Hembygdsrörelsen i siffror


Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att få ett underlag för att förstå rörelsen bättre och genom jämförelser se skillnader regionalt och över tid. Underlaget kan också användas för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden, både lokalt, regionalt och på riksnivå.


 

 

Sammanställning över hembygdsföreningarnas verksamhet och tillgångar:

Antal föreningar

2019: 2060 (inklusive de regionala förbunden)

Antal medlemmar

2019: 420 000

Antal regionala hembygdsförbund

2019: 26

Antal evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten

2019: 31 000
2018: 30 100

2017: 36 000
2016: 27 200
2015: 28 100
2014: 27 600
2013: 22 000

Antal besökare*

2019: 4,9 miljoner
2018: 5,9 miljoner**

2017: 4,5 miljoner
2016: 4,4 miljoner
2015: 4,5 miljoner
2014: 5,5 miljoner
2013: 5 miljoner
* Insamlingen har sett lite olika ut mellan åren vilket kan vara del av förklaringen bakom skillnaderna.
** Här finns en avvikelse som till stor del beror på ett fåtal föreningar som besvarade enkäten detta år står för särskilt många besökare.

Antal ideellt arbetade timmar

2019: 3,7 miljoner
2018: 3,7 miljoner

2017: 3,8 miljoner
2016: 3,9 miljoner
2015: 3,6 miljoner
2014: 4,1 miljoner
2013: 3,8 miljoner

Fördelningen kvinnor och män i föreningarnas styrelser

Kvinnor: 48%

Män: 52%

Fördelningen kvinnor och män på ordförandeposten

Kvinnor: 36%
Män: 62%

Annat: 2%

Grundsyn, vision och fokusområden

(Verksamheten 2018)
Cirka 500 föreningar har grundsynen och cirka 350 har visionen i sina stadgar.
Cirka 950 föreningar har arbetat med fokusområdet Barn och unga
Cirka 600 föreningar har arbetat med fokusområdet Landskapets förändring
Cirka 470 föreningar har arbetat med fokusområdet Förenings- och demokratiutveckling
 

Barn och unga

(Verksamheten 2019)
Aktiviteter särskilt riktade till barn och ungdomar
Aktiviteter: 6 370
Deltagare vid dessa aktiviteter: 255 000

 

(Verksamheten 2017)
Medlemmar under 25 år: 28 000
0-12 år
Aktiviteter särskilt riktade till barn: 6 800
Det totala antalet barn som deltog vid dessa aktiviteter: 280 000
13-25 år
Antal aktiviteter särskilt riktade till ungdomar: 4 400
Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter: 10 000
Antal aktiviteter där ungdomar deltagit aktivt vid planering eller genomförande: 3 700
Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter: 58 000
Antal aktiviteter som genomfördes helt på initiativ av ungdomar: 2 050
Det totala antalet ungdomar vid dessa aktiviteter: 11 000

Museiverksamhet

(Verksamheten 2016)
69% hade museiverksamhet under 2016
62% hade inriktning mot kulturhistoria, 20% agrarhistoria och 8% industrihistoria
67% hade tyngdpunkt på 1850-1920 och 28% på 1920-2000
Ca 16 % av föreningarna svarar upp mot följande museikriterier*:
* 1) Kontinuerlig verksamhet, utan ett planerat slutdatum. 2) Möjlighet för allmänheten att besöka museet. 3) Regelbundna öppettider under hela eller delar av kalenderåret för allmänheten. 4) Visningar på museet, där utställningarna/samlingarna beskrivs. 5) Skyltar eller annan informationstext som förmedlar information om samlingarna/utställningar. 6) Fysiska samlingar. 7) Plan för bevarande av samlingarna.

Skolsamverkan och samlingar

(Verksamhet 2015)
65% har haft kontakt med en skola under de senaste fem åren (2015)
54% har samling av skolföremål (32 föreningar har svarat vet ej)
46% har haft samarbete med skolan de senaste fem åren

Aktiviteter för invandrare

(Verksamhet 2014)
16% har (under 2014) erbjudit aktiviteter riktade mot invandrare
39% planerar att arbeta med aktiviteter som berör integration i framtiden

Verksamhet (2013)

27 % har givit ut minst en bok under året
60 % har bedrivit lokalhistorisk dokumentation och/eller forskning
22% använder sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller annat.
50% anordnar föredrag, berättaraftnar m.m (Minst en/år)
42% anordnar vandringar (Minst en/år)
40 % anordnar utflykter (Minst en/år)
40 % anordnar midsommarfiranden (Minst en/år)
36% anordnar tillfälliga utställningar (Minst en/år)
34% anordnar marknader (Minst en/år)
31% anordnar musik- eller dansarrangemang (Minst ett/år)
27% anordnar valborgsmässofirande (Minst en/år)
27% anordnar nationaldagsfirande (Minst en/år)
28% anordnar hembygdsfester (Minst en/år)
22% anordnar hembygdens dag (Minst en/år)
12% anordnar hemvändardagar (Minst en/år)
8% anordnar teater och bygdespel (Minst en/år)
25% har besvarat remisser

Studiecirklar och kulturarrangemang i Studieförbundet Vuxenskolans regi

2017 1113 studiecirklar (8270 deltagare), 4722 kulturarrangemang (448649 deltagare) och 299 så kallade "Annan kulturverksamhet"  (3977 deltagare)

Tillgångar (2013)

85% har byggnader
92% har arkiv
80% har föremålssamling
90% har foton

Antal medlemmar i föreningarna (2016)

1473 föreningar har mellan 0 och 250 medlemmar
449 föreningar har mellan 250 och 500
104 föreningar har mellan 500 och 750
30 föreningar har mellan 750 och 1000
3 föreningar har mellan 1250 och 1500
0 föreningar har mellan 1250 och 1500
1 föreningar har mellan mer än 1500 medlemmar

 

Hembygdsföreningar har olika inriktningar

I den insamlade statistiken kan vi se att de 15% av föreningarna som inte har byggnader har en lite annan inriktning på sin verksamhet än övriga. Föreningar utan byggnader har färre föremålssamlingar (39% jämfört med 80% för alla föreningar) och anordnar betydligt färre midsommarfiranden (18% jämfört med 40% för alla föreningar) . Gruppen är däremot något mer inriktade på att besvarar remisser (32% jämfört med 25% för alla föreningar).

Sveriges Hembygdsförbunds statistikarbete

Här kan du läsa mer om statistiken från år till år.

Har du frågor?

Har du frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Olov Norin, kommunikatör vid SHF, [email protected]

 

Editerad av: Olov Norin (2020-03-09 15:20:57)