Om oss

Torpöns Hembygdsförening kom till i början av 1960-talet med huvudsyftet att behålla Övrabo skola som samlingslokal. I slutet av 1960-talet började föreningen att samla in uppgifter om gårdarnas och torpens historia, vilket så småningom kom att dokumenteras i häftet "Från Färjan till Dragsbron". Föreningen har också publicerat häftet "Brandsnäs Industrihistoria". På 1970- och 80-talen arrangerade föreningen några bygdespel. Sedan slutet av 1980-talet har föreningen ungefär vartannat år byggt kolmilor och tillverkat träkol vid Lomsviken i öns södra ände. Annandag Påsk varje år anordnar föreningen en" Äggalunk". Andra återkommande aktiviteter har varit tipsvandringar under juli månad och dagsutflykter till intressanta resmål. Föreningen har också byggt "Sommaskep" och deltagit i roddtävlingar. Sedan hösten 2018 arbetar vi med projektet "Torpön 1950 - 2020".

 

Tillkomst
Torpöns Hembygdsförening bildades på initativ av komminister Åke Wittmark. Dess förste ordförande blev Astor Johansson. Föreningen bildades främst för att Övrabo skola skulle kunna inköpas. Skolan hade nämligen lagts ner under år 1960. Där hölls gudstjänster ett par gånger per år och Åke Wittmark ville att den möjligheten skulle finnas kvar. Ett av de första besluten i föreningen blev att inköpa skolan av Ydre kommun till ett pris av 1.000 kronor. Under åren som följde var det främst gudstjänster och syföreningssammankomster, som hölls i skolsalen, men också föreningsmöten och studiecirklar. De båda lägenheterna var uthyrda.
Skolan såldes sedan till privatperson år 1984.

Torpinventeringar
Genom studiecirklar och genom vandringar på vägar och stigar till gamla torp och till gårdar så har hembygdsföreningens medlemmar fått kunskap om tidigare torpöbors liv och arbete. Den första studiecirkeln, som startade 1967 ägnades åt inventering av ödetorpen och en senare studiecirkel 1985 – 86 ägnades åt gårdarnas historia. Arbetet finns dokumenterat i häftet "Från Färjan till Dragsbron". Förgrundsgestalter i detta arbete har varit Sixten Gunnarsson och Ragnhild Arvidsson.

Torpön 1950 - 2020

Eftersom det nu gått ca 30 år sedan häftet "Från Färjan till Dragsbron" trycktes (och ännu längre sedan det mesta arbetet med det gjordes), så har det börjat bli dags att uppdatera och komplettera det med nya data. Hösten 2018 drog vi igång projektet "Torpön 1950 - 2020". Projektet syftar till att dels bygga vidare på uppgifterna i "Från Färjan till Dragsbron", men framför allt att dokumentera även fritidsbebyggelse och de företag och föreningar som finns och har funnits på Torpön under de senaste 70 åren. Vi håller därför på att kontakta alla fastighetsägare på ön för att få lite data om när och hur husen byggts och vilka som bor och har bott där. Vi tänkte också ta med bilder på husen, gärna med ägarna vid dörren! Vi är också intresserade av om det finns någon anekdot eller rolig historia som har med fastigheten att göra. Givetvis finns det inga krav på att lämna ut andra uppgifter om din fastighet än de du godkänner. Det är ännu inte bestämt på vilket sätt uppgifterna skall publiceras.

 

Industrihistoria

En arbetsgrupp bestående av Birger Gustavsson, Lars-Göran Ragnarsson, Tore Efraimsson och Tor Boij gav år 2012 ut häftet "Brandsnäs Industrihistoria", som beskriver epoken från början av 1900-talet till slutet av 1950-talet då Brandsnäs´två sågverk och tegelbruket var i drift.

Bygdespel
I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet spelades tre olika bygdespel upp i hembygdsföreningens regi. Spelen var författade av Sixten Gunnarsson. Varje spel spelades upp vid två tillfällen somrarna efter varandra. Spelen lydde under det gemensamma namnet Vid Sommens strand. De första två spelades upp i Övrabo äng och hade underrubrikerna Torparens liv samt Nämndemansgården. Det sista bygdespelet hette Bykåka och spelades upp vid Bodaviken. Bykåka videofilmades också, så denna pjäs kan alltså fortfarande beskådas via DVD.

Skolträff
I juni 1991 inbjöds till en skolträff. Träffen hölls i Torpöns Missionshus och man kunde både färdas dit landvägen och till sjöss med Boxholm II från Tranås. Alla, som hade gått i Övrabo skola på Torpön inbjöds att delta. Mer än 100 personer infann sig och fick utbyta minnen med varandra. Lunch serverades och för underhållningen svarade bl.a. Ydre Drängar.

Kolning
1989 ägde den första kolningen rum vid Lomsviken. En kolarkoja byggdes upp och den första kolmilan restes. Milton och John Carlsson var våra första kolare. Sven-Olof Thuresson har senare varit bas för kolningen, som har ägt rum vartannat år och ibland varje år. Från och med 2012 har Hans Ek varit sammankallande, medan Sven-Olof Thureson har deltagit som rådgivande expert. Åtskilliga säckar torpökol har varit bränsle i grillar under årens lopp. Kolarkojan, som börjat förfalla, byggdes om år 2012 under ledning av Lars-Erik Wahlgren. Den brukar även användas av tillfälliga nattgäster då och då.

Skeppsbygge
År 2008 var vårt första sommaskep*, Lydia, färdigt och vi deltog för första gången i roddtävlingen under sommaveckan. Vårt andra skep, Svea, blev färdigt till sommaren 2010. De bästa resultaten för våra roddarlag under de första åren var förstaplatsen för damlaget år 2010 samt andraplatsen för herrlaget år 2010. Från och med 2011 och till och med 2015 har både dam-och herrlagen tagit förstaplatserna. Sviten bröts dock 2016, när båda lagen kom på andra plats efter Boxholm. Ordningen återställdes dock år 2017, då både herr-och damlagen åter tog förstaplatserna. 2018 inställdes tävlingarna, men en ny tävling planeras under 2019.

*Det skall faktiskt uttalas med långt e och stavas med ett p

Tipspromenader
Föreningen har under ett antal år anordnat tipspromenader vid Färjeläget eller vid Stebbarp på torsdagar under juli månad.

Äggalunk                                                                                                                                              

På Annandag påsk brukar föreningen anordna en så kallad Äggalunk där vi vandrar till någon plats och någon berättar om vägen och målet för vandringen.