Om oss

Södra Möckleby Hembygdsförening bildades 1949. De första åren var verksamheten mer eller mindre vilande. Årsmöte hölls 1950 och 1951, sedan vilade föreningen till 1957 och har därefter verkat i bygden.     Hembygdsföreningens ordförande åren 1949 - 2017 1949 Bildades interimsstyrelse. 1950 – 1952 Hilding Karlsson. 1957 – 1968 Sigge Samuelsson. 1968 – 1973 Knut Andersson. 1973 – 1977 Lage Hallberg. 1977 – 1980 Olof Sjöstrand. 1980 – 1994 Sigge Samuelsson. 1994 – 2006 Gun Nordborg. 2006 – 2016 Gunvor Backlund. 2016 - Lars-Erik Wideqvist.

 

Sockenbeskrivning

 

Södra Möckleby socken är belägen på Ölands sydvästra sida. Den gränsar i söder till Ventlinge socken, i norr till Smedby och i öster till Gräsgård och Segerstad. Mot väster möter Kalmarsund. I socknen ingår byarna Albrunna, Södra Möckleby, Pilekulla, Degerhamn, Dalsjö, Årsvik, Gårdstorp, Gettlinge samt del av Klinta.

Bygden är skogfattig och landskapet är präglat av en snart 300 år gammal industrihistoria.

Vid Albrunna finns dock en av Ölands finaste lundar som består av lövträd, i huvudsak ek, ask och hassel och är sedan 1994 naturreservat. Vårblommande arter som blå-, vit- och gulsippa förekommer i riklig mängd. Även våradonis har en större växtlokal i lunden. Ett stort antal fågelarter häckar även här, där näktergalen med sin fågelsång är den mest karaktäristiska upplevelsen som möter besökare om våren.

Innan kommunsammanslagningen 1967 och bildandet av Mörbylånga storkommun var Södra Möckleby centralort i Ottenby kommun. I den gamla skolan som då var förvaltningsbyggnad finns idag bibliotek och fritidsaktivitet för barn. Alunskolan uppfördes 1953 för årsklass 1-6.  
I det nyrenoverade Folkets Hus finns utrymme för större sammankomster.

Socknen har numer ingen större industri, Cementfabriken i Degerhamn. Cementproduktionen lades ner 2019 efter att den varit verksam sedan 1886.
Numera tillverkas specialcement i mindre skala och är under utveckling. 
Tidigare bedrevs verksamhet vid Loves Bruk (från 1723) och vid Ölands Alunbruk (från 1804) vars produktion var alun, vitriol och kalk.
Berättigad uppmärksamhet har dom naturvårdande åtgärder fått som Cementa låtit göra för att dölja övergivna stenbrott på alvaret efter avslutad brytning. En konstgjord sjö, Stensjön, har anlagts med fisk och kräftor inplanterade och den lummiga växtligheten omkring sjön fulländar skönheten av ett nyskapat stycke natur.
Stensjön är idag även en viktig häckningslokal för många fågelarter, ibland annat den ovanliga pungmesen. Jordbruket är av stor betydelse. Genom sammanslagning av flera små gårdar har bärande enheter bildats och ett mer småskaligt jordbruk har funnit nya nischer genom dom två gårdsbutiker som finns i socknen.

Kyrkan i Södra Möckleby med anor från 1100-talet stod i nuvarande skick färdig 1851. Av inredningen kan nämnas en altartavla av Peter Burschberg samt en predikstol från 1780.
Intill kyrkan ligger den så kallade Hembygdsstugan (från 1700-talet).
Inom socknen finns tre stubbkvarnar som ägs och vårdas av Hembygdsföreningen.
En välbevarad bruksmiljö vid Södra Bruket har lämningar i form av ruiner från alunindustrin.
Bygden är rik på fornlämningar och det mest kända området med lämningar är det 38 hektar stora Gettlinge gravfält.

1995 öppnade Hembygdsföreningen Degerhamns Hembygdsmuseum. En väldokumenterad utställning med unika föremål från en industriepok som inleddes 1723. Fotografier från arbetsmiljö, människor och verksamheter möter här betraktaren. Sjöfartssamlingen innefattar en mängd intressanta föremål samt fotografier på fartyg med Degerhamnsanknytning.
Utanför museet står fyren Ingrunden.
Den 6 kilometer långa vandringsleden Bergsstigen går genom ett naturskönt och industrihistoriskt område där vissa delar är sammanbyggda med Ölands Cykelled. Utmed vägen passeras kunskapsplatsen Navet och Konstens Geologiska Trädgård. Socken har således mycket intressant att ta del av för besökaren.

En levande bygd mitt i Världsarvet.