Härads gruva

Här bröt man kopparmalm mellan åren 1860-76. Sammanlagt 5.340 ton malm bröts under dessa år och fraktades med häst- och oxdragna vagnar till Valdemarsviks Kopparverk vid "Hyttan" ca. 1 km. söder Valdemarsvik. Anläggningen bestod av tre gruvhål: Snarkullegruvan (ca. 150 m. norr ut) samt Östra- och Västra Häradsgruvan intill varandra. Västra Häradsgruvan är ca. 68 m. och djupast. Dessa båda är sammanbrutna på 30 meters djup. Några mindre brytningshål och skärpningar (provhål) har fyllts igen på 1900-talet efter att boskap drunknat. Cirka 75 m. söder och sydost om gruvhålen fanns två bostadshus som uppfördes i slutet av gruvperioden och beboddes av gruvarbetarfamiljer. Smedjan och kruthuset stod fortfarande kvar 1934. Driften tvangs upphöra 1876 p.g.a. vatteninträngning och de flesta flyttade då härifrån. I början av 1900-talet gjordes nya försök till brytningar och i Valdemarsviks Tidning 9/1 1907 kan man läsa: "Arbetet vid Härads grufvor har nu upphört för vintern, men skall åter upptagas i maj månad och då drifvas med en större arbetsstyrka. Det har nu konstaterats att malmtillgången är riklig". Någon fortsättning på historien har dock inte hittats. Varphögarna har varit betydligt större, men åderlåtits på material då stora landsvägen förbi Härad byggdes i början av 1930-talet. Även hamnen i Valdemarsvik försågs i början av 1980-talet med fyllnadsmassor härifrån. Muntliga uppgifter säger att gruvan som mest hade 50-60 anställda.

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957. Tryserums Hembygdsförenings årsskrift 2006 sid. 31 och 32. Informationstavla på platsen.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:14:54) Kontakta föreningen