Skånes Hembygdsförbund

Skånsk byggnadskultur

År 1940 donerade Skånska föreningen för byggnadskultur denna fond till Skånes hembygdsförbund. Sedan dess har fonden förvaltats av Skånes hembygdsförbund som har delat ut mindre summor till ändamål som främjar skånsk byggnadskultur. Stipendium delas ut när det finns utdelningsbara medel i fonden

I enlighet med statuterna skall medlen användas för ”höjandet av den skånska byggnadskulturen på landsbygden och i småsamhällena”. I första hand prioriteras ansökningar till arrangerande av kurser om skånsk byggnadskultur och byggnadsvård och som vänder sig till medlemsföreningar och allmänhet.

2013
2013 utdelas 6 000 kr till Hembygdsföreningen i Lomma kommun för upprustning av torkladan vid Bjersunds tegelbruk. Föreningen vill renovera torkladan och praktiskt visa hur den har använts för att torka tegel. Målet är att visa den för besökare och skolklasser.

Produktionen vid Bjersunds tegelbruk pågick under en relativt kort period, från 1855 till 1885, och bestod i hantverksmässig tillverkning av mur- och taktegel samt rör. Anläggningen har i stort sett bevarats i sin helhet och består av flera byggnader; en periodisk valvugn sammanbygd med en kolkällare, en torklada, arbetarnas bostadshus inklusive stall för arbetshästar, samt tegelmästarens hus med brukskontor.

Tegeltillverkningen i Skåne har varit betydande från 1850-talet till mitten av 1900-talet. Bjersunds tegelbruk är en industrihistoriskt värdefull anläggning som, genom detta stipendium och mycket ideellt arbete, kommer att få en större publik.

2012
Stipendiet tilldelas 2012 Albo härads hembygdsförening för en markradarundersökning av lergolven på Bondrumsgården, Glimmebodagården och Agusastugan. I lergolven döljer sig så kallade depositioner i form av husoffer, som skulle ge gårdens folk skydd mot onda makter. Man lade även ner hästskallar eller grytor i lergolven för att ge bättre klang vid tröskningen. Depositionerna är ofta sköra och riskerar att förstöras vid restaureringsåtgärder. För att lokalisera och skydda depositionerna görs markradarundersökningar. De medför ny kunskap om byggnadsminnena som sprids till allmänheten genom visningar i gårdarna.