen, sedan eventuella skatter och förvaltningskostnader erlagts, användas till stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande.

Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.

§ 5 Fondens upplösning

Dessa föreskrifter får endast ändras efter godkännande av Danderyds kommun.

Skulle Sällskapet Amorina finna att ändamålet för fondens verksamhet inte längre går att uppfylla, skall fonden upplösas och kvarvarande kapital tillfalla Danderyds kommun.

Kapitalet skall av kommunen användas till ändamål som ligger nära dem som Fonden haft att stödja.

Dessa föreskrifter är antagna vid årsmöte i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner den 12 juni 1996.

På medlemmarnas i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner vägnar

Lennart Waldenström       Gunnar Haeger                   Gunnar Andrén

Mötesordförande               Mötessekreterare                  Ordförande

Ulla Assarsson-Eklöw       Ann-Marie Raadsen           Hakon Bildt

Vice ordförande                 Sekreterare                             Kassör

Margareta Larsson             Ingalill Danielson

Protokollsjusterare             Protokolljusterare

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 20:58:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 21:03:13) Kontakta föreningen