Om oss

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Östra Ryds Hembygdsförening bildades 1976. Föreningens ändamål är att inom Östra Ryd socken slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla invånare ges hemkänsla i orten.

Föreningen vill nå detta syfte genom

att medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen.

att hävda betydelsen av traditioner och landskapsmiljö vid samhället omdaning.

att samarbeta med kommunala organ och med andra lokalföreningar samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden.

Du/Ni blir medlem genom att betala in Årsavgiften till plusgirokonto 76 59 65-9. Ange namn och adress på inbetalningsblanketten.
Årsavgiften är för närvarande 200: - kronor per familj och 100: - kronor per enskild medlem.