Västervåla Hembygdsförenings Stadgar


Stadgar, fastställda vid årsmöte 2016-03-17 och 2017-03-18

§ l. Ändamål

Föreningens uppgift är att främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, landskap och miljö. Målet är att föra kulturarvet vidare till kommande generationer samt att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet och framtiden. Med hembygd avses den gamla Västervåla socken, numera Västervåla distrikt.

§ 2. Verksamhet

Föreningen vill arbeta på följande sätt:

 • Samla och förmedla kunskap om hembygdens historiska och kulturella värden.
 • Medverka aktivt till att det omgivande kulturlandskapet med sin natur och kultur vårdas på rätt sätt.
 • Engagera sig i samhällsplanering som rör miljö, byggnader, vägdragningar och liknande. Hålla sig underrättad om kommunens planeringsärenden och verka som remissorgan.
 • Dokumentera hembygdens lokala historia i ord och bild; föremål, handlingar, byggnader, arbetsliv, traditioner samt andra företeelser med anknytning till bygden.
 • Levandegöra kulturavet genom att arrangera föreläsningar, hembygdsdagar, by- och stadsvandringar.
 • Samarbeta med kommunen och de kulturorganisationer som finns inom verksamhetsområdet. Ta på sig nya arbetsuppgifter inom samhällssektorn om så är nödvändigt.
 • Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka intresset för bygden och dess historia.

Föreningen är medlem i det regionala hembygdsförbundet. Föreningen är därmed ansluten till hembygdsrörelsens riksorgan - Sveriges Hembygdsförbund (SHF) med rätt att deltaga i den årliga riksstämman. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3. Medlemskap och avgifter

Hembygdsföreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja föreningens arbete. Nytt Medlemskap registreras utan särskild ansökan när medlemsavgiften betalts. Medlemskapet gäller årsvis så länge som medlemsavgiften betalas. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Närstående föreningar eller andra organisationer i bygden kan efter beslut av styrelsen ansluta sig mot särskild årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Enskilda personer som på särskilt sätt arbetar eller har arbetat i föreningens anda kan av styrelsen kallas till hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från årsavgift. Medlem uppger sin postadress, liksom eventuella förändringar av densamma, till föreningen. Föreningen håller ett aktuellt register över medlemmars namn och adress. Personnummer (10-siffror) registreras ej.

§ 4. Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, genom styrelsen samt av styrelsen utsedda funktionärer.

§ 5. Styrelsen

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse, bestående av ordförande samt minst 4, högst 7 ordinarie ledamöter vilka väljs för två år och avgå växelvis 3 och 4. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter begär det. Vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. Det bör justeras av ordföranden.

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Uppgifter:

 • Bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer som anses erforderliga.
 • Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
 • Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
 • Se till att protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet förvaras och arkiveras.
 • Att på hembygdsgården se till att föremål och byggnader är rätt försäkrade, att i samband med donationer upprätta överlåtelseavtal.
 • Att kalla till årsmöte och där presentera berättelse över sin och föreningens verksamhet.
 • Till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper inom en månad från räkenskapsårets slut.
 • Att arbeta i enlighet med riktlinjerna som anges i § 1.

§ 6. Föreningsmöten

Föreningsmöten sker enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.

Årsmötet hålls i början av året, dock senast i april och på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ske senast 2 veckor innan mötet. Varje medlem äger en röst: Röstning får för enskild medlem ej ske medelst fullmakt.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som nämns i § 7 och § 8. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning ska avgöra.

Följande ärenden tas upp vid årsmötet:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • Val av två justeringsmän.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet.
 • Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
 • Val av ordinarie styrelseledamöter.
 • Val av revisorer, ersättare för dessa.
 • Val av ombud till det regionala hembygdsförbundet.
 • Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 • Behandling av motioner, som ska vara inlämnade till styrelsen minst 1 vecka före årsmötet.
 • Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar under årsmötet.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året. 
 • Övriga frågor.

§ 7. Räkenskaper och verksamhetsår

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.

§ 8. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 9. Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och ska vid båda tillfällena godkännas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen, tillfaller dess tillgångar det regionala hembygdsförbundet om inte det sista årsmötet, med två tredjedels majoritet, bestämt annat.

Editerad av: Åsa Eriksson (2019-08-29 13:32:08)